עונשין

עונשין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3283 מקורות עבור עונשין. להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

תשובות הגאונים - הרכבי סימן קסה

 תשובות הגאונים - הרכבי סימן קסהושאלת אם אין עונשין במקומות אלו בקנסות איך יהיה הסייג בענין זה שלא יעברו האנשים [על דברי התורה] ולא יטו מן הדרך. - הסייג בזה הדבר הוא שייך לדיין העיר וזקני קהלתו כפי שרואים [לנכון] בזה ומה שיעשו למיגדר מילתא הוא קיים. והקנסות לא ישלמו על פי הודאה ואם נשתלמו... ההודאה. אבל על דרך סייג ותקון עושין בזה כפי שימצאו לצורך השעה כמו שאמרו בית דין מכין ועונשין שלא מן התורה וכו':

102

תשובות הגאונים - הרכבי סימן רמז

 אהא מתנינן לה אמ' ריש לקיש המוציא שם רע על הקטנה פטרו שנ' ונתן לאבי הנערה נערה מלא דבר הכתוב מתקיף לה רב אדא בר אהבה טע' דכת' רחמ' נערה הא לאו הכי הוה אמינא אפילו קטנה והכת' וא"ם אמ"ת הי"ה הדב"ר הז"ה והוציא"ו א"ת הנער"ה וסקלו"ה וקטנה לאו בת עונשין אלא כאן נערה אבל כל מקום שנ' נער אפילו קטנה במשמע. כך השמועה וזה פירושה כיון שנתן ריש לקיש טעם לדבריו שנערה כאן כת' מלא השיב רב אדה בר אהבה כיון שטעמך כך נמצא לדבריך שאילו היה כתוב נער חסר הוה אמינא אפילו קטנה במשמע והרי מצינו שהרי ראיה

103

תשובות הגאונים - מוסאפיה (ליק) סימן מב

 תנן (נדרים כ א) נדר בחרם ואמר לא נדרתי אלא בחרמו של ים. נדר בקרבן ואמר לא נדרתי אלא בקרבנות מלכים. הרי עצמי קרבן ואמר לא נדרתי אלא בעצם שהנחתי להיות נודר בו. קונם אשתי נהנית לי ואמר לא נדרתי אלא מאשתי הראשונה שגרשתי, כולם אין נשאלין להם ואם נשאלין עונשין אותן ומחמירין עליהם דברי ר' מאיר וחכמים אומרים פותחין להם פתח ממקום אחר ומלמדין אותן שלא יהו עושין כן ואמרינן עלה מאי קאמר אמר רב יהודא הכי קאמר כלן אין צריכין שאלה בד"א בתלמיד חכם אבל בעם הארץ שבא לישאל עונשין אותו ומחמירין עליו. וכי הא מלתא דמפרשא בשאלתכא

104

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער א סימן ד

 ויטלנה בחבלו, נמצאת עומדת בלא כתובה ואסור לאדם שישהא את אשתו שעה אחת בלא כתובה אלא אם היתה הכתובה יתר מכ' וחמשה כספים יקרענה ויעמידנה על כ' וחמשה עיקר כתובה, שכיון שתפוסה כתובת אשתו בידו נעשה דינו כמו שאמרנו ואי תפס לא מפקינן מינה. זו. אבל אחרים שחבלו באשתו קשה עונשין יתר מבעל שחבל באשתו, שזה יש לו רשות בעליה עליה ואילו אחר אין לו רשות עליה לפיכך ב"ד מנדין אותו עד שמפייס אותה ואת בעלה, שאינו דומה חובל באשה פנויה כחובל באשת איש לפי שיש עליו מן הדין שני פיוסין. ומה שמפייס ילקח בו קרקע והבעל אוכל פירות. +(גיטין

105

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ה סימן י

 שנפסל לבא בקהל אינו דין שפסול לעדות. ומה לעדות ממון פסול לשבועה לא כל שכן דלא מהימן הילכך הוה חשוד על השבועה ושכנגדו נשבע ונוטל. (חיים מדבר: פליאה דעת ממני להבין אמרי בינה, דאמאי לא אמרינן דיו כו' להיות כאשה דמהימנא בשבועה כמבואר בדוכתי טובא, ומאחר דעבד כמוה גם לכל עונשין ומוזהר בכל הלאוין, כנודע ומתבאר יפה בדברי הה"מ ז"ל בפרק כ' מהלכות שבת, ואשכחן רבותא בהא לעבד דאיתיה בלאוי דבל תשחית ובל תקיף כמ"ש הרמב"ם ז"ל פי"ב מה' ע"ז, וכיון שכן אמאי לא מהימן בשבועה כאשה, והא תרויהו איתנהו באזהרת שבועת שקר. וסבור הייתי לומר דה"ט דהכא מהנודע מחלוקתן

106

תשובות הגאונים - שערי תשובה סימן קלו

 לשון בני אדם בשיחתן כזאת תנן נדר בחרם ואמר לא נדרתי אלא בחרמו של ים נדר בקרבן ואמר לא נדרתי אלא בקרבנות. הרי עצמי קרבן ואמר לא נדרתי אלא בעצם שהנחתי להיות נודר בו קונם אשתי נהנית לי ואמר לא נדרתי אלא מאשתי ראשונה שגרשתי כולם אין נשאלין ואם נשאלין עונשין אותן ומחמירין עליהם דברי ר"מ וחכ"א פותחין להן פתח ממקום אחר ומלמדין אותן שלא יהיו עושין כן ואמרינן עלה מאי קאמר אמר רב יהודה הכי קאמר כולן אין צריכין שאלה בד"א בתלמיד חכם אבל ע"ה שבא לשאול עונשין אותו ומחמירין עליו וכי הא מילתא דמיפרשא בשאלתכון קילא מן הכין

107

רש"י בראשית פרשת לך לך פרק יז

 כאן כפל עליוי ולא אמר לשמונה ימים, ללמדך שיש יליד בית נמול לאחר (ס"אכ לאחד) שמנה ימים,ל כמו שמפורש במסכת שבת (דף קלה ב):(יד) וערל זכר - כאן למד שהמילה באותו מקוםמ שהוא ניכר בין זכר לנקבה:אשר לא ימול - משיגיע לכלל עונשיןנ ונכרתה, אבל אביו אין ענוש עליו כרת אבל עובר בעשה:ונכרתה הנפש - הולך ערירי ומת קודם זמנו:(טו) לא תקרא את שמה שרי - דמשמע שרי לי ולא לאחרים כי שרה סתם שמה, שתהא שרה על כל:(טז) וברכתי אותה - ומה הוא הברכה, שחזרהס לנערותה, שנאמר (לקמן יח יב) אחרי בלותי היתה

108

רש"י בראשית פרשת חיי שרה פרק כג

 רש"י בראשית פרשת חיי שרה פרק כגפרשת חיי שרה (א) ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים - לכך נכתב שנה בכל כלל וכלל, לומר לך שכל אחד נדרש לעצמו,א בת מאה כבת עשרים לחטא,ב מה בת עשרים לא חטאה, שהרי אינה בת עונשין,ג אף בת מאה בלא חטא, ובת עשרים כבת שבע ליופי:שני חיי שרה - כלן שוין לטובה:(ב) בקרית ארבע - על שםד ארבע ענקים שהיו שם אחימן ששי ותלמי ואביהם. דבר אחר על שם ארבעה זוגות שנקברוה שם איש ואשתו אדם וחוה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה:ויבא אברהם -

109

רש"י שמות פרשת יתרו פרק יט

 וכל מקום שאתה מוצא נגד,א פנים למזרח:(ג) ומשה עלה - ביום השני.ב וכל עליותיו בהשכמה היו, שנאמר (שמות לד ד) וישכם משה בבקר:כה תאמר - בלשון הזה וכסדרג הזה:לבית יעקב - אלו הנשים, תאמר להןד בלשון רכה:ותגיד לבני ישראל - עונשין ודקדוקין פרש לזכרים. דברים הקשין כגידין:(ד) אתם ראיתם - לא מסורת היא בידכם,ה ולא בדברים אני משגר לכם, לא בעדים אני מעיד עליכם, אלא אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, על כמה עבירות היו חייבין לי קודם שנזדווגו לכם, ולא נפרעתי מהם אלא על ידכם:ואשא אתכם - זה יום שבאו ישראל לרעמסס,ו שהיו ישראל

110

רש"י ויקרא פרשת קדושים פרק כ

 רש"י ויקרא פרשת קדושים פרק כ(ב) ואל בני ישראל תאמר - עונשיןפ על האזהרות:מות יומת - בבית דין, ואם אין כח לבית דין עם הארץצ מסייעין אותן:עם הארץ - עם שבגינו נבראת הארץ. דבר אחר עםק שעתידין לירש את הארץ ע"י מצות הללו:(ג) אתן את פני - פנאי שלי,ר פונה אני מכל עסקי ועוסק בו:באיש - ולא בצבור, שאין כלש הצבור נכרתין:כי מזרעו נתן למלך - לפי שנאמר מעביר בנו ובתו באש (דברים יח י), בן בנו ובן בתות מנין, תלמוד לומר כי מזרעו נתן למולך. זרע פסול מנין, תלמוד לומר בתתו מזרעו למולך:

1234567891011121314151617181920