עונשין

עונשין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3283 מקורות עבור עונשין. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת פקודי מאמר שש מדרגות דס"א

 מקדמת דנא, ורדפי אבתרייהו, וכל אינון דרשימו אתחזי בהו לאשתמודעא. בגין דכל אינון דאתחזון לאתענשא, חד מלאכא, שליחא קדישא, די מסטרא דגבורה, נחית ורשים בהו רשימא, וההוא רשימא אשתמודע לעילא, לגבי כל אינון מאריהון דדינא. וכד ההוא רשימא אשתמודע לגבייהו, מאן דאתחזי למרעין, אלקי ליה במרעין. מאן דאתחזי למכאובין, ולשאר עונשין, כלא חמאן בההוא רשימו.[אות תסז] ובגין דא, אינון קשרין כלהו קיימו לאחורא, ובעטי באינון דבעטי במאריהון, ובכל אינון דאתחזון לבעטא בהו. בר צדיקי וחסידי ואית לון זכו דאבהן, דמרעין רדפין אבתרייהו, דאלין לא שלטי בהו, ולא אתי לון מרעין מסטרא דא.[אות תסח] ואי תימא, מאן אתר אתי

82

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת פקודי מאמר היכל הרביעי היכל הזכות גבורה

 זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת פקודי מאמר היכל הרביעי היכל הזכות גבורה[אות תקצד] (היכל הזכות גבורה) היכלא רביעאה. היכלא דא, די קב"ה אשתמודע שולטניה בארעא בגיניה. ודא איהו היכלא, דקיימא למטר ארחוי דאורייתא. דא היכלא אקרי דזכות, דביה אתדנו כל דינין דעלמא, וכל זכיין, וכל חובין, וכל עונשין, וכל אגר טב, לאינון דנטרי פקודי אורייתא.[אות תקצה] היכל דא דזכות, משנייא מכל שאר היכלין, והאי היכלא, כלילן ביה ארבע היכלין, משניין דא מן דא, וכלהו חד היכלא. בהיכלא דא אית רוחא חדא, דאקרי זכות אל. והיכלא דא אקרי על שמיה זכות, והאי איהו אל. והכא אתדנו כל דינין דעלמא,

83

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת שלח לך מאמר המרגלים

 זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת שלח לך מאמר המרגלים[אות ס] לבתר ויבא עד חברון, עד דאתי לאתחברא בה, קארי ושאני בה. ושם אחימן ששי ותלמי, תמן חמי פליגן סגיאין, טמא וטהור, אסור ומותר, עונשין ואגרין. אלין אינון ארחי דאורייתא, דקדוקי אורייתא. ילידי הענק, דאתילידו מסטרא דגבורה.[אות סא] וחברון שבע שנים נבנתה, אלין אינון שבעין אנפין, דאורייתא, שבעין פנים אית לה, לכל סטרא עשרה. וחברון, דא אורייתא, מאן דאשתדל בה אקרי חבר. לפני צוען מצרים, תנינן אורייתא אית לקבל אורייתא. והיינו תורה שבכתב, ותורה שבע"פ. והאי חברון. מתורה שבכתב נפקת. כד"א אמור לחכמה אחותי את. והאי נבנתה שבע שנין,

84

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר שמע בני מוסר אביך

 אביך[אות א] וידבר יי' אל משה לאמר, פנחס בן אלעזר וגו', רבי אלעזר פתח ואמר, שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך. שמע בני מוסר אביך, דא קב"ה. ואל תטוש תורת אמך, דא כנסת ישראל. מאי מוסר אביך, מוסר, דא אורייתא, דאית בה כמה תוכחין, כמה עונשין. כד"א, מוסר יי' בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו.[אות ב] ובגין דכל מאן דאשתדל באורייתא בהאי עלמא, זכי דיפתחון ליה כמה תרעין לההוא עלמא, כמה נהורין. בשעתא דינפוק מהאי עלמא, היא אקדימת קמיה, ואזלא לכל נטורי תרעין, מכרזת ואומרת, פתחו שערים ויבא גוי צדיק. אתקינו כרסיין לפלניא עבדא דמלכא. דלית

85

זוהר חדש מהדורת הסולם - שיר השירים מאמר עיר קטנה- ובא אליה מלך גדול

 ובההוא סיבובא דקא מסבב סחור סחור, אתעביד בעגולא ט'.[אות תנד] ובנה עליה מצודים גדולים, לאתפשא (דף ע' ט"ב) מאן דבעיא בתפיסו דילה. כד"א, אשר היא מצודים וחרמים. ובנה עליה, עליה ודאי, בגינה, בגין יקרה, למיהב לה שלטנותא על בני חייבי כמה מיתות בית דין, כמה קנסין, כמה עונשין, מאן דיעול לגבי ההוא נקודה, קנסא יתירא קניס, על נקודה דא.[אות תנה] בגין נקודה דא, אפסיד שלמה מלכא מלכותיה, ואתקרע, ואתיהב לאחרנין. ואע"ג דאיהי זעירא מכל אתוון, ואיהי נקודה חדא בלחודאה.[אות תנו] דהא בההיא שעתא סליק י' קמי מלכא קדישא, אמרה קמיה, הא שלמה מלכא עבד לי פלסתר. מאן

86

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית א מאמר תקונא דעלמא תתאה מעלמא עלאה

 ז"א, שהוא נעשה מימין הבינה, והנוקבא נעשתה משמאל הבינה. ולפיכך אי אפשר לנוקבא שתמצא בלי דכר, להיותה בחינת אש ועשן מסטרא דשמאלא, והיא צריכה לחסדי הזכר, ומטעם זה היא נבחנת בבחינת דכר ונוקבא ביחד, בסוד ואת הארץ, כנ"ל. ומהמתבאר כאן תבין, שבעת שהנוקבא היא בלי דכר נמשכים ממנה כל מיני עונשין שבעולם, להיותה אש ועשן מצד שמאל. וכל תיקונה הוא, שתהיה מחוברת כאחד עם הזכר, שה"ס הימין, ואז נמשך ממנה כל טוב העולמות.[אות שיג] שאו מרום עיניכם וגו' עד הכא אסתלקו מלין דלא לשאלה: שאו מרום עיניכם וגו' דהיינו אל הבינה הנקראת מרום, כי עד כאן, דהיינו עד הבינה,

87

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת נח מאמר וירא אלקים את הארץ

 פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת נח מאמר וירא אלקים את הארץ[אות לט] וירא אלקים וכו': למה נשחתה וכי הארץ בת עונשין היא. ומשיב, משום כי השחית כל בשר את דרכו כמו שאמרו. ר"ח פתח קרא ואמר, וירא אלקים את מעשיהם וגו', בוא וראה בשעה שבני אדם הם צדיקים, ושומרים מצות התורה אז הארץ מתחזקת וכל חדוה נמצאת בה, מהו הטעם, משום שהשכינה שורה על הארץ ואז העליונים והתחתונים כולם הם בחדוה.[אות מ] וכד בני וכו': וכשבני אדם משחיתים דרכם ואינם שומרים מצות התורה, וחוטאים לפני רבונם, אז, כביכול, דוחים את השכינה מהעולם, והארץ נשארת נשחתה, שהרי השכינה נדחה

88

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת וירא מאמר בן הגר המצרית

 ברחה מפני שרה, מה כתוב, כי שמע ה' אל ענייך. ועתה שהיא זנה אחר עבודה זרה. אע"פ שכתוב, ותשא את קולה ותבך, מה כתוב, כי שמע אלקים אל קול הנער, ולא כתוב כי שמע אלקים אל קולך.[אות תעב] באשר הוא שם: הנה בארוהו, שישמעאל לא היה בן עונשין אצל ב"ד של מעלה. כי בית דין של מטה מענישים מי"ג שנים, ומעלה, ובית דין של מעלה מענישים מעשרים שנה ומעלה. לפיכך, אף על פי שהיה רשע, לא היה בן עונשים. וזה הוא שכתוב באשר הוא שם, דהיינו משום שהיה פחות מכ' שנים. וע"כ, הצילו הקב"ה.[אות תעג] א"ר אלעזר וכו'

89

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת וירא מאמר והאלקים נסה את אברהם

 הכתוב, ויהי אחר הדברים, ויהי קטרוג יצר הרע, שמקומו הוא אחר המלכות הנקראת דברים, וע"כ והאלקים נסה את אברהם.הכא אית לאסתכלא וכו': כאן יש להסתכל. שכתוב, והאלקים נסה את אברהם, את יצחק היה צריך לומר. שהרי יצחק כבר היה בן שלשים ושבע שנה, ואביו כבר לא היה בן עונשין עליו, שיענש בשבילו, ואלמלי אמר יצחק איני רוצה, לא היה אביו נענש עליו, ואם כן מה הטעם שכתוב, והאלקים נסה את אברהם, ולא כתוב, נסה את יצחק.[אות תצ] אלא את אברהם ודאי וכו': ומשיב, אלא ודאי שצריך לומר, את אברהם שהוא היה צריך להכלל בדין, כי לא היה שום

90

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת תרומה מאמר הככבים

 ההשגה ממנו. כנ"ל. אמנם מחמת זה הוא דבוק באור החסדים שהולך ושואב כדלי מן הבאר, ואינו נפסק ממנו לעולם.[אות תתנח] חלונא שתיתאה וכו': חלון הששי שהוא הוד, הוא חלון הנקרא נגהא, ויוצא בו ככב אחד הנקרא גזרון, משום שבשעה שזה שולט, עומד העולם בדין, בכמה גזרות ובכמה עונשין, כי ה"ס קו השמאל שמחזה ולמטה, כמו הגבורה ונמשכים מנקודת השורק, שהדינים החזקים נמשכים ממנו, כנ"ל בחלון הגבורה. ובכל יום ויום מתחדשים גזרות על העולם, ועד שלא נגמרו דינין אלו, מתחדשים דינין אחרים. וככב הזה אינו שולט כל כך בעולם.[אות תתנט] אבל סמוך ליומי וכו': אבל סמוך לימות המשיח, ישלוט

1234567891011121314151617181920