עובדיה

עובדיה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4100 מקורות עבור עובדיה. להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


31

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישלח פרשה עח

 ש"א =שמואל א'= כא י).עד אשר אבוא אל אדני שעירה אמר ר' אבהו חיזרנו על כל המקרא ולא מצינו שהלך יעקב אצל עשו להר שעיר מימיו, איפשר יעקב אמיתי היה מרמה בו, אלא אימתי בא אליו לעתיד לבוא ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו וגו' (עובדיה א כא).(טו) [ויאמר עשו אציגה נא עמך] וגו' ביקש ללותו ולא קיבל. רבנו כד הוה סליק למלכותא הוה מסתכל בהדה פרשתא ולא הוה נסיב עימיה רומאין, חד זמן לא איסתכל בה ונסב עימיה רומאין, לא הגיעו לעכו עד שמכר פינס שלו.(טז) [וישב ביום ההוא עשו] וגו' וארבע מאות איש

32

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישלח פרשה פג

 לה תורן ממקום אחר והוגנים ממקום אחר כך שמלה ממשרקה (בראשית לו לו) שאול מרחובות הנהר (שם שם /בראשית ל"ו/ לז) ואלה המלכים וגו'.נחלה מבהלת בראשונה (משלי כ כא) ואלה המלכים וגו', ואחריתה לא תבורך (שם שם /משלי כ'/) ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו (עובדיה א כא).[ואלה המלכים וגו'] אמר ר' אייבו קודם שיעמוד מלך בישראל נצב מלך באדום ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך לבני ישראל, ר' יוסי בר' חנינה אמר מישאן בשעה שזה מעמיד מלכים זה מעמיד שופטים, זה מעמיד אלופים וזה מעמיד נשיאים, אמר ר' יהושע בן לוי זה

33

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישב פרשה פד

 אחד אמר ליה מאילו את מתיירא, גץ אחד משלך וגץ אחד משלבנך ואתם שורפים אותם, כך כיון שראה יעקב עשו ואלופיו נתיירא, אמר לו הקב"ה מאילו את מתיירא, גץ אחד משלך וגץ אחד משלבנך ואתם שורפים אותם הה"ד והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש ודלקו בהם (עובדיה א יח).(ב) [אלה תולדות יעקב יוסף] התולדות הללו לא באו אלא בזכותו שליוסף, כלום הלך יעקב אצל לבן אלא בשביל רחל, התולדות הללו היו ממתינות עד שנולד יוסף הה"ד ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף ויאמר יעקב אל לבן שלחני (בראשית ל כה), מי מורידן למצרים יוסף, מי

34

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישב פרשה פח

 יוחנן לכו וראו מפעלות אלהים וגו' (תהלים סו ה), הקציף עבדים על אדוניהם כדי ליתן גדולה לצדיקים, הקציף אדונים על עבדים כדי ליתן גדולה לצדיקים, פרעה קצף על עבדיו (בראשית מא י), ליתן גדולה ליוסף, קצף בגתן ותרש (אסתר ב כא) על אחשוירוש, ליתן גדולה למרדכי. ר' יודן אמ' אלין עובדיה, רב אמ' קונדא מכיריאה נתנו במנעליהם, ר' חנן אמ' מגנון עשו לו לחנקו, שמואל אמ' חכינא הטמינו לו בספלו, כולהם ויבוקש הדבר וימצא (שם שם /אסתר ב'/ כג).(ג - ה) ויתן אתם במשמר וגו' ויפקד שר הטבחים וגומ' ויחלמו חלום שניהם וגו' ר' חייא בר בא חלמא ופתרוניה.(ו -

35

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) כי"ו פרשת ויחי פרשה ק

 אלא שמעון שנאמר ויקח מאתם את שמעון (שם /בראשית/ מב כד) לכך קרא לשניהם כאחת.כלי חמס מהו כלי חמס, אמ' להם גזולים הם בידכם, אינן שלכם, של עשו הם, ועל חרבך תחיה (בראשית כז מ), כליו של חמס הן, ואין חמס אלא עשו שנא' מחמס אחיך יעקב (עובדיה א).מכרותיהם אמר רבי יוחנן לשון יוני הוא, קורין לחרבות מכירין, ויש אומרי' מכרותיהן מגורותיהם כמה דא' אמר מכורותיך ומולדותיך (יחזקאל טז ג).(ו) [בסודם אל תבוא נפשי] כשיעמוד זמרי ויעשה אותו מעשה בכזבי, אל יזכר שמי שם שנ' ושם איש ישראל המוכה [וגו'] (במדבר כה יד), בקהלם אל תחד כבודי

36

שמות רבה (וילנא) פרשת בא פרשה טו

 כנדגלות שדימה הקב"ה את ישראל למלאכים, במלאכים נאמר (ישעיה ו) שרפים עומדים ממעל לו, ובישראל נאמר (דברים כט) אתם נצבים היום, המלאכים אומרים בכל יום קק"ק =קדוש קדוש קדוש=, וישראל אומרים אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב, המלאכים נקראו אש דכתיב (תהלים קד) משרתיו אש לוהט, וישראל כמו כן דכתיב (עובדיה א) והיה בית יעקב אש, המלאכים מתחדשין בכל יום ומקלסין להקב"ה והן חוזרין לנהר אש שיצאו ממנו ושוב האלהים מחדשן ומחזירן כשם שהיו בראשונה שנאמר (איכה ג) חדשים לבקרים, כך ישראל משתקעין בעונות מיצר הרע שיש בגופן וחוזרין בתשובה והאלהים בכל שנה סולח לעונותיהם ומחדש לבם ליראתו, שנאמר (יחזקאל

37

שמות רבה (וילנא) פרשת בא פרשה יח

 מתים, לפיכך אמר הקב"ה לישעיה (ישעיה ח) קרא שמו מהר שלל חש בז ומיהר לבוז שללם, והאחד קרא שמו עמנו אל לומר שאני עמו, שנאמר (ד"ה =דברי הימים= ב ל"ב) עמו זרוע בשר ועמנו ה' אלהינו, וכשם שעשה הקב"ה בעוה"ז ביד מיכאל וגבריאל כן לעתיד לבא יעשה על ידיהם, שנאמר (עובדיה א) ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו, זה מיכאל וגבריאל, ורבינו הקדוש אומר זה מיכאל לעצמו שנאמר (דניאל יב) ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך שהוא תובע צרכיהן של ישראל ומדבר עליהם, שנאמר (זכריה א) ויען מלאך ה' ויאמר ה' צבאות עד מתי

38

שמות רבה (וילנא) פרשת משפטים פרשה לא

 ד"א אם כסף תלוה את עמי הה"ד (תהלים טו) כספו לא נתן בנשך, בא וראה כל מי שיש בו עושר ונותן צדקה לעניים ואינו מלוה ברבית מעלין עליו כאלו קיים המצות כלן שנאמר כספו לא נתן בנשך ושוחד על נקי לא לקח עושה אלה לא ימוט לעולם, ומי היה זה עובדיה שהיה עשיר אפוטרופוס של אחאב שנאמר (מ"א =מלכים א'= יח) ויקרא אחאב אל עובדיה אשר על הבית והיה עשיר יותר מדאי והוציא כל ממונו לצדקה שהיה זן את הנביאים כיון שבא כל אותו הרעה היה לוה בנשך מן יהורם בן אחאב מה שהיה מספיק לנביאים, זה קיים כספו לא

39

ויקרא רבה (וילנא) פרשת ויקרא פרשה ה

 וראו זו קטיספון (שם /עמוס ו'/) ולכו משם חמת רבה זו חמת של אנטוכיא ורדו גת פלשתים אלין תלוליא דפלסטיני הטובים מן הממלכות האלה אם רבה גבולם מגבולכם (עמוס ו) המנדים ליום רע ליומא של גלות, (שם /עמוס ו'/) ותגישון שבת חמס הגשתם עצמכם לישב אצל החמס זה עשו כד"א (עובדיה א) מחמס אחיך יעקב, השוכבים על מטות שן על ערסין דפילי, וסרוחים על ערסותם שהן מסריחים מטותיהם בעבירות, ד"א וסרוחים על ערסותם אלו קטיות משופעות שהיה לכל אחד ואחד כד"א (שמות כו) וסרח העודף, אוכלים כרים מצאן, כשהיה אחד מהן מבקש לאכול גדי היה מושך כל העדר לפניו והיה

40

ויקרא רבה (וילנא) פרשת שמיני פרשה יג

 זו בבל, כי מעלה גרה שגררה מלכות אחריה ואת הארנבת זו יון כי מעלה גרה שגררה מלכות אחריה ואת השפן זו מדי כי מעלה גרה שגררה מלכות אחריה ואת החזיר זו אדום והוא גרה לא יגר שאינה גוררת מלכות אחריה ולמה נקרא שמה חזיר שמחזרת עטרה לבעליה הדא הוא דכתיב (עובדיה א) ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו והיתה לה' המלוכה.

1234567891011121314151617181920