עונשין

עונשין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3283 מקורות עבור עונשין. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

ילקוט שמעוני תורה פרשת חקת

 ושנה על שנה, וכבס האוסף את אפר הפרה בא הכתוב ולמד על האוסף את אפר הפרה שמטמא בגדים, הא עד שלא יאמר יש לי בדין אם המשליך את האזוב מטמא בגדים האוסף את אפרה לא יטמא בגדים, אלא אם אמרת כן ענשת מן הדין, לכך נאמר וכבס האוסף ללמדך שאין עונשין מן הדין, ד"א בא הכתוב ולמד על האוסף את האפר שמטמא בהיסט, והיתה לבני ישראל ולגר הגר לפי שמעשיה בישראל צריך להביא את הגרים, לחק עולם שינהוג הדבר לדורות:והיתה לבני ישראל [יט, י], אמר רבי אלעזר בני ישראל מקבלין הזאה ואין הנכרים מקבלים הזאה, א"ל ר' מאיר והלא

62

ילקוט שמעוני תורה פרשת מטות

 דברי רבי ישמעאל, שאם קורא אני ועתה הרגו כל זכר וכל הטף בנשים איני יודע באיזה ענין הכתוב מדבר, לכך נאמר הרוגו להפסיק הענין, דבר אחר הרוגו למה נאמר, שיכול הראויה ליבעל אמרת ליהרג בעולה על אחת כמה וכמה, אם אמרת כן ענשת מן הדין, לכך נאמר הרוגו ללמדך שאין עונשין מן הדין, תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר גיורת פחותה מבת שלש שנים ויום אחד כשרה לכהונה שנאמר וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר החיו לכם והרי פינחס היה עמהם, ורבנן החיו לכם לעבדים ולשפחות, אי הכי אפילו בת שלש שנים ויום אחד נמי כדרב הונא [דר"ה]

63

ילקוט שמעוני תורה פרשת שופטים

 אלך ואם לא אלך, וכן הוא אומר עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד לו, כי תועבת ה' כל עושה אלה, יכול לא יהא חייב עד שיעבור על כולן, ת"ל כל עושה אלה אפילו אחת מהן, ובגלל התועבות האלה ה' אלהיך מוריש אותם מפניך מכאן שהוזהרו כנענים על כל המעשים האלו שאין עונשין את האדם עד שמזהירין אותו:[רמז תתקיט] תמים תהיה עם ה' אלהיך [יח, יג] אם עשית כל האמור בענין הרי אתה תם לה' אלהיך, דבר אחר תמים תהיה עם ה' אלהיך כשאתה תם חלקך עם ה' אלהיך, וכן דוד אומר ואני בתומי אלך פדני וחנני ואני בתומי (אלך) תמכת

64

ילקוט שמעוני תורה פרשת כי תצא

 מסרה נפשה לקטלא, א"ל רב פפא לאביי אלמנה לכ"ג נמי קא פגים לה, א"ל אפיגמא רבה קפיד, אפיגמא זוטא לא קפיד רחמנא:ולנערה לא תעשה דבר [כב, כו], מלמד שפטרה הכתוב מן המיתה מנין אף מן הקרבן, ת"ל חטא, מנין אף מן המכות, ת"ל (חטא) מות, מלמד שמכל עונשין שבתורה פטורה ומצילין אותה בנפשו, אין לי אלא (נרדף) [זה], מנין אף הרודף אחר חברו להרגו ואחר הזכור ת"ל כן הדבר הזה, יכול אף הרודף אחר (הבהמה והמחלל את השבת והעובד אלילים), ת"ל הזה, הזה בסקילה ואין כל אלו בסקילה, כי בשדה מצאה יכול בעיר תהא חייבת, בשדה תהא פטורה, ת"ל

65

ילקוט שמעוני תורה פרשת נצבים

 הנסתרות לה' אלהינו [כט, כח] וגו', למה נקוד על לנו ולבנינו ועל ע' שבעד, מלמד שלא נענשו על הנסתרות עד שעברו את הירדן דברי ר' יהודה, א"ל רבי נחמיה וכי ענש על הנסתרות לעולם והלא כבר נאמר עד עולם, אלא כשם שלא ענש על הנסתרות כך לא ענש על עונשין שבגלוי כו' אלא עכן מ"ט איענש משום דהוו ידעי ביה אשתו ובניו (כתוב ברמז תשכ"ב):+ל+ ושב ה' אלהיך את שבותך [ל, ג] (כתוב ברמז רי"ב וברמז תשל"א) והביאך ה' אלהיך אל הארץ, מאי טעמא דמ"ד קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבא דכתיב ויעשו כל הקהל השבים (מהגולה) [

66

זוהר כרך א (בראשית) פרשת וישב

 יצילנו יי', רבות רעות לצדיק לא כתיב אלא צדיק בגין דקודשא בריך הוא אתרעי ביה, ובגין כך קודשא בריך הוא אתרעי בההוא ב"נ ושזיב ליה מכלא בהאי עלמא ובעלמא דאתי זכאה חולקיה, ת"ח כמה בישין עברו עליה דיעקב בגין דלא יתדבק בההוא יצר הרע ויתרחק מחולקיה ובגין כך סביל כמה עונשין כמה בישין ולא שקיט, פתח ואמר (איוב ג') לא שלותי ולא שקטתי ולא נחתי ויבא רגז, ת"ח כמה בישין סבלין צדיקיא בהאי עלמא בישין על בישין כאבין על כאבין בגין למזכי לון לעלמא דאתי, יעקב כמה סביל בישין על בישין תדיר כמה דאת אמר לא שלותי בביתא דלבן ולא

67

זוהר כרך א (בראשית) פרשת מקץ

 קשוט אלא ודאי כל יומוי הוה משתדל לאושדא דמין ואגח קרבין וכל חלמוי לא הוו אלא חלמין בישין חורבא ושוממותא ודמא ואושידו דדמין ולא חלמא דשלם ואי תימא לבר נש טב אחזיאו ליה חלמא בישא הכי הוא ודאי כל אינון בישין דזמינין לאתדבקא על אינון דעברי על פתגמי דאורייתא ואינון עונשין דזמינין לאתענשא בההוא עלמא כלהו חמי בגין דכל שעתא יהא דחילו דמריה עליה והא אתערו דכתיב (קהלת ג) והאלהים עשה שייראו מלפניו זה חלום רע, ועל דא לההוא זכאה אחזיו ליה חלמא בישא כמה דאתמר, ת"ח דהא תנינן דההוא בר נש דחמי חלמא בעי ליה למפתח פומיה ביה קמי

68

זוהר כרך ב (שמות) פרשת משפטים

 ויתקבל ברחמי, ומה יאמר אהבתי את אדני דבג"ד ובסגיאו דצלותין רחים ליה לקודשא בריך הוא אתקין עובדוי ואמר אהבתי את אדוני את אשתי ואת בני לא אצא חפשי, וקודשא בריך הוא קביל ליה בההוא תיובתא ובאינון סגיאו דצלותין, מה עביד קודשא בריך הוא מה דהוה זמין לאהדרא ליה בגלגולא ולמסבל עונשין בהאי עלמא על מה דעבד לא אהדר ליה להאי עלמא, ומה עביד קריב ליה לבי דינא דמתיבתא דרקיעא ודיינין ליה ומסרין ליה לבי מלקיותא וארשים ליה קודשא בריך הוא היך אתמסר לבי עונשא ופגים ליה למהוי תחות שלטניה דערלה (נ"א ופקיד ליה למהוי תחות שלטניה דיובלא) עד זמן ידיעא

69

זוהר כרך ב (שמות) פרשת תרומה

 עיינין בעיינין זיו יקרא דיליה הדא הוא דכתיב (שמות כ) וכל העם ראים את הקולת, רואים ודאי, וההוא קלא הוה אתרי ביה בכל חד וחד מישראל ואמר לון תקבלני עלך בכך וכך פקודין דבאורייתא ואמרו הין, אהדר ליה על רישיה ומתגלגלא עליה והוה אתרי ביה ואמר ליה תקבלני עלך בכך עונשין דבאורייתא והוה אמר הין, לבתר אהדר ההוא קלא ונשיק ליה בפומיה הדא הוא דכתיב (שיר א) ישקני מנשיקות פיהו, וכדין כל מה דהוו חמאן ישראל בההוא זמנא הוו חמאן גו חד נהורא דקביל כל אינון נהורין אחרנין והוו תאבין למחמי, אמר לון קודשא בריך הוא ההוא נהורא דחמיתו בטורא

70

זוהר כרך ב (שמות) פרשת פקודי

 מקדמת דנא ורדפי אבתרייהו וכל אינון דרשימו אתחזי בהו לאשתמודעא בגין דכל אינון דאתחזון לאתענשא חד מלאכא שליחא קדישא די מסטרא דגבורה נחית ורשים בהו רשימא וההוא רשימא אשתמודעא לעילא לגבי כל אינון מאריהון דדינא, וכד ההוא רשימא אשתמודע לגבייהו, מאן דאתחזי למרעין אלקי ליה במרעין, מאן דאתחזי למכאובין ולשאר עונשין כלא חמאן בההוא רשימו, ובגין דא אינון קשרין כלהו קיימו לאחורא ובעטי באינון דבעטי במאריהון ובכל אינון דאתחזון לבעטא בהו, בר צדיקי וחסידי ואית לון זכו דאבהן, דמרעין רדפין אבתרייהו דאלין לא שלטי בהו ולא אתי לון מרעין מסטרא דא, ואי תימא מאן אתר אתי לון מרעין, ת"ח כתיב

1234567891011121314151617181920