עונש

עונש מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7846 מקורות עבור עונש. להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


141

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת ויקהל מאמר הרקיעים שעל גן עדן

 טובים שעשה בעולם הזה. וכולם רשומים בו, ומכריזים, זה הוא הלבוש של פלוני. והמלאכים לוקחים לבוש ומתלבשות בו נשמות הצדיקים שבגן, כעין הצורה שבעולם הזה.[אות שב] והני מילי מתלתין וכו': והדברים אמורים רק משלשים יום והלאה. כי כל שלשים הימים לאחר הפטירה, אין לך נשמה שלא תקבל עונש מטרם שתבא לגן עדן כיון שקבלה עונשה, נכנסת לגן עדן, כמו שהעמידוהו. ולאחר שהתלבנה, דהיינו אחר שנטהרה מזוהמת עולם הזה ע"י העונש, התלבשה בלבוש הנ"ל, כיון שנתלבשה בלבוש הזה נותנים לה מקום כפי הראוי לה. אז, אחר שהנשמה קבלה מקומה, כל אלו האותיות מרג"נ, שהם ראשי תיבות של שמות המלאכים הנ"ל,

142

פירוש הסולם לזוהר - ויקרא פרשת שמיני מאמר וכמה שליחין אית ליה לקב"ה

 להם, שהם מצד השמאל, ולא בידי ישראל, שאע"פ שהוא רשע, הוא בא מצד ימין. שצד הזה נכנע ע"י מעשיהם.[אות כא] וישראל חייבא דנפל וכו': וישראל רשע שנפל בידי ישראל רשע אחר, הוא רק בזמן שהרשע לא נתכוון להרגו, שאז אינו מטעם שליחות, אלא משום שיענשו שניהם ויקבלו עונש לטהר אותם. אמר ר' אלעזר, מאין לנו זה. א"ל, הם בימין ולא נתדבקו בשמאל ולא נתערבו בו לעולם, כי ישראלים הם שניהם, וע"כ לא יוכל להיות שליח של השמאל, להעניש למי, וע"כ בזמן אחר, דהיינו בזמן שהישראלים הרשעים מתכוונים להרוג, נעברו מן העולם.[אות כב] א"ר אלעזר מנא לן וכו': אר"א

143

פירוש הסולם לזוהר - ויקרא פרשת שמיני מאמר ויהי ביום השמיני

 ושור ואיל לשלמים לזבוח לפני ה'. שור, הוא על מה שחטאו, בעגל, דהיינו לתקון הפגם. ואיל, להשלים אותו מקום, שהוא המלכות בשלמותו של יצחק. כנ"ל בסמוך.[אות לג] מ"ש בכהנא דכתיב וכו': שואל, מה השינוי, שבכהן כתוב, עגל לחטאת, ובישראל לא כתוב שור לחטאת, ומשיב, אלא ישראל קבלו עונש מתחילה, ומשום שקבלו עונש בכמה מקומות, כלומר בכמה אפנים, על ידי בני לוי, והשקאה וכו' על כן לא רצה הקב"ה להזכיר להם עוונם כבתחילה, ועל כן לא כתוב כאן לחטאת, אלא לשלמים. כדי להראות שלום, שהקב"ה הוא בשלום עם ישראל על זה.[אות לד] אבל אהרן דהא וכו': אבל אהרן שלא

144

פירוש הסולם לזוהר - ויקרא פרשת תזריע מאמר ויקח אחת מצלעותיו

 בזמן שהוא בדין. בוא וראה, מי שמתחבר באשת אחר, הוא כאלו משקר בהקב"ה ובכנסת ישראל, וע"כ הקב"ה אינו מכפר לו על ידי תשובה, והתשובה תלויה לו עד שיסתלק מן העולם. ז"ש, אם יכופר העון הזה לכם עד תמותון. ומתי מתכפר לו. הוא, בשעה שנכנס בתשובה לעולם ההוא, ויש לו לקבל עונש שם. ואז מכופר לו.[אות מז] ר' אלעזר אמר וכו': מי שמשקר בכנסת ישראל, דהיינו שבא להתחבר באשת אחר, אינו מתקבל על ידו תשובה, מטרם שנדון בגיהנם. כל שכן, מי שמשקר בכנסת ישראל ובהקב"ה. וכל שכן אם מטריח הקב"ה לעשות צורת ממזר באשת אחר, ומשקר במלך בפרהסיא בגלוי.

145

פירוש הסולם לזוהר - ויקרא פרשת מצורע מאמר דינין דנפש וגוף

 האש. אף כאן, כשהנפש אינה רוצה לצאת מן הגוף, נראית לה השכינה והיא יוצאת כנגדה, ונפרדת מן הגוף.[אות יא] לבתר אתדנו תרוייהו וכו': אח"כ נדונו שניהם על ידי המלאך דומה. הגוף נדון בקבר עד שחוזר לעפר, והנפש נדונית באש הגיהנם בכמה דינים, עד הזמן שנגזר עליה לקבל עונש, אחר שקבלה עונשה, והגיע הזמן שתטהר, אז היא עולה מגיהנם, והיא מתלבנת מחטאיה כברזל המתלבן באש, ומלאכים עולים עמה, עד שנכנסת לגן עדן התחתון, ומתרחצת שם במים, ומתרחצת בבשמים אשר שם. כש"א, מקטרת מר ולבונה. ועומדת שם עד הזמן שנגזר עליה להתרחק ממקום שיושבים שם הצדיקים, בג"ע העליון.[אות יב] וכד

146

פירוש הסולם לזוהר - ויקרא פרשת קדושים מאמר ב' קדושים תהיו

 ומנחה עד עולם. בזבח ובמנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר הוא בדברי תורה. למה. הוא משום, שדברי תורה עולים על כל קרבנות העולם. כמו שהעמדנו, שכתוב, זאת התורה לעולה ולמנחה ולחטאת ולאשם ולמלואים. מורה, ששקולה התורה כנגד כל הקרבנות שבעולם. א"ל, כך הוא ודאי, שכל מי שעוסק בתורה, אע"פ שנגזר עליו עונש מלמעלה, הוא יפה לו מכל הקרבנות והעולות, והעונש ההוא נקרע.[אות יא] ות"ח לא אתדכי וכו': ובוא וראה, אין האדם נטהר לעולם אלא בדברי תורה, משום זה, דברי תורה אינם מקבלים טומאה, משום שהיא התורה עומדת לטהר הטמאים. ורפואה נמצאת בתורה. שכתוב, רפאות תהי לשרך ושקוי לעצמותיך. וטהרה נמצאת

147

פירוש הסולם לזוהר - ויקרא פרשת קדושים מאמר בן יכבד אב

 יכול הבן להיות בתורה זו בלי מצוה, ומצוה בלי תורה, בפרוד. ומכאן, מבחינת עולם הבריאה, נמשך בן סורר ומורה, כי בעולם הבריאה כבר נמצא קליפות, בסו"ה זה לעומת זה עשה אלקים. אבל מעולם אצילות אין שם פרוד, וכן נשמה הנמשכת משם אין חטא בא על ידו. ואין בה משם לא עונש ולא שכר ולא מיתה. כי אין שם קליפות כלל, בסו"ה לא יגורך רע.[אות נג] ובגין דא אורייתא וכו': ומשום זה באצילות התורה, היא עץ החיים, שהשגתה היא שכר עולם הבא, שהיא הבינה, ואילן זה, נקרא עץ החיים, ונקרא עולם הבא מצד הבינה, ולא נקרא שכר, משום שהוא בן

148

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת שלח לך מאמר תלת עלמין להקב"ה

 מעולם לעולם קוראים בו מיתה. אבל אם לא היה חטא בעצה"ד, לא היה לו גוף מזוהם, אלא שהיה לו גוף הראשון שבגן עדן, שהיה יכול ללכת עמו מעולם לעולם כמו עם הרוח של היום, וע"כ לא היה סובל צער מיתה ועונשים. ועתה שחטא, מחויב להשאיר גוף המזוהם בעוה"ז, והרוח מקבל עונש וטהרה בעולם ההוא, כנ"ל, שכ"ז בא מחמת חטא עצה"ד.[אות נד] מדי חדש בחדשו אמאי וכו': שואל, למה דוקא בראש חדש. ומשיב, אלא סוד הדבר, משום שהתחדשות הלבנה שמתעטרת להאיר מן השמש היא בעת ההיא. כלומר שאז זווג העליון של ז"א ונוקבא המכונים שמש ולבנה. וכן מדי שבת בשבתו,

149

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת שלח לך מאמר המרגלים

 פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת שלח לך מאמר המרגלים[אות ס] לבתר ויבא עד וכו': אח"כ, ויבא עד חברון. היינו שבא להתחבר עם התורה, והוא קורא ושונה בה. ושם אחימן ששי ותלמי. היינו, הוא רואה שם הרבה חילוקים, טמא וטהור, אסור ומותר, עונש ושכר, אלו הם דרכי התורה, דקדוקי התורה. ילידי הענק, היינו שנולדו מצד הגבורה. פירוש, כי אחימן, הוא אותיות אחי מן, אח פירושו ראיה, מן כמו מנין. שמדייק למצוא ראיה על כל דבר, וזהו דקדוקי אורייתא. ששי הוא לשון ששון, כמו שישו, והיינו שכר התורה. ותלמי, הוא מלשון תלמי השדה, דהיינו חילוקי התורה, טמא טהור וכו'. כמו תלמים

150

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת שלח לך מאמר הציצית

 שהנשמות עולות בו לדון אותם. וע"כ הוא דומה להכתוב, זכור את אשר עשה לך עמלק.[אות שלא] כגוונא דא, והיה וגו': כעין זה, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. למה. אלא, כשמעלה לפני עיניו ורואה הצורה של אותו שנשכו הי' מפחד והתפלל לפני ה'. והי' יודע שזה היא עונש לרשעים. כל זמן שהבן רואה הרצועה של אביו הוא מפחד מאביו, ניצל מן הרצועה ניצל מכל. מי גרם לו להנצל, הוא מה שראה בעיניו אותה רצועה, נמצא שאותה הרצועה גרמה לו להנצל. וע"כ, וראה אותו וחי, ראה הרצועה שהכה אותו, והיא גורמת לו להנצל. אף כאן, וראיתם אותו וזכרתם, ועשיתם ודאי.

1234567891011121314151617181920