עונה

עונה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5342 מקורות עבור עונה. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא ט - למנצח על הנגינות

 אותך וענית אותנו כמה שכתב ויצעק שמואל אל ה' בעד ישראל ויענהו ה' (שמואל א' ז' ט'), וכן בימי שלמה כשנתפלל לפניך מיד ענית אותו באש כמה שכתב ויהי ככלות שלמה להתפלל (מלכים א' ח' נ"ד), אמר לו דוד רבונו של עולם כשהיו בניך בבית המקדש היו קוראים אותך ואתה עונה להם עכשיו משאנו מפוזרים בגולה אתה עונה אותנו כמ"ש מקצה הארץ אליך אקרא, רבונו של עולם בנה ביתך ושכנינו בתוכו מקצה הארץ אליך אקרא מה כתב אחריו אגורה באהלך עולמים (שם).

82

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא כו - ויהי בעת שסרחה

 יודע שאם מת ירמיהו בתוך הבור ניתנה העיר להשונאים, אמר לו צדקיהו קח אתך שלשים אנשים והעלה ירמיהו מן הבור, ובקושי העלוהו, נכנס עבד [מלך] הכושי לבית המלך והוציא משם בלאי הסחבות ובלאי מלחים, והלך ועמד לו על הבור והיה קורא ואומר אדוני (המלך) ירמיה אדוני ירמיה, אין קול ואין עונה, נתן ידיו בלבושיו וקרעם והיה בוכה והולך, וירמיהו היה שומע אלא שהיה מתירא שמא יונתן הסופר הרשע היה, כיון ששמע קולו בוכה, אמר [מי הוא שקורא אותי ובוכה, אמר] לו הוא עבד מלך הכושי, חי אתה, הייתי סבור שאתה מת, הרי החבל (מניחו) [הניחו] תחת אצילי ידיך והמלחים, ויעלו

83

מדרש תנחומא (בובר) פרשת אחרי מות

 ושם דרך אראנו בישע אלהים (שם /תהלים נ'/) אמר ר' אבהו כל ישועה שבאה לישראל היא של הקב"ה, שנאמר עמו אנכי בצרה [וגו' ואראהו בישועתי] (שם /תהלים/ צא טו טז), רבונו של עולם הואיל ואמרת עמו אנכי בצרה, כביכול הוא נושע, הושיעה ימינך וענני (שם /תהלים/ ס ז), שאם אתה עונה אותנו הישועה שלך היא, שנאמר ולכה לישועתה לנו (שם /תהלים/ פ ג). אמר ר' ברכיה הכהן [בירבי] ראה מה כתיב גילי מאוד בת ציון וגו' צדיק ונושע (זכריה ט ט), ומושיע אין כתיב כאן, אלא ונושע, וכן הוא [אומר] אמרו לבת ציון הנה ישעך בא (ישעיה סב יא), מושיעך

84

מדרש תנחומא (בובר) פרשת בחקותי

 על כן עליכם כלאו שמים מטל, ואם אינם חוטאין כל העולם מתברך בשבילם, שנאמר והתברכו בזרעך כל גויי הארץ (בראשית כו ד), אמר הקב"ה למשה אתם ראיתם כי מן השמים דברתי עמכם, לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי זהב לא תעשו לכם (שמות כ כ), שאם תחטאו ותתפללו לפני איני עונה אתכם, שנאמר ויהי כאשר (קראתי) [קרא] ולא שמעו כן יקראו ולא אשמע אמר ה' צבאות (זכריה ז יג), לכך לא תעשון אתי אלהי כסף וגו'].[ד] אם בחקתי תלכו וגו'. זש"ה חכמות בחוץ תרונה ברחובות תתן קולה (משלי א כ), שאל ר' שמואל בר נחמן את ר' יונתן בן

85

מדרש תנחומא (בובר) פרשת קרח - הוספה

 אחד מג' נביאים שאמרו בלשון הזה, אליהו ומיכה ומשה, ואליהו מהו אמר, ה' אלהי אברהם יצחק וישראל היום יודע כי אתה אלהים בישראל ואני עבדך ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה ענני ה' ענני וידעו העם הזה כי אתה ה' האלהים (מ"א =מלכים א'= יח לו לז), ואם אין אתה עונה אותי, אני אומר ואתה הסבות את לבם אחורנית (שם /מלכים א' י"ח/), וכן מיכה מהו אומר לאחאב, אם שוב תשוב בשלום (שם /מלכים א'/ כב כח), אף אני אומר לא דבר ה' בי (שם שם /מלכים א' כ"ב/), ומשה אף הוא אומר אם כמות כל האדם וגו', אף אני

86

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת ויחי

 שנאמר מקים דבר עבדו ועצת מלאכיו ישלים (ישעיה מד).[מט, א] ויקרא יעקב אל בניו.(ז) ילמדנו רבינו העומד לפני התיבה מהו שיענה אחר הכהנים אמן, כך שנו רבותינו העובר לפני התיבה לא יענה אחר הכהנים אמן, ראה כמה חביב לפני הקב"ה העובר לפני התיבה שאינו עונה אחר הכהנים אמן, אמר רבי חנין עשרה נכנסין לבית הכנסת ואחד מהן עובר לפני התיבה פורס על שמע עליו נאמר כשושנה בין החוחים (שיר /השירים/ ב) אמר הקב"ה לשעבר הייתי צריך לברך את בריותי שנאמר ויברך אלהים את נח (בראשית ט) וה' ברך את אברהם בכל (שם /בראשית/ כד) ויברך אלהים את יצחק

87

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת שמות

 והסנה איננו אוכל, ויאמר משה אסורה נא ואראה ר' יוחנן אמר שלש פסיעות פסע משה רשב"ל אמר לא פסע אלא צוארו עקם א"ל הקב"ה נצטערת לראות חייך שאתה כדאי שאגלה עליך מיד ויקרא אליו ה' מתוך הסנה א"ל הקב"ה אתה אמרת הנני חייך שתבוא השעה ותתפלל על ישראל ומיד אני עונה אותך בלשון הזה, אז תקרא וה' יענה תשוע ויאמר הנני (ישעיה נח).(טז) [ד, יח] וילך משה וישב אל יתר חותנו, זש"ה בכל עת אהב הרע ואח לצרה יולד (משלי יז) מי היה זה זה יתרו שקבל למשה שהיה בורח מפני פרעה מכאן אתה למד כל מי שקיבל על

88

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת יתרו

 דבריו כקול המון, והקב"ה שכתוב בו הלא את השמים ואת הארץ אני מלא (ירמיה כג) על אחת כמה וכמה, והוא צריך לדבר בכח, אלא בקול שיכול משה לסבול.(יב) [כ, א] וידבר אלהים את כל הדברים, הכל בבת אחת, ממית ומחיה בבת אחת, מכה ורופא בבת אחת, עונה אשה על המשבר יורדי ימים והולכי מדבריות חבושים בבית האסורין אחד במזרח ואחד במערב אחד בצפון ואחד בדרום, יוצר אור ובורא חשך עושה שלום ובורע רע כל אלה בבת אחת, עפר נהפך לאדם, ואדם נהפך לעפר שנאמר (עמוס ה) והופך לבקר צלמות מהו לבקר צלמות לתחלתו, ואומר ויהפכו כל המים אשר ביאור

89

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת כי תשא

 כפרו בו אין זקוק להם, והקב"ה ישראל עושין להם את העגל מלמטה והקב"ה עסוק ליתן להם חיים שנא' (דברים ל) כי היא חייך ואורך ימיך.(טז) [לא, יח] ויתן אל משה ככלתו לדבר אתו, ארשב"ל אדם שלמדו רבו את התורה עד שלא למדו היה הרב לומד ותלמידו עונה אחריו משלמדו אומר לו רבי נאמר אני ואתה, כך כשלמד משה את התורה א"ל הקב"ה בא ונאמרה אני ואתה שנאמר ככלתו לדבר אתו, ד"א ככלותו ככלתו כתיב, אמר רשב"ל אסור לתלמיד חכם להורות הלכה בצבור עד שיהו דברי תורה עריבין על שומעיהם ככלה הזו שהיא עריבה על בעלה ומתאוה להיות שומע את

90

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת צו

 והעלה עולות מספר כלם, כי אמר איוב אולי חטאו בני וברכו אלהים בלבבם, אבל התודה שהיתה באה על הנס היתה באה, אמר הקב"ה חביבה עלי מכל הקרבנות ואף דוד אמר (תהלי' נ) זובח תודה יכבדנני, יכבדני איני אומר אלא יכבדנני ב' פעמים בעה"ז ובעה"ב, אמר רבי יהודה כל מי שהוא עונה אמן בעה"ז זוכה לענות אמן לעה"ב מנין שנא' (תהלים קו) ברוך ה' אלהים אלהי ישראל מן העולם ועד העולם אמן ואמן, אמן בעה"ז ואמן בעה"ב, לכך נאמר זובח תודה יכבדנני, אמר רבי עקיבא כל מי שאומר שירה בעה"ז זוכה לומר שירה לעה"ב שנא' (שמות טו) אז ישיר משה אז

1234567891011121314151617181920