עונשין

עונשין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3283 מקורות עבור עונשין. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

פירוש הסולם לזוהר - ויקרא פרשת ויקרא מאמר נפש כי תחטא

 מעיד בה בכמה הבטחות, ובכמה עונשים, כדי שתשמור מצותיו. ולא עוד אלא שמעבירה באלף ושמונה עולמות, להשתעשע, ולראות בהם כבודם של העוסקים בתורה. ועומדת לפני המלך בלבוש יקר בצורת עולם הזה. בלבוש יקר עליון, היא מסתכלת בכבוד המלך בכל יום, והוא מעטר אותה בכמה עטרות. יעודין, פירושו הבטחות. קסטורין, פירושו עונשין, לפי הענין.[אות רט] בשעתא דמטי זמנא וכו': בשעה שמגיע הזמן לרדת לעולם, היא עושית דירתה בגן העדן של הארץ שלשים יום, לראות יקר אדונם של הצדיקים, ואח"כ עולה למקומה למעלה. ואחר זה. יורדת לעולם. והמלך הקדוש מעטיר אותה בז' עטרות, עד שבאה ונכנסת בגוף האדם. וכשהיא בגוף האדם,

92

ספר הלכות גדולות הקדמה

 אמר רב המנונא מאי קראה, (דברים לג, ד) תורה צוה לנו משה תורה בגימטריא הכי הוי, שש מאות ואחת עשרה הואי, אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמעום. שלש מאות וששים וחמש מצות לא תעשה ומאתים וארבעים ושמונה מצות עשה, כל המקיימם זוכה לעולם הבא וכל העובר עליהם נידון בששה עונשין, סקילה, שריפה, הרג, וחנק, מיתה וכרת, ומלקות.אלו הן הנסקלין:(א) הבא על האם. (ב) ועל אשת אב. (ג) ועל הכלה. (ד) והבא על הזכר. (ה) ועל הבהמה. (ו) והאשה הנרבעת לבהמה. (ז) והמגדף. (ח) והעובד ע"ז. (ט) והנותן מזרעו למולך. (י) ובעל אוב. (יא) וידעוני. (יב) והמחלל את

93

ספר הלכות גדולות סימן ח - הלכות מילה

 יבמות מז א) גר שבא להתגייר, אומרים לו, מה ראית להתגייר, אי אתה יודע שישראל בזמן הזה דווים ודחופים מסוחפין ומטורפין, ואם אמר יודע אני שהוא כן ואיני כדיי, מקבלין אותו מיד. ומודיעין אותו מקצת מצות קלות ומקצת מצות חמורות ומודיעין אותו עון לקט שכחה ופיאה ומעשר עני, ומודיעין אותו עונשין של מצות ואומרים לו הוי יודע שלא באת לידי מידה זו אכלת חלב אי אתה ענוש כרת חללת שבת אין אתה ענוש סקילה עכשיו אכלת חלב אתה ענוש כרת חללת שבת אתה ענוש סקילה, וכשם שמודיעין אותו עונשן של מצות כך מודיעין אותו מתן שכרן של מצות, אומרים לו

94

ספר הלכות גדולות סימן יג - הלכות יום הכיפורים

 בתלתין פלגי זיתי, א"ל אבוה לאו אמינא לך לא תזלזל בשיעורין דרבנן, ועוד האמר רבי יוחנן חצי שיעור אסור מן התורה, אלמא הלכה כרבי יוחנן דאמר אסור מן התורה, וכן הלכה. אמר רבי יוחנן (יומא פ א) שיעורין ועונשין הלכה למשה מסיני. שיעורין מיכתב כתיבי, אמר ר' יודן שיעורין של עונשין. תניא נמי הכי שיעורין של עונשין הלכה למשה מסיני.ואילו מאן דצעריה לחבריה לא מיכפר ליה עד דמיפייס ליה, דתנן (שם פה ב) עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר, שבינו לבין חבירו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חבירו. אמר רבי יצחק (שם פז א) כל המקניט

95

ספר הלכות גדולות סימן כט - הלכות עריות

 בת אמו ובת אמו שלא בת אביו, בת אביו ובת אמו מנין, ת"ל ערות אחותו גלה, עד שלא יאמר יש לי מן הדין שאם ענש הכתוב על בת אביו שלא בת אמו ועל בת אמו שלא בת אביו אינו דין שיענוש על בת אביו ועל בת אמו, הא למדת שאין עונשין מן הדין. עונש שמענו אזהרה מנין, ת"ל (שם יח, ט) ערות אחותך בת אביך או בת אמך אין לי אלא בת אביו שלא בת אמו ובת אמו שלא בת אביו, בת אביו ובת אמו מנין, ת"ל (שם יא) ערות בת אשת אביך מולדת אביך אחותך היא, עד שלא יאמר

96

ספר הלכות גדולות סימן לב - הלכות מיאון

 נדה מח ב) בא סימן התחתון עד שלא יבא העליון או חולצת או מתייבמת. דכולי עלמא מיהת אתחתון סמכינן, מנהני מילי, אמר רב יהודה אמר רב וכן תנא דבי רבי ישמעאל אמר קרא (במדבר ה, ו) איש או אשה כי יעשו מכל חטאות האדם השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורה מה איש בסימן אחד אף אשה בסימן אחד, אימא או האי או האי, כאיש מה איש תחתון ולא עליון אף אשה תחתון ולא עליון. תניא נמי הכי אמר ר' אלעזר ברבי צדוק כך היו מפרשין ביבני כיון שבא תחתון שוב אין משגיחין על העליון. תניא רבן שמעון בן גמליאל

97

ספר הלכות גדולות סימן מג - הלכות בבא קמא

 שואל למשאיל מנא ושמין ליה כמה הוה שוי מעיקרא וממלא ליה דמי מניה.(שם טו ב) ונשים בכלל הנזק. מנהני מילי, אמר רב יהודה אמר רב וכן תנא דבי רבי ישמעאל אמר קרא (במדבר ה, ו) איש או אשה כי יעשו מכל חטאות האדם השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורה, דבי רבי אליעזר בן יעקב תנא (שמות כא, א) ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם השוה הכתוב אשה לאיש לכל דינין שבתורה, דבי חזקיה ודבי רבי יוסי הגלילי תנא (שם כט) והמית איש או אשה השוה הכתוב אשה לאיש לכל מיתות שבתורה.(ב"ק טו ב) והילכתא פלגי ניזקא קנסא, והשתא

98

ספר הלכות גדולות סימן עו - הלכות הספד

 וסיפרי שהן ארבעה סיפרי ואילו הן בראשית רבא ומכילתא דואלה שמות וספר וידבר ואלה הדברים וכולהו פירושם בתורת כהנים, וחיצונות וקטנות אין מספר הילכות דיקדוקי תורה ודיקדוקי סופרים קלין וחמורין גזירות שוות תקופות וגימטריא דבר גדול ודבר קטן. (מגילה ב ב) מנצפך צופין אמרום וחמש אותיות כפולות הן.שבעה עונשין בתורה ואילו הן סקילה שריפה הרג וחנק כרת מיתה מלקות. שמונה עשר בסקילה הבא על (אשת) [האם] ועל אשת אב ועל הכלה הבא על הזכר ועל הבהמה ואשה המביאה את הבהמה עליה המגדף והעובד ע"ז והנותן מזרעו למולך ובעל אוב וידעוני מחלל את השבת והמקלל אביו ואמו והבא על נערה

99

שאילתות דרב אחאי פרשת אחרי מות שאילתא צה

 אשה דאילו בתה מעלמא שריא ליה כדתניא אנס אשה מותר לישא בתה נשא אשה אסור לישא בתה בקדושין ואילו ברתא דמיניה אסירא ליה ובתו מאנוסתו מנלן דאסירא ליה בת בנך ובת בתך דכתיבה אמר אביי קל וחומר על בת בנו ועל בת בתו ענוש על בתו לא כל שכן וכי עונשין מן הדין גלויי מילתא בעלמא הוא דאמר רבא אמר לי רב יצחק בר אבדימי אתיא הנה הנה אתיא זמה זמה חמותו ואם חמותו ואם חמיו מנלן כתיב הכא ואיש אשר יקח את אשה ואת אמה זמה היא וכתיב התם שארה הנה זמה היא נאמר למטה זמה ונאמר למעלה זמה

100

שאילתות דרב אחאי פרשת בחוקותי שאילתא קטז

 איש איש לרבות מופלא סמוך לאיש ומנא לן דאחר הזמן הזה אע"פ שאמרו אין אנו יודעין לשם מי נדרנו ולשם מי הקדשנו נדריהם נדרי' והקדשן הקדש דתנו רבנן כי יפליא מה תלמוד לומר איש איש להביא בן שלש עשרה שנה ויום אחד שאע"פ שאין יודעין בהפלאה נדריהן נדרים וכן לעניין עונשין לא מקרי איש אלא תינוק בן שלש עשרה שנה ויום אחד מעת לעת והני מילי הוא דאייתי שתי שערות אבל לא אייתי שתי שערות אפילו בן עשרים שנה קטן בעלמא הוא דתנן אחד בן תשע שנים ויום אחד ואחד בן עשרים שנה שלא הביא שתי שערות והיכא דאקדימו ואייתיאו

1234567891011121314151617181920