עובדיה

עובדיה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4100 מקורות עבור עובדיה. להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת עבודה זרה פרק ד

 פרי בתריה הוה מחי ליה הוה מיקל ליה הוה א"ל רוק עלה והוא לא מקבל עלוי אשתין עלה והוא לא מקבל עלוי. הדא אמרה נכרי מבטל ע"ז שלו ושל חבירו על כרחו והוא שיודע טיב ע"ז שלו הדא אמרה עבודה זרה שעבדה ישראל אין לה ביטול לעולם. ותיעשה כע"ז שהניחוה עובדיה ותהא בטילה אמר רבי זעירא כל שאילו מאיליה היא בטילה ישראל מבטלה וכל שאילו מאיליה אינה בטילה אין ישראל מבטלה. רב אמר בימוס לא בטיל הא אם ביטלו בטל מחלפת שיטתיה דרב תמן הוא אמר מזו המתיך כוס לע"ז נאסר מיד והכא את אמר הכין כאן בשקיטר וכאן בשלא

12

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת פאה פרק א

 אם ראיתי בלבי לא ישמע ה' הדא דתימא בישראל אבל בגוים חילופא מחשבה טובה אין הקב"ה מצרפה למעשה מחשבה רעה הקב"ה מצרפה למעשה מחשבה טובה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה דכתיב [דניאל ו טו] ועד מעלי שמשא הוה משתדל להצלותי' ולא כתיב ושזביה מחשבה רעה הקב"ה מצרפה למעשה דכתיב [עובדיה א ט י] מקטל מחמס אחיך יעקב וכי הורגו אלא מלמד שחשב עליו להורגו והעלה עליו הכתוב כאלו הרגו תני רשב"י הרי שהיה אדם צדיק גמור כל ימיו ובאחרונה מרד איבד זה כל מה שעשה כל ימיו מה טעם [יחזקאל לג יח] ובשוב צדיק מצדקתו ועשה עול וגו' ר"ש

13

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת פאה פרק ד

 ואין עוקרין אותה בקרדומות כדי שלא יכו איש את רעהו ג' אבעיות ביום בשחר ובחצות ובמנחה ר"ג אומר לא אמרו אלא כדי שלא יפחתו רע"א לא אמרו אלא כדי שלא יוסיפו של בית נמר היו מלקיטין על החבל ונותנין פאה מכל אומן ואומן: גמ' מהו אבעיות א"ר אבון כמה דתימ' [עובדיה א ו] איך נחפשו עשו נבעו מצפוניו בשחר ובחצות ובמנחה בשחר מפני המניקות ובחצות מפני התינוקות ובמנחה מפני הנמושות רשב"ג אומר לא אמרו אלא שלא יפחתו ואם רצה להוסיף מוסיף ר"ע אמר לא אמרו אלא כדי שלא יוסיפו הא אם רצה לפחות לא יפחות של בית נמר היו מלקיטין

14

מכילתא דרבי ישמעאל בא - מסכתא דפסחא פרשה יב

 כיוצא בדבר הנה באה ונהייתה נאם ה' הוא היום אשר וגומר (יחזקאל לט ח) והיכן דבר אשכיר חצי מדם (דברים לב מב) כיוצא בדבר אתה אומר וישבו איש תחת גפנו וגו' (מיכה ד ד) והיכן דבר ונתתי שלום בארץ (ויקרא כו ו) כיוצא בדבר אתה אומר ולא יהיה שריד וגו' (עובדיה א יח) והיכן דבר וירד מיעקב והאביד שריד וגו' (במדבר כד יט) כיוצא בדבר אתה אומר וה' פקד את שרה וגו' (בראשית כא א) והיכן אמר אבל שרה אשתך וגו' (שם /בראשית/ יז יט) כיוצא בדבר אתה אומר ויעש יי' לשרה וגו' (שם /בראשית/ כא א) והיכן דבר ביום

15

ספרי במדבר פרשת פינחס פיסקא קלג

 הכתוב ללמדך שכל צדיק שגדל בחיק רשע ולא עשה כמעשיו להודיעך כמה צדקו גדול שגדל בחיק רשע ולא עשה כמעשיו. וכל רשע שגדל בחיק צדיק ולא עשה כמעשיו להודיעך כמה רשעו גדול שגדל בחיק צדיק ולא עשה כמעשיו. עשו גדל בין שני צדיקים בין יצחק ובין רבקה ולא עשה כמעשיהם עובדיה גדל בין שני רשעים בין אחאב לאיזבל ולא עשה כמעשיהם ונתנבא על עשו הרשע שגדל בין שני צדיקים בין יצחק לרבקה ולא עשה כמעשיהם שנאמר חזון עובדיה כה אמר ה' אלהים לאדום (עובדיה א א). למשפחות מנשה בן יוסף, כשם שחיבב יוסף את ארץ ישראל כך יוצאי חלציו חיבבו

16

מדרש תנאים לדברים פרק א

 שאינן נכנסין עמנו אנו צריכין מי שיתור לנו את הארץ: ר' נחמיה אומר אמרו לו עכשו כנעניים מתיראים ומטמינין כלי חמדתן אלא עד שהן יושבין בשלוה צריכין אנו מי שיתור לנו את ארצם לידע היכן מטמינין כליהם: וחכמים אומרים מדבר תורה באו עליו אמרו לו לא למדתנו רבינו ע"ז שביטלוה עובדיה מותרת אם נכנסין אנו סתם אין אנו יודעין איזו ע"ז (שביטלוה) שנעבדת ואיזו ע"ז שבטלה אלא צריכין אנו תיירין שיתורו לנו את הארץ לידע איזו נעבדת ותהי אסורה איזו בטילה ותהי מותרת: ויש אומרים אמרו לו למדתנו רבינו (שמות כ"ג ל') מעט מעט אגרשנו מפניך הואיל וכך הוא הדבר

17

בראשית רבה (וילנא) פרשת תולדות פרשה סג

 חיה קע"ה שנה ויצחק ק"פ אלא אותן ה' שנים שמנע הקב"ה מחייו מפני שעבר עשו שתי עבירות שבא עשו על נערה המאורסה שנא' (דברים כב) כי בשדה מצאה, והוא עיף שהרג את הנפש, היך מה ד"א (ירמיה ד) כי עיפה נפשי להורגים, ר' אמר אף גנב, היך מה דאת אמר (עובדיה א) אם גנבים באו לך אם שודדי לילה, אמר הקב"ה כך הבטחתי את אברהם ואמרתי לו ואתה תבא אל אבותיך בשלום, זו היא שיבה טובה והוא רואה לבן בנו עובד עבודת כוכבים ומגלה עריות ושופך דמים, מוטב לו שיפטר בשלום, זה הוא שכתוב (תהלים סג) כי טוב חסדך מחיים,

18

בראשית רבה (וילנא) פרשת תולדות פרשה סה

 לפרוס אמרה בני מקרוא לפרוס אין אתם מכתיבין אותו, אמרו אם בעיניך מקרוא לפרוס בעינינו הוא ננס שבננסים, כך אביו קורא אותו גדול ויקרא את עשו בנו הגדול, אמו קראת אותו גדול ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדול החמודות, אמר להם הקב"ה אם בעיניכם הוא גדול בעיני הוא קטן (עובדיה א) הנה קטן נתתיך בגוים בזוי אתה מאד א"ר ברכיה לקבל תורא טבחא הה"ד (ישעיה לד) כי זבח לה' בבצרה וטבח גדול בארץ אדום, ויאמר אליו בני ויאמר אליו הנני, הה"ד (משלי כו) כי יחנן קולו אל תאמן בו וגו', חזקיהו תורגמינא אמר (שם /משלי כ"ו/) כי שבע תועבות

19

בראשית רבה (וילנא) פרשת וישלח פרשה עה

 ואת אמם כאחת ספר תורה שאתה עתיד ליתן על הר סיני מי יקרא בו בבקשה ממך הצילני נא מידו שלא יבא ויכני אם על בנים שנאמר הצילני נא, מה עשה עמד ושלח לו דורון לסמות את עיניו, שנאמר (דברים טז) כי השוחד יעור עיני חכמים, ואין חכמים אלא אדומים, שנאמר (עובדיה א) והאבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשו, ויתן ביד עבדיו עדר עדר לבדו, מהו ורוח תשימו אמר יעקב לפני הקב"ה רבונו של עולם אם יהיו צרות באות על בני לא תביא אותם זו אחר זו אלא הרווח להם מצרותיהם, באותה שעה נשא יעקב את עיניו וראה את עשו שהוא

20

בראשית רבה (וילנא) פרשת וישלח פרשה עז

 פרמקוס) א"ר פנחס באותה שעה נטל אבינו יעקב פוקרין ונתן לו בתוך צוארו א"ל פרקמוס פרקמוס, א"ר הונא בסוף אמר המלאך אני מודיעו עם מי הוא עוסק מה עשה נתן אצבעו (נ"א צור) בארץ התחילה הארץ תוססת אש, אמר לו יעקב מן דא את מדחיל לי אנא כוליה מינה, הה"ד (עובדיה א) והיה בית יעקב אש וגו'.ג [לב, כו] ר' חמא בר"ח אמר שרו של עשו היה הוא דהוה אמר ליה כי ע"כ ראיתי פניך כראות פני אלהים ותרצני, משל לאתליטוס שהוא עומד ומתגושש עם בנו של מלך, תלה עיניו וראה את המלך עומד על גביו והרפיש עצמו לפניו,

1234567891011121314151617181920