עונש

עונש מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7846 מקורות עבור עונש. להלן תוצאות 131 - 140

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


131

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת חיי שרה מאמר לספוד לשרה ולבכותה

 פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת חיי שרה מאמר לספוד לשרה ולבכותה[אות נ] אמר ר' יוסי וכו': אר"י, עצם קולית הקשה, דהיינו עצם הירך, שהוכה ומש ממקומו ומוסרח לכאן ולכאן. הוא הולך ומבקר את מקומו שנים עשר חודש. כך אותה הנשמה הראויה לקבל עונש, הולכת בחוץ בעולם ופוקדת את מקומה, בעולם ובבית הקברות שנים עשר חודש.[אות נא] אמר ר' יהודה וכו': אר"י בוא וראה, שכתוב ויקם אברהם מעל פני מתו וגו' הקשה ר' אבא, והרי למדנו, כאשר הנשמה היא בשלמות העליון, דהיינו מבינה, ניתוסף בה ה' ונקרא אברהם בשלמות העליון, וכאן אתה אומר, כמו שאינו צדיק כל כך, שכתוב,

132

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת וישלח מאמר התרפית ביום צרה

 וראה, משום שיעקב איחר לשלם את נדרו שנדר לפני הקב"ה, נתגבר הדין על יעקב, על ידי המקטרג, שתבע עליו דין בשעת הסכנה, שרחל היתה בה. אמר לפני הקב"ה, והרי יעקב נדר נדר ולא שלם, והרי הוא גדול מכל בעושר ובבנים ובכל מה שצריך, ולא שלם הנדר שנדר לפניך, ולא קבלת עונש ממנו. מיד ותלד רחל ותקש בלדתה. כי נתקשה עליו הדין למעלה, אצל מלאך המות.[אות קצב] ואתענש יעקב בהאי וכו': שואל, ונענש יעקב בזה, מהו הטעם, ואומר, משום שכתוב, ואם אין לך לשלם למה יקח משכבך מתחתיך. ועל כן מתה רחל, ונעשה הדין על ידי מלאך המות.[אות קצג]

133

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת מקץ מאמר וירא יעקב כי יש שבר במצרים

 הבא, להאיר, כל שמחה, כל טוב, כל האורות, וכל חירות שבעולם, מתעוררים, ומשום זה נקרא נעם.[אות ק] ועל דא תנינן וכו': ועל כן למדנו, הרשעים שבגיהנם, בשעה שנכנס השבת, נחים כולם, ויש להם חירות ומנוחה. בשעה שיצא השבת, יש לנו לעורר עלינו את השמחה העליונה, שננצל מאותו עונש של הרשעים, הנדונים משעה ההוא ולהלאה, ויש לנו להתעורר ולומר, ויהי נעם ה' אלקינו עלינו, זה הוא נעם העליון שמחת כל. דהיינו המוחין דישסו"ת כנ"ל. ועל זה נאמר דרכיה דרכי נעם.פירוש ביום השבת מאירים המוחין דאו"א עלאין, שה"ס אוירא דכיא, והם מכונים לעתיד לבא, ואז כל דינין מתעברים מן העולם,

134

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת שמות מאמר ויאמר אל עמו

 שחדלתי מדברי תורה ופניתי לדברי העולם, עלתה לי כך, מי שהזיח דעתו לגמרי מדברי תורה על אחת כמה וכמה.[אות שג] פתח ואמר, כי וכו': פתח ואמר, כי ה' אלקיך וגו' המוליכך וגו' נחש שרף ועקרב. שואל, נחש שרף, למה היה כאן במדבר. ומשיב, אלא לקחת על ידו עונש מישראל, בכל זמן שמתפרדים מן עץ החיים. שכתוב בו, כי הוא חייך ואורך ימיך.[אות שד] תא חזי אמר וכו': בוא וראה, אמר ר' חייא, כתוב, חושך שבטו שונא בנו וגו'. וכתוב, אהבתי אתכם אמר ה'. וכתוב, ואת עשו שנאתי. מהו שנאתי. היינו שכתוב חושך שבטו שונא בנו. כלומר, שנאתי אותו,

135

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת יתרו מאמר זכור את יום השבת לקדשו (א)

 חזי בכלהו וכו': ובוא וראה, בכל שאר הזמנים והחגים צריך האדם לשמוח ולשמח את העני. ואם הוא שמח בלבדו, ואינו נותן לעני, עונשו גדול, כי שמח בלבדו ואינו נותן שמחה לאחר. עליו כתוב, וזריתי פרש על פניכם פרש חגיכם. ואם הוא שמח בשבת, אע"פ שאינו נותן לאחר, אין נותנים עליו עונש כשאר הזמנים והחגים, שכתוב, פרש חגיכם. פרש חגיכם אומר ולא פרש שבתכם. וכתוב, חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשי. ואלו שבת אינו אומר.[אות תס] ובגיני כך כתיב וכו': ומשום זה כתוב, ביני ובין בני ישראל. ומשום שכל האמונה נמצא בשבת, נותנים לאדם נשמה אחרת, נשמה עליונה, נשמה שכל השלמות בה

136

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת משפטים מאמר הסבא

 שכן שאר בני אדם. ועל זה אמר דוד, אלמדה פושעים דרכיך וחטאים אליך ישובו.[אות רמט] וכתיב ודוד עלה וכו': וכתוב, ודוד עלה במעלה הזיתים עולה ובוכה, וראש לו חפוי והוא הולך יחף. שואל, ראש לו חפוי ויחף, למה זה. ומשיב, אלא נזוף היה, עשה עצמו נזוף, כדי לקבל עונש, והעם היו רחוקים ממנו ד' אמות. אשרי העבד שכך עובד לאדונו, ונודע בחטאו, כדי לשוב ממנו בתשובה שלמה.[אות רנ] ת"ח יתיר הוה וכו': בוא וראה יותר היה מה שעשה לו שמעי בן גרא, מכל הצרות שעברו עליו עד היום ההוא, ודוד לא השיב כנגדו דבר. כי כן היה יפה

137

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת משפטים מאמר לא תבשל גדי בחלב אמו

 חבלו אותו. ורשע ההוא, בשעה שהמלכות הוסרה ממנו, ועם חיות השדה היה מגורו, הוסר צלם פניו ממנו, ומיום ההוא לא נראה צלמו כצלם האדם, וכל בהמה שבאה, נראה לה שהוא צלם של מינה, ונקבה שלה, והיו כולם באים עליו. והרבה פעמים היו אוכלים אותו חיות השדה לולא שנגזר עליו אותו עונש, כמו שכתוב, והוא במלכים יתקלס. משום זה כולם יתקלסו בו כל זמן ההוא.[אות תקעא] תא חזי מה וכו': בוא וראה, מה כתוב, ולמקצת ימים עשרה נראה מראיהן טוב מכל הילדים האוכלים את פת בג המלך. נראה מראיהן טוב, פירושו שצלם רבונם לא הוסר מהם, ומאחרים הוסר. מי גרם

138

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת תרומה מאמר נפש רוח ונשמה

 כי יש נפש שאין לה מנוחה, ויש נפש שתכלה עם הגוף.[אות רצט] והאי איהי דלית וכו': וזו היא שאין לה מנוחה, זו היא שכתוב בה, ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלע. שזו היא ההולכת ומשוטטת ומתגלגלת בכל העולם, ואין לה מנוחה כלל ימים ולילות. וזה הוא עונש הקשה יותר מכל. ונפש ההיא שתכלה עם הגוף, היא כלתה ממקום אחר, ההיא שכתוב בה, ונכרתה הנפש ההיא מלפני אני ה'. מהו מלפני. הוא שאינו שורה עליה הרוח, וכשהרוח אינו שורה עליה אין לה חיבור כלל במה שלמעלה, ואינה יודעת כלל מאלו הדברים שבעולם ההוא. וזו היא נפש כבהמה.[אות ש]

139

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת תרומה מאמר והנה טוב מאוד

 ומיד עולים, ואלו הם רשעי עולם, שחשבו בתשובה בלבם, ומתו ולא יכלו לעשות תשובה. אלו נדונו שם בגיהנם, ומצפצפים ועולים לאחר כך.[אות תמ] חמי כמה רחמנותא וכו': ראה כמה רחמיו של הקב"ה על בריותיו, שאפילו הוא רשע ביותר, והרהר בתשובה, ולא יכול לעשות תשובה ומת, זה מקבל עונש בודאי על שהלך מעולם בלי תשובה, לאחר כך, רצון ההוא ששם בלבו לעשות תשובה אינו נעדר מלפני מלך העליון, והקב"ה מתקן מקום לרשע ההוא במדור של שאול, ושם מצפצף בתשובה. כי רצון ההוא יורד מלפני הקב"ה, ומשבר כל כחות השומרים על שערי מדורי גיהנם, ומגיע לאותו מקום שהרשע ההוא שם, ודופק

140

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת ויקהל מאמר רזין דשבת

 ששורה על העולם, הרוח של חול, ובזה יש לו רפואה, כיון שלא החשיב את הרוח של חול, יותר משל שבת, וסימנך והשיב את הגזלה אשר גזל וגו'. גזלן אינו מתחשב עם הקב"ה ואינו מתחשב עם בני אדם, ע"כ אין עונשו גדול כגנב. גנב, המחשיב בני אדם יותר מהקב"ה, יש לו עונש בעולם הזה ובעולם הבא. אשרי הוא, מי שמשלים למטה את עונג העליון ההוא כראוי.[אות רנא] יומא דא מתעטרא וכו': יום הזה מתעטר בע' עטרות, כי הוא יום השביעי, שנשלמו ונתעטרו בו, חג"ת נהי"מ שכל אחד כולל עשרה, והם ע' עטרות. ושם העליון הקדוש, שהוא בינה, נשלם מכל הצדדים,

1234567891011121314151617181920