עונשין

עונשין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3283 מקורות עבור עונשין. להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

אלשיך בראשית פרשת בראשית פרק ה

 ובזכותם נצולו. ותהיה כוונת הכתוב לתת טעם אל השאר בני נח, מה שלא נשאר מזרע זולתו אפילו קטניהם, לזה אמר ויהי נח בן חמש מאות שנה ויולד, שכבש ה' מעיינו ולא הוליד עד היותו בן חמש מאות שנה, למען לא יהיה הגדול בן מאה שנה שלמים במבול, לשלא יהיה בר עונשין כמו שאמרו רבותינו ז"ל שם. שנית כי היו דומים לאב, וזהו אומרו ויולד נח כמדובר:

192

אלשיך בראשית פרשת בראשית - נח פרק ו

 לולא רחמיו יתברך היה הולך גם הוא. ואין להשיב שהוא על היותם קטנים מבני מאה שנה ולא הגיעו לכלל עונשים בימים ההם כנמצא בדברי רבותינו ז"ל (שם כו ב), כי על כן כבש הוא יתברך מעיינו של נח מלהוליד עד היותו בן חמש מאות שנה לבל יגיע הגדול שבבניו לכלל עונשין בזמן המבול, כי הנה אנו צריכין טעם נוסף על זה, והוא כי אם כן גם כל באי עולם זולת נח הפחותים מבני מאה שנה למה לקו:והנה אמרו רבותינו ז"ל בבראשית רבה (שם ל מ) שני מאמרים סמוכים זה לזה, וז"ל כעבור סופה ואין רשע זה דור המבול, וצדיק

193

אלשיך בראשית פרשת וישב פרק לח

 ככל צדיק גמור הנאסף בחטאו ולא על ידי מלאך רע. ומה גם למה שאמרו ז"ל (בראשית רבה פה ד) שכל רשעו היה שהיה מערה לאשפה, שהכוונה אצלי, שהיה בא עליה שלא כדרכה ומערה זרעו במקום הזבל, כי הנה אין עון זה באשתו מחייבי מיתה או כרת. וגם לא היה בר עונשין כי אם בן שבע שנים כמו שאמרו בסדר עולם. ולא על חנם בקרב שנים נתגלגל בפרץ אבי כל טוב ישראל כדעת חכמי האמת. וגם ירמוז כמדובר למעלה, וימיתהו ה' שהיתה מיתתו על פי מדת רחמים לקרב תיקונו בפרץ כמדובר:ותהר עוד ותלד בן ותקרא את שמו אונן. ותסף עוד

194

אלשיך שמות פרשת כי תשא פרק ל

 הזה קדש לה' הוא ובו מתרצה הוא יתברך. וזהו אומרו תדע למה הוא מחצית השקל ולא שקל שלם, הוא למה שהיא תרומה לה':כל העבר על הפקדים מבן עשרים שנה ומעלה יתן תרומת ה'. (יד):מה שאמרתי מבן עשרים וכו' ולא מבן שלש עשרה שנה שהוא בר עונשין למטה, הוא כי הכופר נפש הלז הוא תרומה לה', ואחר שהכופר הוא לה' לא יתן כי אם אשר הוא בר עונשין לה', שהוא כמפורש למעלה על שלא מיחו על כבוד ה':העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל לתת את תרומת ה' לכפר על נפשתיכם (טו):ואחרי הודיע היותנו ערבים זה

195

אלשיך ויקרא פרשת אמור פרק כג

 זכיות בני האדם שמהארץ המה הם העולים וממשיכים ומשפיעים מלמעלה שפע קדושה להריק על הארץ לקיימה. וסכך זכיות הלז שאדם צריך ליטפל בו לעשות צל קדושה על ראשו לא יאחר עד יגדל, כדרך בחורים האומרים עדיין קטנים אנחנו ולכה נרוה דודי העולם הזה לפחות עד עשרים שנה שאין אדם בר עונשין לשמים עד עוברו מעשרים ומעלה, ומאז אביט אל האלהים ואלכה באורחותיו חמשים שנה עד מלאת ימי שנותי שבעים שנה. כי היא עצת מלך זקן וכסיל, למען השקיעו בענייני העולם הזה עשרים שנה, ושוב לא ישוב ממנו כי יעשה עיקר מהעולם הזה. לכן סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה (

196

אלשיך ויקרא פרשת בהר פרק כה

 מעסקי עולם שכלו שבת. והנני בא קו לקו להזהירך אם זך וישר אתה, כי טוב לך כי גם תעשה הרמז הזה בכל פרט שבע שני השמטה ולא בלבד בשבע העשיריות. ובאה התורה כמדברת עם האדם, והדעת נוטה כי הוא יתברך איננו מזהיר את האדם בלתי אם אחר היותו לפניו בר עונשין, שהוא בהגיעו אל שנת העשרים כי אז הוא בר עונשים לשמים, ומלמדו להתנהג בדרך ישכון אור תורתו ומצותיו עמו ולא ימוט. ואמר וספרת לך כמו שכתבנו שמדבר עם אשר הוא בן עשרים. ואומר לו שמע בקולי איעצך, וספרת לך להנאתך אחר היותך בן עשרים שבע שבתות שנים שבע שנים

197

אלשיך משלי פרק ה

 ושני כמבואר בשלהי הספר, כי הזיווג הראשון הוא ממ' יום קודם יצירת הולד, והיא אשתו מיועדת לו מאתו ית' עד היותו בר עונשים, אך אחרי כן לא ימהרנה לו רק לפי מעשיו, והוא הזווג השני האמור בגמ', אמנם אשר יזכה לקחתה בבחרותו, על שלא השחית את דרכו עם היותו בר עונשין בב"ד של מטה, ההיא תקרא אשת ב' נעורים כי ממ' יום קודם יצירתה עד היותו בר עונשין הוא שיעור הנערות הראשון, היתה לו מיוחדת ואחרי כן בחלק הנערות הב' הוא זמן נישואין בהיותו בר עונשין מהור ימהרנה לו הוא ית', נמצאת אשת ב' נעורים אשר לא כחוטא שבנערות הראשון

198

אלשיך איכה פרק א

 ממכאובה כי השכינה נשארה בה ואותנו גרשת מעל פניך, כי הלא זה יורה חלילה כי מאוס מאסתנו:על כן אמר הוא יתברך לא משנאה עשיתי חלילה, כי אם שכמקרה אדם הראשון קרה לכם. כי כאשר אדם הכנסתיו לגן עדן מקום מיוחד להשראת שכינה וחטא, מה שעליו נתחייב בדין שני עונשין, אחד גרושין שנית שלוחין, כאשר פירשנו עניינם. ולהיותו בגן עדן מושב אלהים מקדם, לא הפכתי ללכת מאתו ולהסתלק משם כי שם ביתי. ולכן בהצטערו כביכול על צרתו קוננתי עליו איכה, כלומר איה את, כלומר צר לי על היותך פה ונתגרשת מהקדש. כדבר הזה קרה לי עמכם, כי אם לא הייתם

199

אלשיך אסתר פרק א

 צוה להפשיטה ערומה ולהציגה כיום הולדה לעיני השרים והעמים, וזה יתכן עשה המלך עיקר לזכותה בדין באומרו כדת וכו', כי הוא על אשר לא עשתה את וכו', שהוא להפשיט עצמה ולבא ערומה. וזהו אומרו עשתה ולא אמר אשר לא באה, וגם זה ריבה האת לומר כי אינה בת עונשין על כך, כי אדרבה אולת היא לו וכלימה, וגם יתר הטענות הרמוזות בכתוב כמדובר בקודם. ועל זה פקח עיניו ממוכן ואמר על העדר ביאתה לא על המלך לבדו וכו' כמדובר. ועל אשר רמזת שאמרת שגזרתך היתה שתתנוול וכן לא יעשה, הנה כי יצא דבר המלכה וכו'. לא יצא לומר המלך

200

אמת ליעקב בראשית פרשת חיי שרה פרק כג

 שנקצבו לה] כשנולדה, אלא שהשטן נטל את העקידה להמיתה על ידי הבשורה הזאת1. ועיין לעיל בפרשת בראשית [ה' פ"ה] לגבי אדם, ולהלן [כ"ה פ"ז] לגבי אברהם, שנאמר אצלם "אשר חי" שפירשתי ג"כ על דרך זה, ועיי"ש..ויהיו חיי שרה.פירש"י: מה בת כ' לא חטאה שהרי אינה בת עונשין אף בת ק' בלא חטא עכ"ל. מכאן משמע ששוין נקבות לזכרים לגבי הגיל שצריך להיות בן עונשין בדיני שמים, דלכאורה היה אפשר לחלק ביניהם ולומר דכיון דלענין גדלות הן מקדימות לזכרים כמו כן לענין זה אפשר שהן קודמות, אבל מכאן מוכח שגם אינן נענשות קודם כ', וזהו חידוש לכאורה2

1234567891011121314151617181920