עונשין

עונשין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3283 מקורות עבור עונשין. להלן תוצאות 71 - 80

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


71

זוהר כרך ג (במדבר) פרשת שלח לך

 דחשיב דלית בה אגר חמי דהא עותרא דהאי עלמא אביד בגינה חשיב דכלא הוא, בנגב כמה דאת אמר (בראשית ח) חרבו המים ומתרגמינן נגיבו, לבתר ויבא עד חברון עד דאתי לאתחברא בה קארי ושאני בה, ושם אחימן ששי ותלמי, תמן חמי פליגן סגיאין טמא וטהור אסור ומותר (נ"א כשר ופסול) עונשין ואגרין אלין אינון ארחי דאורייתא דקדוקי אורייתא, ילידי הענק דאתילידו מסטרא דגבורה, וחברון שבע שנים נבנתה אלין אינון שבעין אנפין דאורייתא שבעין פנים אית לה לכל סטרא עשרה, וחברון דא אורייתא מאן דאשתדל בה אקרי חבר, לפני צוען מצרים תנינן אורייתא אית לקבל אורייתא והיינו תורה שבכתב ותורה שבע"פ

72

זוהר כרך ג (במדבר) פרשת פנחס

 אל משה לאמר, פנחס בן אלעזר וגו', רבי אלעזר פתח ואמר (משלי א) שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך (יתרו פה א), שמע בני מוסר אביך דא קודשא בריך הוא, ואל תטוש תורת אמך דא כנסת ישראל, מאי מוסר אביך מוסר דא אורייתא דאית בה כמה תוכחין כמה עונשין כמה דאת אמר (שם ג) מוסר יי' בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו ובגין דכל מאן דאשתדל באורייתא בהאי עלמא זכי דיפתחון ליה כמה תרעין לההוא עלמא כמה נהורין, בשעתא דינפוק מהאי עלמא היא אקדימת קמיה ואזלא לכל נטורי תרעין מכרזת ואומרת (ישעיה כו) פתחו שערים ויבא גוי צדיק,

73

זוהר חדש כרך ב (מגילות) מגילת שיר השירים

 בשער האותיות פי"ד ותבין] ובההוא סיבובא דקא מסבב סחור סחור אתעביד בעגולא ט. ובנה עליה מצודים גדולים (לאתפשט) [לאתפשא] (ולמלקט) [ולמנקט] מאן דבעיא בתפיסו דילה כד"א אשר היא מצודים וחרמים. ובנה עליה. עליה ודאי בגינה בגין יקרה למיהב לה שלטנותא על בני [חייבי] כמה מיתות בית דין כמה קנסין כמה עונשין (כמה דעייל) [נ"א מאן דיעול] לגבי ההוא נקודה קנסא יתירא קניס על נקודה דא. בגין נקודה דא אפסיד שלמה מלכא מלכותיה ואתקרע ואתיהב לאחרנין ואע"ג דאיהי זעירא מכל אתוון ואיהי נקודה חדא בלחודאה. דהא בשעתא (נ"א בההיא שעתא סליק) דסליק י' קמי מלכא קדישא אמרה קמיה הא שלמה מלכא

74

זוהר מהדורת הסולם - הקדמה מאמר פקודי אורייתא פקודא קדמאה

 דא תרעא דכלא.[אות קצה] ובג"כ כתיב בראשית דאיהי יראה, ברא אלהים את השמים ואת הארץ. דמאן דעבר על דא עבר על פקודי דאורייתא. ועונשא דמאן דעבר על דא, האי רצועה רעה אלקי ליה. והיינו והארץ היתה תהו ובהו, וחשך על פני תהום, ורוח אלהים. הא אלין ד' עונשין לאענשא בהון חייביא.[אות קצו] תהו דא חנק, דכתיב קו תהו חבל מדה. בהו דא סקילה, אבנין דמשוקעין גו תהומא רבא לעונשא דחייביא. וחשך דא שריפה, דכתיב ויהי כשמעכם את הקול מתוך החשך וההר בוער באש עד לב השמים חשך כו'. ודא אשא תקיפא דעל רישיהון דחייביא שרי לאוקדא לון.[אות

75

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת וישב מאמר וישב יעקב

 צדיק ומכלם יצילנו יי'. רבות רעות לצדיק לא כתיב אלא צדיק, בגין דקב"ה אתרעי ביה, ובג"כ, קב"ה אתרעי בההוא ב"נ, ושזיב ליה מכלא, בהאי עלמא ובעלמא דאתי, זכאה חולקיה.[אות יב] ת"ח, כמה בישין עברו עליה דיעקב, בגין דלא יתדבק בההוא יצר הרע, ויתרחק מחולקיה, ובג"כ סביל כמה עונשין, כמה בישין, ולא שקיט. פתח ואמר, לא שלותי ולא שקטתי ולא נחתי ויבא רגז. ת"ח, כמה בישין סבלין צדיקיא בהאי עלמא, בישין על בישין, כאבין על כאבין, בגין למזכי לון לעלמא דאתי.[אות יג] יעקב כמה סביל, בישין על בישין תדיר, כד"א לא שלותי: בביתא דלבן, ולא יכילנא לאשתזבא מניה. ולא

76

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת מקץ מאמר ויזכור יוסף את החלומות

 יומוי הוה משתדל לאושדא דמין, ואגח קרבין, וכל חלמוי לא הוו, אלא חלמין בישין, חורבא ושוממותא ודמא ואושידו דדמין, ולא חלמא דשלם.[אות קנא] ואי תימא, לבר נש טב אחזיאו ליה חלמא בישא, הכי הוא ודאי, כל אינון בישין דזמינין לאתדבקא, על אינון דעברי על פתגמי דאורייתא, ואינון עונשין דזמינין לאתענשא בההוא עלמא, כלהו חמי, בגין דכל שעתא יהא דחילו דמריה עליה, והא אתערו, דכתיב והאלקים עשה שייראו מלפניו, זה חלום רע. ועל דא, לההוא זכאה, אחזיו ליה חלמא בישא, כמה דאתמר.[אות קנב] ת"ח, דהא תנינן, דההוא בר נש, דחמי חלמא, בעי ליה למפתח פומיה ביה, קמי בני נשא

77

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת משפטים מאמר הסבא

 ברחמי. יאמר בסופא ויתקבל ברחמי. ומה יאמר. אהבתי את אדוני, דבג"ד, ובסגיאו דצלותין, רחים ליה לקב"ה. אתקין עובדוי, ואמר אהבתי את אדוני את אשתי ואת בני לא אצא חפשי. וקב"ה קביל ליה, בההוא תיובתא, ובאינון סגיאו דצלותין.[אות רפז] מה עביד קב"ה, מה דהוה זמין לאהדרא ליה בגלגולא, ולמסבל עונשין בהאי עלמא, על מה דעבד, לא אהדר ליה להאי עלמא. ומה עביד, קריב ליה לבי דינא דמתיבתא דרקיעא, ודיינין ליה, ומסרין ליה לבי מלקיותא, וארשים ליה קב"ה, היך אתמסר לבי עונשא, ופגים ליה, למהוי תחות שלטניה דערלה, עד זמן ידיעא, ובתר פריק ליה.[אות רפח] אי בההוא זמנא דקא עבדין

78

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת תרומה מאמר הנשיקין

 זיו יקרא דיליה, הדא הוא דכתיב וכל העם רואים את הקולת. רואים ודאי.[אות שסט] וההוא קלא הוה אתרי ביה בכל חד וחד מישראל, ואמר לון, תקבלני עלך, בכך וכך פקודין דבאורייתא, ואמרו הין. אהדר ליה על רישיה, ומתגלגלא עליה, והוה אתרי ביה, ואמר ליה, תקבלני עלך בכך עונשין דבאורייתא, והוה אמר הין. לבתר אהדר ההוא קלא, ונשיק ליה בפומיה, הה"ד ישקני מנשיקות פיהו.[אות שע] וכדין כל מה דהוו חמאן ישראל בההוא זמנא, הוו חמאן גו חד נהורא, דקביל כל אינון נהורין אחרנין, והוו תאבין למחמי. אמר לון קב"ה, ההוא נהורא דחמיתו בטורא דסיני, דקביל כל אינון גווני נהורין,

79

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת תרומה מאמר סלו לרוכב בערבות

 דשמור, וכלא חד.[אות תשכד] זכאה איהו מאן דזכי לאשלמא לון. פקודין דאורייתא, גרים לבר נש לאשלמא רוחיה ונשמתיה בהאי עלמא, ובעלמא דאתי. אורייתא מזכה לבר נש, לאחסנא תרין עלמין, עלמא דא ועלמא דאתי. כל מאן דאשתדל באורייתא, אשתדל בחיים. חיים בהאי עלמא, וחיים בעלמא דאתי. אשתזיב מכל עונשין בישין, דלא יכלין לשלטאה עליה. אי באשתדלותא הכי. כ"ש מאן דעביד עובדא.[אות תשכה] רבי חייא ור' אבא, שרו בבי אושפיזייהו, קמו בפלגות ליליא, (דף קס"ו ע"א) לאשתדלא באורייתא. ברתיה דאושפיזא, קמת ואנהירת לון שרגא, ולבתר קיימת אבתרייהו למשמע מלין דאורייתא.

80

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת תרומה מאמר הככבים

 לעלמין. בהאי חכימי לבא לא יכלין למיקם בארח קשוט, בגין דלא קאים בקיומא, ולא שכיך לעלמין. וע"ד אתדחקן גרמייהו, לעיינא בהאי אתר, ולמידן דינא.[אות תתנח] חלונא שתיתאה, איהו חלון דאקרי נגהא, ונפקא ביה ככבא חד, דאקרין גזרון, בגין דכד האי שלטא, עלמא קאים בדינא, וכמה גזרין, ובכמה עונשין, ובכל יומא ויומא מתחדשן גזרין על עלמא, ועד לא יסיימון אלין, הא אחרנין מתחדשין, והאי לא שלטא כ"כ בעלמא.[אות תתנט] אבל סמוך ליומי משיחא, ישלוט האי חלונא, בהאי ככבא, על עלמא. וע"ד ישלטון חיון בישין על עלמא, ויתחדתון זינין בישין, דא בתר דא, וישראל יהון בעקו. וכד יתדחקון גו חשוכא

1234567891011121314151617181920