עונה

עונה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5342 מקורות עבור עונה. להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

ילקוט שמעוני תורה פרשת בראשית

 לעיניהם וקברו אמר אדם כעורב הזה נעשה נטל נבלתו של הבל וקברו בארץ ושלם הקב"ה שכר טוב לעורבים בעולם הזה כשהן מולידין בניהן ורואין אותן לבנים בורחין מלפניהן סבורים שהם בני נחש נותן מזונן בלי חוסר שנא' מי יכין לעורב צידו ולא עוד אלא קוראים ליתן מטר על הארץ והקב"ה עונה אותם שנא' נותן לבהמה לחמה וכו' לכן כל הורג קין [ד, ט"ו] רבי יהודה ור' נחמיה ר' יהודה אומר נתכנסו בהמה חיה ועוף לתבוע דמו של הבל אמר להן הקב"ה לכן אני אומר כל הורג קין להרג יהיה, אמר ר' לוי בא נחש הקדמוני לתבוע דינו של הבל א"ל

162

ילקוט שמעוני תורה פרשת לך לך

 שכרה בצדה שנא' צדקתך כהררי אל וגו' מכאן אמרו כל המרבה כבוד שמים וממעט כבוד עצמו כבוד שמים מתרבה וכבודו מתרבה וכל הממעט כבוד שמים ומרבה כבוד עצמו כבוד שמים במקומו וכבודו מתמעט, מעשה באיש אחד שהיה עומד בבית הכנסת ובנו עומד כנגדו וכל העם עונין אחר התיבה הללויה ובנו עונה דברים של תפלות א"ל ראה בנך שהוא עונה דברים של תפלות, אמר להם ומה אעשה לו תינוק הוא ישחק שוב למחר עשה כך וכל אותן שמונה ימי החג ולא אמר לו דבר ולא יצאה אותה שנה ולא שנתים ולא שלש עד שמת אותו האיש ומתה אשתו ומת בנו ובן

163

ילקוט שמעוני תורה פרשת ויצא

 ל"א, י"ב] עולים אין כתיב כאן אלא העולים מאליהן היו עולים, ויצל אלהים את מקנה וגו' [ל"א, ט] כזה שהוא מציל מן הנצולות, ותען רחל ולאה ותאמרנה לו [ל"א, י"ד] למה מתה רחל תחלה ר' יהודה אומר מפני שדברה בפני אחותה א"ל ר' יוסי מימיך ראית אדם קורא ראובן ושמעון עונה אותו והלא לרחל קרא ורחל ענתה, על דעתיה דר' יהודה ניחא, על דעתיה דר' יוסי לא מתה אלא מקללתו של זקן עם אשר תמצא את אלהיך לא יחיה [ל"א, ל"ב] והוה כשגגה שיוצאה מלפני השליט, הלוא נכריות נחשבנו לו וגו' [ל"א, ט"ו] אפשר כן אלא אי הוה חמי קווקיא

164

ילקוט שמעוני תורה פרשת שמות

 ממנו, רבי יהודה אומר אין ויואל אלא לשון דירה שנאמר הואל נא ולין, כיון שנטל בתו קבל עליו לרעות צאנו. וישמע אלהים את נאקתם [ב, כ"ד] (כתוב ברמז ל"א). כי התרפים דברו און, משל לשני נערים אחד מת אביו וקברו, ואחד אביו קיים, זה שאביו קיים קורא לו אביו, ומיד עונה אותו. וזה שמת אביו הולך על קברו וצועק אבי אבי עד שתש כחו, ולא משיבו כך ישראל אביהם קיים, ומיד הוא עונה אותם, שנא' וישמע אלהים את נאקתם [ב, כ"ד]. והיה טרם יקראו ואני אענה, ואומר יקראני ואענהו. אבל הגוים יצעקו אליו ולא יענה, ואומר ויקחו את הפר וגו'.

165

ילקוט שמעוני תורה פרשת משפטים

 כהנא אמר מלא תשא לא תשיא:+כג+ לא תשא שמע שוא הרי זה אזהרה למקבל לשון הרע, ד"א הרי זה אזהרה לדיין שלא ישמע מבעל דין עד שיבא בעל דינו עמו שנאמר ועמדו שני האנשים, אבא חנן אומר משום ר' אליעזר להביא שבועת הדיין שתהא נאמן שאם אתה עונה אחריו אמן עושה אתה שבועת שוא. אל תשת ידך עם רשע אמר לו איש פלוני חייב לי מאתים זוז ולי עד אחד בוא והצטרף לו על מנת שאקח את שלי ואתה טול מנה ואני מנה לכך נאמר אל תשת ידך, א"ל יודע אתה בי שאפילו נותן לי אדם כל ממון שבעולם

166

ילקוט שמעוני תורה פרשת צו

 מינה תרתי, אמר רב הונא אומר היה ר' יוסי פיגל בירך של ימין לא נפגלה הירך של שמאל מאי טעמא אי תימא סברא ואי בעית אימא קרא אי בעית אימא סברא לא עדיפא מחשבה ממעשה טומאה אילו איטמי חד אבר מי איטמי ליה כוליה, ואי תימא קרא והנפש האוכלת ממנו עונה תשא ממנו ולא מחברו, אחרים אומרים לא יחשב במחשבה הוא נפסל ואין נפסל בשלישי יכול אין מחשבה פוסלת אלא בזריקה מנין לרבות שחיטה וקבול הדם ת"ל האכל יאכל לרבות שחיטה וקבול הדם, יכול שאני מרבה שירי הדם והקטר חלבים ואכילת בשר ת"ל המקריב, זריקה בכלל היתה ולמה יצאת להקיש

167

ילקוט שמעוני תורה פרשת מצורע

 זרע האמור למטה כברייתה אף שכבת זרע האמור למעלה כברייתה פרט לשכבת זרע שנסרחה, מכאן אמרו הפולטת שכבת זרע ביום השלישי טהורה דברי רבי אלעזר בן עזריה, ר' יוסי אומר משום ר' ישמעאל פעמים שהן ארבע עונות פעמים שהן חמש פעמים שהן שש, ור' עקיבא אומר לעולם חמש, אם יצאה עונה הראשונה משלימין לה מקצת עונה ששית, תניא אשה אין לי אלא אשה, תינוקת בת יום אחד מנין לנדה ת"ל ואשה, אלמא כי מרבה קרא בת יום אחד מרבה, ורמינהו אשה אשר ישכב איש אותה אין לי אלא אשה, בת שלש שנים ויום אחד לביאה מנין תלמוד לומר ואשה לרבות

168

ילקוט שמעוני תורה פרשת אחרי מות

 מהפורק עול ומגלה פנים בתורה ומפר ברית בשר שאם עשה תשובה יום הכפורים מכפר ואם לאו אין יוהכ"פ מכפר, מ"ט דרבי דתניא כי דבר ה' בזה זה הפורק עול ומגלה פנים בתורה, ואת מצותו הפר זה המפר ברית בשר, הכרת לפני יוהכ"פ, תכרת לאחר יוהכ"פ, יכול אפילו עשה תשובה, ת"ל עונה בה, לא אמרתי אלא בזמן שעונה בה, ורבנן הכרת בעוה"ז, תכרת לעוה"ב, עונה בה שאם עשה תשובה ומת מיתה ממרקת:[רמז תקעד] וכן יעשה לאהל מועד [טז, טז], כשם שמזה לפני ולפנים כך מזה בהיכל, מה לפני ולפנים אחת למעלה ושבע למטה מדם הפר כך מזה בהיכל, ומה לפני

169

ילקוט שמעוני תורה פרשת קדושים

 השמיני רמז תק"כ), ואם האכל יאכל (כתוב ברמז תצ"ח), פגול הוא לא ירצה אמר ר' ינאי לעולם אל תהי גזרה שוה קלה בעיניך שהרי פגול אחד מגופי תורה ולא למדו הכתוב אלא בגזרה שוה דאמר רבי יוחנן תנא זבדא בן לוי נאמר כאן ואוכליו עונו ישא ונאמר להלן הנפש האוכלת עונה תשא מה להלן כרת אף כאן כרת, וזהו שאמרנו אם אינו ענין לחוץ לזמנו תנהו ענין לחוץ למקומו, ואוכליו עונו ישא כי את קדש ה' חלל ונכרתה זה בנין אב כל שהוא קדש חייבין עליו כרת, ובקצרכם פרט לשקצרוהו ליסטים קרסמוהו נמלים שברתו הרוח או בהמה, ובקצרכם פרט לשקצרוהו

170

ילקוט שמעוני תורה פרשת בחקותי

 שמיטין שהיא חייבת לי, לכך נאמר והארץ תעזב מהם יען וביען, וכי ראש בראש נפרעתי מישראל והלא לא נפרעתי מהם אפילו אחד ממאה שעשו לפני, אם כן למה נאמר יען וביען, יען במשפטי מאסו אלו הדינין, ואת חקותי געלה נפשם אלו מדרשות, זאת זו עונות של מדבר, גם זאת זו עונה של פעור ואף גם זאת זו עונה של מלכי האמורי, לא מאסתים ולא געלתים לכלותם וכי מה נשתייר להם לישראל שלא [נגעלו ושלא] נמאסו, והלא כל מתנות טובות שניתנו להם ניטלו מהם, מה נשתייר להם זה ספר תורה שאם לא היה קיים לישראל לא היו משונים מאומות העולם כלום,

1234567891011121314151617181920