עולת שבת סימן שעג

עולת שבת סימן שעג

  

א מה שכתב נסר רחב ד' וכו'. פירוש דכיון דהנסר רחב ד' אפילו רחוקה זה מזה הרבה מערבין יחד אם רצו. ומה שכתב בהג"ה אפילו בלא נסר נמי דינא הכי וכו'. פירוש אם רצו מערבין אחד ואם רצו מערבין שנים. וכן משמע מדברי הר"ר יהונתן בפירושו להמשנה [כד ע"ב] חריץ שבין וכו'. והב"ח [ס"א] כתב לחלק בין אם ההפסק שאינו רחב ארבע הוא במשך יותר מעשרה אמות אז הוא כפרצה ולא כפתח ומערבין אחד ולא שנים, ובעשר ובפחות הוא כפתח ואם רצו מערבין שנים, ואינו מוכרח. ומה שכתב אבל אם היה זה שלא כנגד זה וכו'. הטעם כתב הטור כשיתנו הנס ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.