עונש

עונש מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7846 מקורות עבור עונש. להלן תוצאות 121 - 130

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


121

זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת קדושים מאמר בן יכבד אב

 ומצותו. כגוונא דבינה, תורתו ומצותו דחכמה. דאית תורה דבריאה, וחכמה דבריאה, ובינה דבריאה, והכי בכל מדות. בהאי, יכיל בן בהאי אורייתא, למהוי בלא מצוה, ומצוה בלא תורה בפרודא. ומהכא, (דף פ"ג ע"א) בן סורר ומורה. אבל מסטרא דאצילות, לית אפרשותא, תמן, וכן מתמן אין חטא בא על ידו ולית בה עונש ולא שכר ולא מיתה.[אות נג] ובגין דא, אורייתא דא אילנא דחיי, שכר העולם הבא, ואילנא דא, אילנא דחיי אתקרי, ואתקרי העולם הבא, ולא אתקרי ביה שכר. בגין דאיהו בן מתמן, לא אשתדל באורייתא לקבלא אגרא, לא במעשה ולא בדיבור ולא במחשבה.

122

זוהר חדש מהדורת הסולם - דברים פרשת כי תצא מאמר החליצה

 האבידו מן העולם, וצוה שלא יהיה לו שם ושארית. השלישי שטנף את הפקדון, והניח ממנו לאחר, אמר המלך, הניחו לזה עד שנראה האחר, היאך יעשה ממה שהניח זה בידו, ובין כך לא יצא מבית המלך.[אות לט] זכה האחר, יצא זה לחירות. לא זכה, אמר המלך, תנו לזה עונש על שטנף את הפקדון, וישאר הפקדון שלו. רב הונא אמר, כיון דעאל עאל.[אות מ] ואי טנף את הפקדון ולא הניח ביד אחר לשמרו, מוציאין אותו מבית המלך, עד שיבא אחר ויתקן מה שטנף זה, והפקדון מוציאין אותו מידו של זה, ונותנין אותו לזה שתיקנו.[אות מא] רבי חייא אמר, כתיב

123

פירוש הסולם לזוהר - הקדמה מאמר אותיות דרב המנונא סבא

 זולתו, לכן את תהא משמשת להמשכת הראש לכל אתוון, דהיינו בחינת המוחין דג"ר, שהם המוחין דפב"פ והולדה.וז"ש, לית בי יחודא אלא בך, בך ישרון כל חושבנין וכל עובדי דעלמא: כלומר, כי אין היחוד שלי מתגלה בעולם אלא במדתך, ועוד נוסף, כי כל ענין שכר, עונש, ותשובה, שעליהם יתגלה גמר התיקון, לא יהיו אלא בך, כי בחינת הב' קבעתי רק לעיקר הפרצוף, שלא יהיה תלוי כלום במעשה התחתונים, ואפילו אם יריעו מעשיהם לא יגיע מזה שום שינוי באלו המוחין כנ"ל, אמנם המוחין שבך תלויים לגמרי במעשה התחתונים, אם יריעו מעשיהם יסתלקו המוחין דג"ר שבך, ואם יחזרו בתשובה, ימשיכו

124

פירוש הסולם לזוהר - הקדמה מאמר בליליא דכלה

 אחד יש לי אצלו. כי הוא פתח פיו ואמר, חי ה' כי בן מות האיש העושה זאת. והוא דן את עצמו למות, ע"כ כח יש לי עליו להמיתו. אמר לו אין לך רשות להמיתו, כי הודה לפני ואמר, חטאתי לה', ואע"פ שלא חטא. אבל במה שחטא בהריגת אוריה, כתבתי עליו עונש, וקבלו. מיד שב דומה למקומו במפח נפש. טרוניא הוא מלשון, אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו (פסיקתא רבתי, כי תשא) שפירושו בזרוע, בכח.ביאור הדברים, כי הנה נתבאר לעיל, בסוד מצות המילה שקשורה באות ברית השם אלוה (כנ"ל אות קל"א עש"ה) והנה בה' זו דשם אלוה, שהיא המלכות

125

פירוש הסולם לזוהר - הקדמה מאמר פקודי אורייתא פקודא קדמאה

 ואכל וחי לעולם (בראשית ג'). שאחר שחטא אדם בעצה"ד גורש מג"ע, מחשש שמא יתדבק בעץ החיים ויחיה לעולם, ונמצא הפגם שעשה בעצה"ד ישאר לעולם בלי תיקון. ולפיכך, בכדי שלא יאבד מהצדיקים הזכאים לידע דבר זה, גילה הדבר בדרך רמז.[אות קצג] ומאן דדחיל בגין וכו': ומי שירא מפני עונש הכאה ושיטנה, כאמור, אינה שורה עליו אותה יראת ה', הנקראת יראת ה' לחיים. אלא מי שורה עליו. היא אותה יראה רעה. ונמצא ששורה עליו אותה הרצועה, היראה הרעה, ולא יראת ה'.[אות קצד] ובג"כ אתר דאקרי וכו': ומשום זה, המקום שנקרא יראת ה' נקרא ראשית דעת. וע"כ נכללה כאן מצוה זו.

126

פירוש הסולם לזוהר - הקדמה מאמר פקודא שביעאה

 רשימא קדישא ירשמון ליה בני בבשרהון אנת תזדמן תמן, ופומא דאסהיד דישראל עזבו הוא יסהיד דישראל מקיימין האי קיימא. והא תנינן, על מה אתענש אליהו קמי קב"ה, על דאמר דלטורא על בנוי. עכ"ל. וח"ו להבין הדברים לפי פשוטן, שאליהו נתחייב להיות על כל ברית מילה בבני ישראל מטעם עונש על שאמר דלטורא על ישראל. ועוד, איך אמר כאן לפנינו שצריכין להזמין אותו ולאדכרא בפומיה דא כורסייא דאליהו, ואי לאו לא שארי תמן. ואם ח"ו הוא מוכרח להיות על הברית מילה מטעם עונש, הלא הוא מוכרח להיות תמן. ועוד למה צריך לסהדותא דאליהו שיעיד לפניו שבנ"י מקיימים ברית מילה,

127

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית א מאמר ב' נעשה אדם

 ועל כן אומר הכתוב ראה נתתי וגו' את החיים ואת הטוב את המות ואת הרע. כלומר משום זה נוהג באדם מצות ועבירות והוכן לו הבחירה לבחור בין טוב לרע. אמרו ליה כולי האי אמאי, ולא הוה שפיר, דלא אתברי דלא למיחב ולגרמא כל מה דגרים לעילא ולא הוה ליה לא עונש ולא שכר, אמרו לו, למה כל זה, הלא מוטב היה שלא יברא החשך, ולא היה לו לאדם, לא עונש ולא שכר, משיברא ויחטוא, ויגרום לכל אלו קלקולים הרבים שגרם בחטאו.[אות קפא] אמר לון, מן הדין הוה ליה למברייה כך, בגין דאורייתא בגיניה אתבריאת דכתיב בה עונשא לרשיעייא ואגרא

128

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת וירא מאמר ארץ אשר לא במסכנות

 ת"ח מה כתיב וכו': בוא וראה מה כתוב. והיה אשר לא יעלה מאת משפחות הארץ אל ירושלם וגו', זה הוא העונש שלהם שנמנע מהם הגשם. ואם משפחת מצרים לא תעלה ולא באה וגו', ראה, שלא כתוב כאן, ולא עליהם יהיה הגשם, כי לא ירד גשם במצרים ואינם צריכים לו. אלא עונש שלהם מה הוא, הוא כמ"ש וזאת תהיה המגפה אשר יגוף ה' את הגוים וגו'. שהוא משום שהמצרים אינם צריכים גשם.אוף סדום וכו': אף סדום היה כגן ה', מה כתוב בהם, כי כלה משקה, דהיינו כל מעדני עולם היו בה. ועל כן לא רצו, שאנשים אחרים יתעדנו בה. ולא

129

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת וירא מאמר וערפו שם את העגלה בנחל

 שעז] בכה ר' שמעון וכו': בכה ר"ש ואמר, ווי לעולם הנמשך אחר זה. היינו אחר העגלה, שמשום זה צריכים לערפה, כמ"ש לפנינו. כי מאותו יום, שהנחש ההוא הרע. שאדם הראשון נתפתה בו, שלט על אדם ושלט על בני העולם, הוא עומד להשטין על העולם. והעולם אינו יכול לצאת מעונשו, דהיינו עונש מיתה, עד שיבא מלך המשיח, פירוש, כי חרבו של מלאך המות ה"ס גילוי נקודת המנעולא בגוף האדם, שאינה ראויה לקבל אור החיים בסוד לא זכי הא רע, (כנ"ל לך דף מ"ב ד"ה ביאור) ונקודה זו לא תתקנה עד תחיית המתים, וע"כ אין העולם יכול לצאת מעונשו. והקב"ה יקים ישני

130

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת וירא מאמר אשתך כגפן פוריה

 ומתברכים בשבילם, עליונים ותחתונים.[אות תלד] לבתר דשכינתא וכו': אחר שיצאה השכינה ממקומה נגלו ישראל משלחן אביהם, ובאו בין העמים, וזועקים כל היום ואין מי שישגיח עליהם, חוץ מקב"ה, שכתוב, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם וגו'. ואנו רואים, כמה קדושים עליונים, שמתו בגזרות קשות. וכל זה בשביל עונש התורה שלא קיימו ישראל בהיותם שורים בארץ הקודש. תלה) חמי מה כתיב וכו': ראה מה כתוב, תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך וגו'. מקרא זה הוא סוד. תחת אשר לא עבדת בשמחה, בזמן שהכהנים היו מקריבים קרבנות ועולות וזה הוא בשמחה. ובטוב לבב, אלו הם לוים, מרוב כל, אלו הם

1234567891011121314151617181920