עונה

עונה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5342 מקורות עבור עונה. להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

זוהר כרך ב (שמות) פרשת משפטים

 הוא שארה, כסותה פרישו דמלכא דא משיכו אחרא דנהיר ונטיר לה תדיר פרישו דלבושא דמלכא דפרש עלה אלוה, דא בבגדו בה תדיר דלא אתעדי מינה והאי איהו כסותה, וענתה מאן איהו דא משיכו דעלמא דאתי דביה כלא, יי' צבאות איהו ודא איהו דנהיר בכל נהורין סתימין עלאין דאילנא דחיי דביה עונה טמירא דמתמן נפקת, וכל דא בעדונא וכסופא דעלמא דאתי, תלתא הני לא יגרע לה כד איהי זכאת כדקא יאות, ואי לאו איהי כדקא יאות הני תלתא גרעאן מנה דלא יתעביד לה עטרה אפי' מחד מנייהו, תא חזי מה כתיב ואם שלש אלה לא יעשה לה דלא זכאת בהו, ויצאה

182

זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת ויקרא

 לבר אמר לא אתחזי למיעל אלא ברשותא, מיד ויקרא אל משה, מאן ויקרא דא ההיא דביתא דילה היא ההיא כלה דכל ביתא ברשותא דילה:וידבר יי' אליו ההוא דאקרי קול ההוא דאחיד ביה משה, ויקרא אל משה ר' אלעזר פתח (ישעיה נ) מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה הקצר קצרה ידי מפדות, זכאין אינון ישראל דבכל אתר דאשתכחו קודשא בריך הוא אשתכח עמהון, וקודשא בריך הוא אשתכח ביניהון ומתפאר בהו בישראל הדא הוא דכתיב (שם מט) ישראל אשר בך אתפאר, ולא עוד אלא דישראל אשלים מהימנותא בארעא, וישראל שלימו דשמא קדישא אינון, וכד ישראל אשתלימו בעובדייהו כביכול שמא קדישא

183

זוהר - מדרש הנעלם כרך א (בראשית) פרשת וירא

 יצחק (קלה א) עתידים הצדיקים לעתיד לבא להחיות מתים כאלישע הנביא דכתיב (מלכים ב ד) וקח משענתי בידך ולך וכתיב ושמת משענתי על פני הנער א"ל קודשא בריך הוא דבר שעתידים לעשות הצדיקים לעתיד לבא אתה רוצה עכשיו לעשות מה כתיב וישם את המשענת על פני הנער ואין קול ואין עונה ואין קשב אבל הצדיקי' לעתיד לבא עלה ביד' הבטח' זו דכתיב ואיש משענתו בידו כדי להחיות בו את המתים (מה מתים אותם) מהגרים שנתגיירו מחומות העולם דכתיב בהו (ישעיה סה) כי הנער בן מאה שנה ימות והחוטא בו [דף קטו עמוד א] מאה שנה יקולל, אמר רבי יצחק סופיה

184

תיקוני זוהר תקונא ארבעין ותלת

 תיקוני זוהר תקונא ארבעין ותלתתקונא ארבעין ותלת ליום כ"בבראשית תמן את"ר יב"ש ודא איהו ונהר יחרב ויבש בההוא זמנא דאיהו יבש ואיהי יבשה צווחין בנין לתתא ביחודא ואמרין שמע ישראל ואין קול ואין עונה הדא הוא דכתיב (משלי א') אז יקראונני ולא אענה והכי מאן דגרים דאסתלק קבלה וחכמתא מאורייתא דבעל פה ומאורייתא דבכתב וגרים דלא ישתדלון בהון ואמרין דלא אית אלא פשט באורייתא ובתלמודא בודאי כאלו הוא יסלק נביעו מההוא נהר ומההוא גן ווי ליה טב ליה דלא אתברי בעלמא ולא יוליף ההיא אורייתא דבכתב ואורייתא דבעל פה דאתחשב ליה כאלו אחזר עלמא לתהו ובהו וגרים עניותא

185

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת בראשית

 ולעו באורייתא קמיה ולא שבקו סתרא דמתניתין דלא אוליף להו רבי שמעון. אמרו עליו על ר' שמעון שלא נתראה קשת בימיו דהא הוא סימנא בעלמא הוה: א"ר יצחק נשמתא היא קיימא בקיומא לעלמין מה הקב"ה קיים אף היא קיימת אבל על ההיא נפשתא חייתא אמר קרא הכרת תכרת הנפש ההיא עונה בה. א"ר יוסי מאי חזא אונקלוס דאמר ויהי האדם לנפש חיה ותרגם לרוח ממללא אי נפשא דבעירתא היא למה לא ממללן. א"ר יצחק על דאתגבלון מעובייא רבה דעפרא יתיר מבני נשא ולא זקפין רישא ולא מסתכלין ברקיעא כבני נשא דאלו אתגבלו מקלילא דעפרא כבני נשא וזקפן רישא ואסתכלו ברקיעא

186

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת אחרי מות

 מלאכין קדישין ומלאכין מסאבין אזלין עם ב"נ בכל אתר דאזיל. אם ב"נ זכאה הוא אזדווגו ליה מלאכין קדישין וינטרון ליה בכל אתרא דאזיל הה"ד כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך [תלים צא] ואם לאו יסתלקון מניה מלאכין קדישין וישלטון עליה מלאכין מסאבין ואנהיגו ליה לגיהנם. ובהאי שעתא קראתי ואין עונה בשעת דחקו. ובשעתא דשליט עליה רוח מסאבא או מרעין או שלטין עליה אוה"ע סכותא בענן לך מעבור תפלה. וגם תפלתו תועבה: ד"א אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו ה'. או יחזק במעוזי יעשה שלום לי שלום יעשה לי [ישעיה כז]. ת"ח דל אתקרי גברא דלית ליה מדיליה כלום

187

זוהר חדש כרך ב (מגילות) מגילת רות

 לו בושת כל אלו נדונים שם במדור זה וכל כיוצא בהם: במדור השלישי הוא נקרא דומה ושם נדונים כל אותן גסי הרוח המתגאים בלבם בהלכה לפני העם שלא לש"ש. והמספרים לשון הרע. והמגיס לבו בהוראה. והדן את חברו לכף חובה. דהמלוה לחברו ברבית. ובמגלה פנים בתורה שלא כהלכה. ומי שאינו עונה אמן [אחר] המברך. ומי שעושה תפלתו פיסקי פיסקי. כגון המספר בתפלתו וחוזר ואומר דבר אחר וחוזר ומפסיק והוא נקרא פיסקי פיסקי. והמתלוצץ על חברו ועל הזקן ששכח תלמודו. והרואה דבר ערוה בחברו ואינו מודיעו בינו לבינו. על אלה נדונין שם וכל כיוצא בהם: המדור הרביעי נקרא טיט היון ושם

188

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת נח מאמר כי לימים עוד שבעה

 כל היקום, ואצטריך ארבעים לאלקאה ולאתמחי עלמא.[אות נו] רבי יצחק הוה שכיח קמיה דר"ש, א"ל האי קרא דכתיב ותשחת הארץ (דף סב ע"א) לפני האלקים, אי בני נשא חטאן, ארעא במה. א"ל, בגין דכתיב כי השחית כל בשר את דרכו, כמה דאתמר, כגוונא דא, ותטמא הארץ ואפקוד עונה עליה. אלא בני נשא חטאן, ואי תימא ארעא במה, אלא עקרא דארעא בני נשא אינון, ואינון מחבלין ארעא, והיא אתחבלת, וקרא אוכח, דכתיב וירא אלקים את הארץ והנה נשחתה כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ.[אות נז] תא חזי, כל חטאוי דבר נש, כלהו חבלותא דיליה, תליין בתשובה, וחטאה

189

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת וירא מאמר וה' פקד את שרה

 דכתיב ואיש משענתו בידו. אלא אמר רבי יצחק, עתידים הצדיקים לעתיד לבא, להחיות מתים כאלישע הנביא, דכתיב וקח משענתי בידך ולך. וכתיב ושמת משענתי על פני הנער. א"ל קב"ה, דבר שעתידים לעשות הצדיקים, לעתיד לבא, אתה רוצה עכשיו לעשות, מה כתיב וישם את המשענת על פני הנער ואין קול ואין עונה ואין קשב. אבל הצדיקים לעתיד לבא, עלה בידם, הבטחה זו, דכתיב ואיש משענתו בידו, כדי להחיות בו את המתים, מהגרים שנתגיירו מאו"ה, דכתיב בהו כי הנער בן מאה שנה ימות והחוטא בן (דף קט"ו ע"א) מאה שנה יקולל. א"ר יצחק, סופיה דקרא מוכיח, דכתיב מרוב ימים.[אות שצט] דבר

190

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת ויחי מאמר ויקרבו- ויקרא לבנו ליוסף

 ויקרבו ימי ישראל למות. רבי חזקיה אמר, חמא דא עקתא דגלותא, דהוה ערען לבנוהי, קריבא אנפשיה ודחיקת לממת, לא אשתאר חי, כד הוה נחית מדרגין, בדיל חוביהון דישראל, לא נחית עמהון בגלותא, זכאה חולקהון, דאי לא נחית עמהון בגלותא, אשתארן ביני עממיא, ואת אמרת מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה. ואין עונה: דא ישראל, באתי ואין איש: דא שכינה. הקצור קצרה ידי מפדות ואם אין בי כח להציל הן בגערתי אחריב ים אשים נהרות מדבר, קב"ה יהב חולקא לישראל, דלא ישלוט רברבנא אחרא בהון, נחתו לגלותא שכינתא עמהון והוא רחיק ממטרוניתא.

1234567891011121314151617181920