עונשין

עונשין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3283 מקורות עבור עונשין. להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

מכילתא דרבי ישמעאל יתרו - מסכתא דבחדש פרשה ב

 לאמר. ר' אליעזר בן פרטא אומר, וכי מה אמר המקום לאמר לישראל או מה אמרו ישראל למשה לאמר למקום, אלא מתוך שנאמר +שם /שמות/ כד ג+ ויבא משה ויספר לעם אמר להם אם מקבלים אתם עליכם עונשים בשמחה, הרי אתם מקבלים שכר, ואם לאו הרי אתם מקבלים פורענות, וקבלו עליהן עונשין בשמחה. רבי אומר, וכי מה אמר המקום למשה לאמר לישראל, או מה אמרו ישראל למשה לאמר למקום, אלא אמרו, רצוננו לשמוע מפי מלכנו, לא דומה שומע מפי פרגוד לשומע מפי המלך. אמר המקום תן להם מה שבקשו, בעבור ישמע העם בדברי עמך. - ד"א, אמרו רצוננו לראות את מלכנו לא

12

מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דנזיקין פרשה ה

 אלא להחמיר או להקל עליו, לא מפני שהוחמר בו הוקל בו, ת"ל ומכה אביו ואמו. ומכה אביו ואמו, מכה שיש בה חבורה; אתה אומר, מכה שיש בה חבורה, או אינו אלא מכה שאין בה חבורה; אמרת, ומה אם מדת נזיקין מרובה, אינו חייב עד שיעשה בהן חבורה, מדת עונשין מעוטה, לא יהיה חייב עד שיעשה בהם חבורה, הא מה ת"ל מכה אביו ואמו, מכה שיש בה חבורה. מות יומת, בחנק. אתה אומר בחנק, או אינו אלא באחת מכל המיתות האמורות בתורה; אמרת, זו מדה בתורה, כל מיתה האמורה בתורה סתם, אין אתה רשאי למושכה להחמיר עליה אלא להקל עליה, דברי

13

מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דנזיקין פרשה ז

 שאינו ביום או יומים, אינו חייב עד שיכנו בדבר שיש בו כדי להמית ולמקום שיש בו כדי להמית, כנעני שהקל בו שהוא ביום או ביומים, דין הוא שלא יהא חייב עד שיהא בו כדי להמית ובמקום כדי להמית; אם אמרת כן הבאת עונש מן הדין, לכך נאמר בשבט, ללמדך שאין עונשין מן הדין. - דבר אחר בשבט למה נאמר, עד שלא יאמר יש לי בדין, אם ישראל שאינו ביום או יומים אינו חייב עד שיכנו בדבר שיש בו כדי להמית אל מקום שהוא כדי להמית, כנעני שהקל בו שהוא ביום או ביומים אינו דין שלא יהא חייב עד שיכנו בדבר שיש

14

מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דנזיקין פרשה יא

 על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו. ד"א וכי יפתח איש אין לי אלא פותח, כורה מנין, ת"ל או כי יכרה איש, עד שלא יאמר יש לי בדין, אם הפותח חייב הכורה לא כל שכן, הא אם אמרת כן ענשת מן הדין, לכך נאמר או כי יכרה, ללמדך שאין עונשין מן הדין. ד"א כי יפתח איש בור, הקיש פותח לכורה וכורה לפותח, מה פותח ברשות פטור אף כורה ברשות פטור, ומה כורה בשיעור אף פותח בשיעור. רבי יהודה בן בתירא אומר לא הרי פותח כהרי כורה ולא הרי כורה כהרי פותח, הצד השוה שבהן כל שהוא חייב בשמרו חייב

15

מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דנזיקין פרשה יב

 שור או שה. לחייב על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו. וטבחו, אין לי אלא טובח, מוכר מנין, תלמוד לומר או מכרו, עד שלא יאמר יש לי בדין, אם הטובח חייב, מוכר לא יהא חייב, אם אמרת כן ענשת מן הדין, לכך נאמר או מכרו, ללמדך שאין עונשין מן הדין. ד"א הקיש טובח למוכר ומוכר לטובח, מה מכירה חוץ לרשותו אף טביחה חוץ לרשותו, מה מכירה מותרת באכילה אף טביחה מותרת באכילה, מה מכירה מותרת בהנאה אף טביחה מותרת בהנאה, מה טביחה שאינה יכולה לחזור אף מכירה שאינה יכולה לחזור, מה טביחה כולה אף מכירה כולה. - ד"א וכי יגנוב

16

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יט

 יאמינו לעולם. ויגד משה וכי מה אמר לו הקב"ה למשה שיאמר להן לישראל ומה אמרו ישראל למשה שיאמר לפני המקום הרי הוא אומ' והגבלת את העם סביב לאמר וג' דברי ר' יוסי ביר' יהודה. ר' אומר לפי שאמר להן מתן שכר אם שמעו ומנין שאם לא ישמעו שאומר להם כל עונשין ת"ל ויבא משה ויספר לעם את כל דברי ה' ואת כל המשפטים. ויען כל העם קול אחד מלמד שאחד קולו שלגדול ואחד קולו שלקטן שווים לפני המקום. ד"א ויגד משה וכי מה אמרו ישראל למשה לומר לפני המקום ומה אמר המקום למשה לומר להן לישראל אמרו רצונינו לשמוע מן

17

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כ

 ברעך] עד שקר אין שקר אלא מבדה כי צד הפ[קיד לו זהב לא יאמר לו] מרגלית מרג' לא יאמר לו זהב מכלל שנ' [ועשיתם לו כאשר זמם] לעשות לאחיו (דב' יט יט) אם ממון ממון ואם מ[כות מ]כות [ואם עונשין עונשין] עונש שמענו אזהרה מנ' תל' לו' לא תענה [ברעך עד שקרפסוק יד(יד). לא תחמד ] ולהלן הוא או' לא תתאוה בית רעך (דב' ה יח) לחייב ע[ל תאוה בפני עצמה ועל] חמדה בפני עצמה איזו היא תאוה האומר לו[יי שבבב] חמדה הכובש כבושין ליטלן מנ' התאוה אד[ם סופו לחמוד שנ'] לא תתאוה

18

ספרא קדושים פרשה ד פרק יא

 בת אביו מן האב ומן האם מנין תלמוד לומר אחותו מ"מ, ועד שלא יאמר הכתוב יש לי בדין אם חייב על אחותו מן האב ושלא מן האם מן האם ושלא מן האב קל וחומר מן האב ומן האם אלא אם אמרת כן ענשת מן הדין, לכך נאמר אחותו ללמדך שאין עונשין מן הדין.(יא) וראה את ערותה והיא תראה את ערותו עד שיהיו שניהן מזידין. חסד הוא ושמא תאמר קין נשא את אחותו תלמוד לומר חסד הוא, והעולם מתחלתו לא נברא אלא בחסד שנאמר כי אמרתי עולם חסד יבנה וגומר.(יב) ונכרתו לעיני בני עמם, עונש שמענו אזהרה לא שמענו

19

ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא א

 תאכל ממנו. וישלחו מן המחנה, ממחנה שכינה או שומע אני ממחנה לויה ת"ל אל מחוץ למחנה תשלחום הא עד שלא יאמר יש לי בדין אם נדחו טמאים ממחנה הארון הקל ק"ו ממחנה שכינה חמור אלא אם אמרת כן ענשת מן הדין לכך נאמר וישלחו מן המחנה ללמדך שאין עונשין מן הדין ר' אומר אין צריך ק"ו הוא אם נדחו טמאים ממחנה הארון הקל ק"ו ממחנה שכינה חמור א"כ למה נאמר וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב אלא בא הכתוב ליתן להם את המחיצות. וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש, שומעני שלשתן במקום אחד ת"ל במצורע

20

ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא כג

 שאיסורם איסור עולם ואיסורם איסור הנאה ואין להם היתר אחר איסורם אינו דין שנעשה בו טעם כעיקר. וענבים, למה נאמר יש לי בדין עד שלא יאמר אם חייב על היוצא מן הפרי לא נחייב על פרי עצמו אלא אם אמרת כן ענשת מן הדין ת"ל וענבים ללמדך שאין עונשין מן הדין. לחים, להביא את הבוסר אתה אומר לחים להביא את הבוסר או לחים להוציא את היבשים כשהוא אומר ויבשים הרי יבשים אמורים הא מה ת"ל לחים להביא את הבוסר שהיה בדין הואיל וחייב ביין וחייב בענבים מה יין פרי גמור אף ענבים פרי גמור ת"ל לחים להביא את הבוסר איסי

1234567891011121314151617181920