עובדיה

עובדיה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4100 מקורות עבור עובדיה. להלן תוצאות 21 - 30

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


21

בראשית רבה (וילנא) פרשת וישלח פרשה עח

 כרוכות אני מהלך כמה דתימא (ש"א =שמואל א'= כא) הנה היא לוטה בשמלה, עד אשר אבא אל אדוני שעירה, א"ר אבהו חזרנו על כל המקרא ולא מצאנו שהלך יעקב אבינו אצל עשו להר שעיר מימיו, אפשר יעקב אמתי היה ומרמה בו, אלא אימתי הי' הוא בא אצלו לעתיד לבא, הה"ד (עובדיה א) ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו.טו [לג, טו] ויאמר לו עשו אציגה נא עמך וגו', בקש ללותו ולא קבל עליו, רבינו כד הוה סליק למלכותא הוה מסתכל בהדא פרשתא ולא הוה נסיב ארמאה עמיה, חד זמן לא אסתכל בה ונסב עמיה רומאין (ארמאין) ולא הגיע

22

בראשית רבה (וילנא) פרשת וישלח פרשה פב

 הה"ד ויהי בשכון וגו', בני לאה בכור יעקב ראובן רבי יודן בשם רבי אחא ראובן בכור לעיבור בכור ללידה בכור לבכורה בכור לנחלה בכור לעבודה בכור לתשובה, ר' עזריה אמר אף בכור לנבואה, שנאמר (הושע א) תחלת דבר ה' בהושע.יב [לו, ה] ואהליבמה ילדה וגו', הה"ד (עובדיה א) איך נחפשו עשו, רבי סימון אמר קליפת בצלים כל כך למה (ירמיה מט) גליתי את מסתריו בשביל לגלות את הממזרים שביניהם, וכמה ממזרים העמיד רב אמר שלשה, ר' לוי אמר ארבעה, א"ר בנימין בשם ר' לוי קרח דהכא ממזר הוא.יג [לו, ו] ויקח עשו את נשיו, א"ר יוחנן (קהלת י)

23

בראשית רבה (וילנא) פרשת וישלח פרשה פג

 המלכים אשר מלכו וגו', ר' יצחק פתח (יחזקאל כז) אלונים מבשן עשו משוטיך, א"ר יצחק נמשלו עובדי כוכבים כספינה, מה ספינה זו עושים לה תורן ממקום אחד והוגנין ממקום אחר, כך עובדי כוכבים, שמלה ממשרקה ושאול מרחובות הנהר, ואלה המלכים, (משלי כ) נחלה מבוהלת בראשונה, ואלה המלכים, ואחריתה לא תברך (עובדיה א) ועלו מושיעים בהר ציון.ב א"ר אייבו קודם שלא עמד מלך בישראל נצב מלך באדום, ואלה המלכים ר' יוסי בר חנינא בשעה שזה מעמיד מלכים זה מעמיד שופטים, ובשעה שזה מעמיד אלופים זה מעמיד נשיאים, ר' יהושע בן לוי אמר זה העמיד שמונה וזה העמיד שמונה, זה העמיד

24

בראשית רבה (וילנא) פרשת וישב פרשה פד

 למדינה אמר אנה יכנסו כל החבילות הללו והיה שם פקח אחד א"ל מאלו אתה מתיירא גץ אחד יוצא משלך וגץ אחד משל בנך ואתה שורפן, כך כיון שראה אבינו יעקב עשו ואלופיו נתיירא, א"ל הקב"ה מאלו אתה מתיירא גץ אחד משלך וגץ א' משל בנך ואתם שורפים אותם כולם, הה"ד (עובדיה א) והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה, וישב יעקב, כך אמרו חכמים אלה תולדות יעקב יוסף, התולדות הללו לא באו אלא בזכותו של יוסף ובשבילו, כלום הלך יעקב אצל לבן אלא בשביל רחל, התולדות הללו היו ממתינות עד שנולד יוסף, הה"ד (בראשית ל) ויהי כאשר ילדה רחל את

25

בראשית רבה (וילנא) פרשת מקץ פרשה פט

 מצרים, ודעת לנבון נקל, זה יוסף, ד"א וישלח ויקרא, להודיעך שכל אומה ואומה שהיא עומדת בעולם מעמדת לה ה' חכמים שישמשו אותה ולא עוד אלא נתן בה הקב"ה שלשה דברים חכמה ובינה וגבורה, שכן סנחריב הרשע אמר (ישעיה י) בכח ידי עשיתי, וכשהקב"ה דן את העולם הוא נוטלה ממנה, שנאמר (עובדיה א) והאבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשו וחתו גבוריך תימן, וכ"כ למה כדי שיבא יוסף באחרונה ויטול גדולה, אמר הקב"ה אם יבא יוסף תחלה ויפתור את החלום אין זה שבחו, יכולין החרטומים שיאמרו לו אלו שאלת אותנו כבר פתרנו אותו לך, אלא המתין להם עד שנתייגעו והוציאו את רוחו

26

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויחי פרשה צט

 למצרים לא לקח מאתם אלא שמעון שנא' (שם /בראשית/ מב) ויקח מאתם את שמעון, לכך קרא לשניהם כאחת, כלי חמס, מהו כלי חמס אמר להם גזולים הם בידכם אינן שלכם, של עשו הן שנא' בו (שם /בראשית/ כז) ועל חרבך תחיה, כליו של חמס הן ואין חמס אלא עשו שנאמר (עובדיה א') מחמס אחיך יעקב, מכורותיהם, א"ר יוחנן לשון יוני הוא מכירין (פי' קורין לחרבות מכירין), וי"א מכורותיהן מגורותיהם, כד"א (יחזקאל טז) מכורותיך ומולדותיך, בסודם אל תבא נפשי, כשיעמוד זמרי ויעשה אותו מעשה בכזבי אל יזכר שמי שם, שנאמר (במדבר כה) ושם איש ישראל המוכה וגו', בקהלם אל תחד כבודי

27

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת תולדות פרשה סג

 הנפש הה"ד ויבא עשו מן השדה שבא על נערה מאורסה שנ' ואם בשדה ימצא האיש את הנערה המאורשה וגו' (דברים כב כה), והוא עיף שהרג את הנפש כמה דאת אמר עיפה נפשה להורגים (ירמיה ד לא), ר' ברכיה ור' זכיי רבה אף גנב כמה דאת אמר אם גנבים באו לך (עובדיה א ה), אמר הקב"ה כך הבטחתי את אברהם ואמרתי לו ואתה תבא אל אבותיך בשלום תקבר בשיבה טובה (בראשית טו טו) זו היא שיבה טובה יהא רואה את בן בנו עובד עבודה זרה ומגלה עריות ושופך דמים, מוטב לו שיפטר בשלום שנ' כי טוב חסדך מחיים וגו' (תהלים סג

28

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת תולדות פרשה סה

 קוראה אתו מקרולפרוס אמרה בני מקרולפרוס ואינכם מכתיבין אותו, אמרו לה אם בעיניך מקרולפרוס בעינינו ננס הוא, כך אביו קראו גדול ויקרא את עשו בנו הגדול, אמו קראתו גדול את בגדי עשו בנה הגדול (בראשית כז טז), אמר להן הקב"ה אם בעיניכם גדול בעיני קטן שנ' הנה קטן נתתיך בגוים (עובדיה א ב), אמר רבבהו אמר ר' ברכיה לקבל תורא טבחא הה"ד כי זבח לי"י בבצרה וטבח גדול בארץ אדום (ישעיה לד ו) אמר ר' ברכיה טבח גדול בארץ אדום.(ב) [ויאמר אליו בני ויאמר אליו הנני] הה"ד כי יחנן קולו אל תאמן בו וגו' (משלי כו כה). חזקיה תרגמנא

29

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישלח פרשה עה

 ושור או שה אותו ואת בנו לא תשחטו (ויקרא כב כח) אם יבוא רשע ויאבד כולם ביחד מה תהא בתורה, בבקשה ממך הציליני נא (בראשית לב יב), מה עשה שילח לו דורון לסמותו שנ' כי השחד יעור עיני חכמים (דברים טז יט), ואין חכמים אלא אדומיים שנ' והאבדתי חכמים מאדום (עובדיה א ח), ויתן ביד עבדיו עדר עדר לבדו (בראשית שם /ל"ב/ יז) מהו ורוח תשימו (שם שם /בראשית ל"ב/) אמר יעקב לפני הקב"ה רבון כל העולמים אם תבואנה צרות בבניי לא יהו זו אחר זו אלא יהא רוח להם מצרותיהם, אותה שעה נשא עיניו וראה את עשו ותלה עיניו

30

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישלח פרשה עז

 פרמקוס, אמר ר' פינחס נטל פיקרין ונתן בצוארו אמר ליה פרמקוס פרמקוס לא חרשין מצלחין בליליא, אמר ר' הונא בסוף אמר איני מודיעו עם מי הוא עסוק, מה עשה נטל אצבעו ונתנה בארץ והתחילה תופסת אש, אמר ליה מדא את מדחיל לי, כולי מינה הה"ד והיה בית יעקב אש וגו' (עובדיה א יח), ר' חמא בר' חנינא אמר שרו שלעשו היה הוא דהוה אמר ליה ראיתי פניך כראות פני אלהים ותרצני (בראשית לג י) להתליטיס שעומד ומתגשש עם בנו של מלך, תלה עיניו וראה המלך עומד על גביו והרפיש עצמו לפניו, אמר ר' ברכיה אין אנו יודעין מי נצח, אם

1234567891011121314151617181920