עונשין

עונשין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3283 מקורות עבור עונשין. להלן תוצאות 21 - 30

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


21

מדרש תנאים לדברים פרק יז

 עובדי ע"ז שתהא מיתתו בסקילה לכך נאמ' הפרשה: ד"א למה נאמרה לפי שנ' (במד' טו לא) כי דבר ה' בזה הכרת תכ' לא שמענו אלא על העובד ע"ז במזיד ואין לו עדים במזיד ויש לו עדים שתהא מיתתו בסקלה (אם אמרת כן ענשת מן הדין ת"ל כי ימצא ללמדך שאין עונשין מן הדין) והרי דברים קל וחומר העובר על דברי בשר ודם מיתתו בסקלה על דברי מי שאמר והיה העולם על אחת כמה וכמה שתהא מיתתו בסקלה [אם אמרת כן ענשת מן הדין ת"ל כי ימצא ללמדך שאין עונשין מן הדין]: בקרבך להוציא את העובד ע"ז בארץ ובא לו חוץ

22

מדרש תנאים לדברים פרק יח

 עשה כולן כאחת חייב כל אחד ואחד בפני עצמו חייב:פסוק יב(יב). מפני מה טעמו של דבר מגיד כי תועבת ה' כל עשה אלה מתועבים הן לפני: ובגלל התועבות האלה ה' אלה' מוריש אותם מפ' אמר ר' שמעון מלמד שהוזהרו כנענים על כל המעשים האלו שאין עונשין את האדם עד שמזהירין אותו:פסוק יג(יג). תמים תהיה עם ה' א' מיכן שאין שואלין לכלדאין: ד"א תמים תה' שלא תאמר אברהם היה תמים יצחק היה תמים יעקב היה תמים אף אתה תמים תה' עם ה' אלהיך: ד"א תמים תה' ר' אליעזר הקפר אמר שלא תהרהר אחר דרכי המקום שנ' (ד

23

מדרש תנאים לדברים פרק יט

 כבר נאמר ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לא' והרי אחיו קיים אם כן למה נאמר נפש תחת נפש יכול משעה שקיבלו עדותם יהרגו ת"ל נפש תחת נפש הא אינן נהרגין עד שיגמר הדין: לעשות לאחיו ר' יוסי הגלילי אומר מה ת"ל ועשיתם לו כאשר זמם לע' לא' לפי שמציגו בכל עונשין שבתורה שוין מיתת האיש למיתת האשה וזוממיהן כיוצא בהן אבל בת כהן ובועלה לא השוה מיתת איש למיתת אשה אלא מיתת איש בחנק ומיתת אשה בשרפה אבל זוממין לא שמענו מה יעשה להן ת"ל ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו כמיתת אחיו מיתתו ולא כמיתת אחותו: ובערת הרע בערה

24

מדרש תנאים לדברים פרק כב

 פסוק כו(כו). ולנערה לא תעשה דבר יכול לא תהא בסקלה אבל תהא בחנק ת"ל אין לנע' חאט מ' לא תהא בחנק אבל תהא בקרבן ת"ל אין לנערה חאט לא תהא בקרבן אבל תהא במכות ת"ל כי כא' יקום איש על רעהו ורצ' נפש כן הד' הזה מלמד שפטורה מכל עונשין שבתורה ומצילין אותן בנפשן אין לי אלא זה בלבד מנ' אף הרודף אחר חבירו ת"ל כי כא' יקום איש על רע' ורצ' נפ' וכי מה למדנו מרוצח מעתה הרי זה בא ללמד ונמצא למד מקיש רוצח לנערה מאורסה מה נערה מאורסה ניתן להצילה בנפשה אף רוצח ניתן להצילו בנפשו:

25

מגילת תענית (ליכטנשטיין) הסכוליון

 לשלח יד ברשעים שבהם עד שיצאו משם וכיון שיצאו משם המתינו להם שלשה ימים אם יעשו תשובה כשראו שאין עושין תשובה נמנו עליהם והרגום יום שהרגום עשאוהו יום טוב. אמר רבי אליעזר בן יעקב שמעתי שבית דין מלקין והורגין שלא מן התורה דבית לוי אמר רבי שמעון שמעתי שבית דין עונשין ממון ומכים שלא מן התורה לא מפני שכתוב בתורה אלא משום שנאמר ובערת הרע מקרבך. ומעשה באחד שהטיח באשתו תחת התאנה והלקוהו בית דין וכי חיב היה אלא שהיתה השעה צריכה לכך כדי שילמדו אחרים מפני שנהגו מנהג זנות. שוב מעשה באחד שרכב על הסוס בשבת והביאוהו לבית דין

26

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה ח

 ריש לקיש ורוח אלהים מרחפת על פני המים זו רוחו של מלך המשיח היך מה דאת אמר (ישעיה יא) ונחה עליו רוח ה', אם זכה אדם אומרים לו אתה קדמת למלאכי השרת ואם לאו אומרים לו זבוב קדמך, יתוש קדמך, שלשול זה קדמך, א"ר נחמן אחור לכל המעשים, וקדם לכל עונשין, אמר רבי שמואל אף בקילוס אינו בא אלא באחרונה הדא הוא דכתיב (תהלים קמח) הללו את ה' מן השמים וגו' ואומר כל הפרשה, ואחר כך הללו את ה' מן הארץ וגו' ואומר כל הפרשה ואח"כ אומר מלכי ארץ וכל לאומים בחורים וגם בתולות. א"ר שמלאי כשם שקילוסו אינה אלא

27

שמות רבה (וילנא) פרשת משפטים פרשה ל

 זו התורה שנאמר (משלי א) ואל תטוש תורת אמך, והיא מגודלת בסיני שנאמר (שם /משלי/ ד) בדרך חכמה הוריתיך.ו בא וראה כמה צוה הקב"ה בפ' זו על כל דבר ודבר שנאמר כי ינצו אנשים ונגפו אשה הרה אם מתה ונתת נפש תחת נפש, ואם לא מתה עונשין אותו ממון עד עכשיו לא ראה האור אלא נתון במעי אמו שבכל דבר ודבר התורה מזהרת לישראל, משל לבן מלכים שהזהירו אביו שלא יתקל בכל דבר וילקה והוא חביב עליו כבבת עינו כך הקב"ה הזהיר לישראל על המצות למה שהם חביבין עליו יותר מן המלאכים שנאמר (דברים יד) בנים אתם לה' אלהיכם

28

שמות רבה (וילנא) פרשת כי תשא פרשה מא

 ולארבעים יום למדה משה אלא כללים למדהו הקב"ה למשה, הוי ככלותו לדבר אתו, שני לוחות העדות, מהו שני לוחות כנגד שמים וארץ, כנגד חתן וכלה, כנגד שני שושבינין, כנגד העולם הזה והעוה"ב, שני לוחות העדות, א"ר חנינא לחת כתיב לא זו גדולה מזו, לוחות אבן ולמה של אבן שרובן של עונשין שבתורה בסקילה לכך נאמר לחות אבן, ד"א לוחות אבן, בזכות יעקב שנקרא אבן שנאמר (בראשית מט) משם רועה אבן ישראל, ד"א לוחות אבן, כל מי שאינו משים לחייו כאבן הזו אינו זוכה לתורה.ז [לב, טז] והלוחות מעשה אלהים המה, א"ר יהושע בן לוי בכל יום ויום בת קול

29

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה א

 נשיקות מתוך פיהו הה"ד ישקני מנשיקות פיהו.ב ד"א ישקני מנשיקות פיהו אמר רבי יוחנן מלאך היה מוציא הדיבור מלפני הקדוש ברוך הוא, על כל דיבור ודיבור, ומחזירו על כל אחד ואחד מישראל ואומר לו מקבל אתה עליך את הדיבור הזה, כך וכך דינין יש בו כך וכך עונשין יש בו כך וכך גזרות יש בו וכך מצות וכך קלים וחמורים יש בו, כך וכך מתן שכר יש בו, והיה אומר לו ישראל הן וחוזר ואומר לו מקבל את אלהותו של הקב"ה והוא אומר לו הן והן, מיד היה נושקו על פיו, הה"ד +דברים ד'+ אתה הראת לדעת על ידי

30

רות רבה (וילנא) פרשה ב

 אחרת כיון ששמעה נעמי כך התחילה סודרת לה הלכות גרים, אמרה לה בתי אין דרכן של בנות ישראל לילך לבתי תיאטראות ולבתי קרקסיאות שלהם, אמרה לה אל אשר תלכי אלך, אמרה לה בתי אין דרכן של ישראל לדור בבית שאין שם מזוזה, אמרה לה באשר תליני אלין, עמך עמי, אלו עונשין ואזהרות, ואלהיך אלהי, שאר מצות.כג דבר אחר אל אשר תלכי אלך, באהל מועד בגלגל בשילה בנוב בגבעון בבית עולמים, באשר תליני אלין, לנה אני על קרבנותי, עמך עמי, לבטל עבודת כוכבים שלי, ואלהיך אלהי, לשלם שכר פעולתי.כה [יז] באשר תמותי אמות, אלו ד' מיתות ב"ד, סקילה שריפה

1234567891011121314151617181920