עונש

עונש מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7846 מקורות עבור עונש. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

ילקוט שמעוני תורה פרשת קרח

 וגו', רבי נתן אומר מכאן רמז לשיר מן התורה, אלא שנתפרש ע"י עזרא שנאמר ואחיו הכהנים וגו', רבי חנניא בן אחי רבי יהושע אומר אינו צריך שהרי כבר נאמר משה ידבר והאלהים יעננו בקול מכאן רמז לשיר מן התורה, אך אל כלי הקדש ואל המזבח לא יקרבו אזהרה, ולא ימותו עונש, אין לי אלא לוים שענושין ומוזהרין על עבודת כהנים, כהנים על עבודת לוים מנין, ת"ל גם הם גם אתם, וכבר בקש רבי יהושע בן חנניא לסייע את רבי יוחנן בן גודגדא בהגפת דלתות, א"ל חזור לאחוריך שכבר אתה מתחייב בנפשך שאני מן השוערים ואתה מן המשוררים, רבי אומר אין

112

ילקוט שמעוני תורה פרשת חקת

 ואיש אשר יטמא ולא יתחטא, אי בעי מיטמא ואי בעי לא מיטמא, מת מצוה דלא סגי דלא מיטמא הכי נמי דפטור, שאני התם דכתיב טמא יהיה מ"מ, ההוא מיבעי ליה לכדתניא טמא יהיה לרבות טבול יום, טומאתו בו לרבות מחוסר כפורים, א"ל אנא מעוד קאמינא, הנכנס למקדש בטומאה לוקה כתיב עונש וכתיב אזהרה, עונש דכתיב את מקדש ה' טמא, אזהרה דכתיב וישלחו מן המחנה ולא יטמאו את מחניהם, ואיש אשר יטמא ולא יתחטא ונכרתה על טומאת מקדש ענש הכתוב כרת, או לא ענש אלא על ההזאה, תלמוד לומר ואם לא יתחטא וגו' עונשו לא יטהר ואין עונשו כרת, והיתה לכם

113

ילקוט שמעוני תורה פרשת ראה

 צדיקים בעולם הזה אתה למד מדת פורענותן של רשעים בניהם ומשלות רשעים בעולם הזה אתה למד מתן שכרם של צדיקים לעתיד לבא בגן עדן שנאמר מה רב טובך אשר צפנת ליראיך וגו' ואומר ומעולם לא שמעו לא האזינו וגו'. הענק תעניק לו ולא ליורשיו. אשר ברכך ה' אלהיך (כל שכתב עונש) [שיש בו ענין] ממון כתיב ביה ברכה וביותר במקום שיש בו חסרון כיס וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. מה במצרים הענקתי לך ושניתי לך אף אתה הענק לו ושנה לו, מה במצרים [נתתי לך] ברוחב יד אף אתה ברוחב יד תן לו, וכן הוא אומר כנפי יונה נחפה

114

ילקוט שמעוני תורה פרשת שופטים

 המרעיב עצמו כדי שתשרה עליו רוח טומאה שורה עליו רוח טומאה, המרעיב עצמו כדי שתשרה עליו רוח טהרה על אחת כמה וכמה, אבל מה אעשה שעונותינו גרמו לנו שנאמר כי אם עונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלהיכם, ד"א מעביר בנו ובתו באש זה הבועל ארמית ומעמיד ממנה בן אויב למקום, עונש שמענו אזהרה לא שמענו, ת"ל לא ימצא בך מעביר בנו ובתו וגו', ר' יהודה אומר זה שהוא מעביר בנו ובתו לעבודת אלילים וכורת עמה ברית שנאמר העגל אשר כרתו לשנים ויעברו בין בתריו, קוסם (קסמים) אחד קסמים מרובה ואחד מועט [קסמים] לחייב על כל קסם וקסם, איזהו קוסם זה

115

זוהר כרך א (בראשית) פרשת בראשית

 קודשא בריך הוא יצרא טבא ובישא דאנון אור וחשך לא הוה זכו וחובה לאדם דבראיה אלא דאתברי מתרווייהו ובגין דא (דברים ל') ראה נתתי לפניך היום את החיים וגו' אמרו ליה כולי האי אמאי, ולא הוה שפיר דלא אתברי דלא למיחב ולגרמא כל מה דגרים לעילא ולא הוה ליה לא עונש ולא שכר, אמר לון מן הדין הוה ליה למברייה כך בגין דאורייתא בגיניה אתבריאת דכתיב בה עונשא לרשיעייא ואגרא לצדיקייא ולא הוה אגרא לצדיקייא ועונשא לרשיעייא אלא בגין אדם דבריאה (ישעיה מ"ה) לא תהו בראה לשבת יצרה, אמרו ודאי כען שמענא מה דלא שמענא עד השתא דודאי לא ברא

116

זוהר - רעיא מהימנא כרך ג (ויקרא) פרשת קדושים

 כגוונא דבינה תורתו ומצותו דחכמה דאית תורה דבריאה וחכמה דבריאה ובינה דבריאה והכי בכל מדות, בהאי יכיל בן בהאי אורייתא למהוי בלא מצוה ומצוה בלא תורה בפרודא, ומהכא [דף פג עמוד א] בן סורר ומורה, אבל מסטרא דאצילות לית אפרשותא תמן וכן מתמן אין חטא בא על ידו ולית בה עונש ולא שכר ולא מיתה, ובגין דא אורייתא דא אילנא דחיי שכר העולם הבא ואילנא דא אילנא דחיי אתקרי ואתקרי העולם הבא ולא אתקרי ביה שכר בגין דאיהו בן מתמן לא אשתדל באורייתא לקבלא אגרא לא במעשה ולא בדיבור ולא במחשבה, אתא בוצינא קדישא לנשקא ליה ידיה אמר ודאי אנת

117

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת כי תצא

 האבידו מן העולם וצוה שלא יהיה לו שם ושארית השלישי שטנף את [דף צז עמוד ב] הפקדון והניח ממנו לאחר אמר המלך הניחו לזה עד שנראה האחר היאך יעשה ממה שהניח זה בידו ובין כך לא יצא מבית המלך זכה האחר יצא זה לחירות לא זכה אמר המלך תנו לזה עונש על שטנף את הפקדון וישאר הפקדון שלו. רב הונא אמר כיון דעאל עאל. ואי טנף את הפקדון ולא הניח ביד אחר לשמרו מוציאין אותו מבית המלך עד שיבא אחר ויתקן מה שטנף זה והפקדון מוציאין אותו מידו של זה ונותנין אותו לזה שתיקנו. רבי חייא אמר כתיב ויפח באפיו

118

זוהר חדש כרך ב (מגילות) מגילת רות

 דלהון] דהא חסד ה' בכולא אשתכח. (אני פלוני הבנתי דבר מתוך דבר שעשרה סבי קטולי מלכות בני יעקב הוו וקם ההוא מקטרג של מעלה ואמר אל הקב"ה האי פסוק של תורה וגונב איש ומכרו וגו' נטע הקב"ה עשרה גופות ועאל הנפשות בהם ואיתענשו על מכירת יוסף שהקב"ה לא נתן (שכר) [עונש] למי שלא עשה רע בשביל ההוא שעשה רע שנאמר לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות איש בחטאו יומתו. סוד ה' ליראיו). (אמ"ז במדרש רות הנדפס נמצא זה ולא כן בנכ"י אשר בידי ואף גם זאת לא חפצתי להשכיח זכרו ואין ספק אצלי שהוא תוספת איזה

119

זוהר מהדורת הסולם - הקדמה מאמר פקודי אורייתא פקודא קדמאה

 אות קצב] בכה רבי שמעון ואמר, ווי אי אימא ווי אי לא אימא. אי אימא ינדעון חייבין היך יפלחון למאריהון אי לא אימא יאבדון חברייא מלה דא. באתר דיראה קדישא שרי, מלרע אית יראה רעה דלקי ומחי ומקטרג, ואיהי רצועה לאלקאה חייביא.[אות קצג] ומאן דדחיל בגין עונש דמלקיותא וקטרוגא, כמה דאתמר, לא שריא עליה ההיא יראת ה' דאקרי יראת ה' לחיים. אלא מאן שריא עליה, ההיא יראה רעה, ואשתכח דשריא עליה ההיא רצועה יראה רעה, ולא יראת ה'.[אות קצד] ובג"כ, אתר דאקרי יראת ה' ראשית דעת אקרי, וע"ד אתכליל הכא פקודא דא, ודא עקרא ויסודא לכל שאר פקודין

120

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית א מאמר ב' נעשה אדם

 לא דהוה הכי, דברא קב"ה יצרא טבא ובישא, דאנון אור וחשך, לא הוה זכו וחובה, לאדם דבריאה, אלא, דאתברי מתרווייהו. ובגין דא ראה נתתי לפניך היום את החיים וגו'. אמרו ליה כולי האי אמאי, ולא הוה שפיר דלא אתברי, דלא למיחב ולגרמא כל מה דגרים לעילא, ולא הוה ליה, לא עונש ולא שכר.[אות קפא] אמר לון, מן הדין, הוה ליה למברייה כך, בגין דאורייתא בגיניה אתבריאת, דכתיב בה עונשא לרשיעייא, ואגרא לצדיקייא, ולא הוה אגרא לצדיקייא ועונשא לרשיעייא אלא בגין אדם דבריאה, לא תהו בראה לשבת יצרה. אמרו ודאי כען שמענא מה דלא שמענא עד השתא, דודאי לא ברא

1234567891011121314151617181920