עובדיה

עובדיה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4100 מקורות עבור עובדיה. להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת בלק מאמר ויבא אלקים אל בלעם- ממנא הוה

 אל בלעם לילה. הכי הוא ודאי, ואוקימנא ההוא ממנא דממנא עלייהו, והוא הוה אתי לקבליה. כגוונא דא ויבא אלהים אל לבן הארמי וגו'. וכלא חד מלה. בגין דא איהו אמר לרברבי בלק לינו פה הלילה.[אות תא] כיון דהוה אתי ההוא ממנא, בלעם הוה אתי לגבי אתניה, ועבד עובדיה, ואמר מלי, וכדין אתנא אודעא ליה. ואיהו אחזי עובדא למשרי עלוי ההוא רוחא. ומאי אחזי. הוא הוה ידע דחמרי שטאן ושראן בקדמיתא דליליא, כדין אחזי עובדא, וקאים לאתניה באתר מתתקן, ועבד עובדוי וסדר מלוי. וכדין הוה אתי מאן דאתי, ואודע ליה על ידא דההיא אתון.[אות תב] כיון דליליא חד א"ל

182

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית ב מאמר היכלא קדמאה יסוד

 כמו שיש ג' בחינות, נה"י חג"ת וג"ר בכלל ההיכלות, כן יש ג' בחינות הללו בכל היכל והיכל, ובחינה א' נה"י שבהיכל הזה, היא נהורין עלאין לאסתכלא ונשמתהון דאינון גיורין וכו'. ובחינה ב' חג"ת, היא האורות דאבן טבא ודהבא. ובחינה ג' ג"ר, היא מ"ש כאן וג' זמנין ביומא וכו'. ועילא מנהון עובדיה ואונקלוס גיורא ושאר גיורין דאתגיירו. ולמעלה מהם יושבים עובדיה הגר ואונקלוס הגר ושאר הגרים. החשובים כמוהם, שנתגיירו. כגוונא דא לעילא, כד זכאן לסלקא נשמתהון לאתעטרא תמן. כעין זה שנתבאר בהיכל זה שבג"ע התחתון, כן הוא ג"כ תכונת היכל תחתון שבג"ע העליון, ששם עולות הנשמות בעת שהם יכולים לעלות להתעטר

183

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת וישלח מאמר גיד הנשה

 נבואתם צלולה כראוי. (ועי' לעיל ב"א דף קל"ג אות קמ"ה ובהמשך).[אות קו] וכל אינון נביאין וכו': וכל אלו הנביאים לא יכלו לעמוד על מה שעתיד הקב"ה לעשות לעשו, חוץ מעובדיה הנביא, שהיה גר שבא מצד עשו, הוא עמד על בוריו בענין עשו, ולא נחלש כחו. כמ"ש בספר עובדיה.[אות קז] וע"ד כל שאר וכו': ועל זה, כל שאר הנביאים נחלש כחם ולא יכלו לעמוד ולקבל דבר על בוריו כראוי. מה הטעם, משום כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה, שלקח ושאב כל הכח של הירך, ועל כן נשבר כחו של הירך, ונשאר צולע על ירכו, כי כל נביאי העולם

184

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת ויקהל מאמר עליית התפלה

 ואומרים, אשריכם ישראל, שאתם יודעים לעטר לאדונכם בעטרות קדושות. אשרי הוא הפה, שהדבור של עטרה הזו יצא ממנו.[אות קל] כדין פרחין אתוון וכו': אז פורחות האותיות העומדות באויר, שבשם הקדוש של י"ב אותיות, ששם הזה שולט באויר. וזהו השם שאליהו היה פורח בו עד שעלה השמימה. וז"ש עובדיה לאליהו, ורוח ה' ישאך. משום שבשם הזה היה אליהו פורח בו באויר, וזה הוא שם השולט באויר.[אות קלא] ואינון אתוון פרחין וכו': ואלו האותיות פורחות ועולות עם מלה ההוא, ואותו הממונה, שהמפתחות של האויר בידו, וכל הממונים האחרים, כולם עולים עמה עד הרקיע, ושם נמסר ביד ממונה אחר להעלותה למעלה.

185

ספר הלכות גדולות סימן א - הלכות ברכות פרק שני

 שמע ולא השמיע לאזנו יצא רבי יוסי אומר לא יצא, מאי טעמא דרבי יוסי, (שמות טו, כו) והאזנת למצותיו כתב. קרא ולא דקדק באותיותיה רבי יוסי אומר יצא, רבי יהודה אומר לא יצא. אמר [עמוד לח] רבי טאבי אמר רבי יאשיה (ברכות טו ב) הלכה כדברי שניהם להקל. תאני רב עובדיה קמיה דרבא ולמדתם שיהא לימודה תם ולא ליגמגם מיליה. (פסחים נו א) וכד מאטי היום לשתוק ולימא על לבבך כדי ליתן ריוח בין הדבקים. (ברכות טו א) עני רבא בתריה כגון בכל לבבך, על לבבך, בכל לבבכם, על לבבכם, עשב בשדך, ואבדתם מהרה, הכנף פתיל, אתכם מארץ. אמר רבי

186

ספר הלכות גדולות סימן מג - הלכות בבא קמא

 ספר הלכות גדולות סימן מג - הלכות בבא קמא[עמוד תמח] (ב"ק ב א) ארבעה אבות נזיקין השור והבור והמבעה וההבער. מאי מבעה (שם ג ב) רב אמר מבעה זה אדם דכתיב (ישעיהו כא, יב) אם תבעיון בעיו, ושמואל אמר מבעה זה השן דכתיב (עובדיה א, ו) איך נחפשו עשו נבעו מצפוניו, מאי משמע, כדמתרגם רב יוסף איכדין איתבליש עשו איתגליין מטמרוהי. תני רבי אושעיא (ב"ק ד ב) שלשה עשר אבות נזיקין, שומר חנם והשואל נושא שכר והשוכר נזק וצער וריפוי ושבת ובושת וארבעה דתנן, הרי שלשה עשר. תני רבי חייא עשרים וארבעה אבות נזיקין, תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה גנב

187

סדר רב עמרם גאון (הרפנס) קריאת שמע וברכותיה

 יותר מדאי, אלא עד כדי להמליכו בשמים ובארץ ובארבע רוחות העולם.וצריך לאגבוהי קליה כי היכי דלשמעו אזניה דכתיב שמע ישראל, השמע לאזנך מה שאתה מוציא בפיך. ואי קרי לה בכל לישנא נפיק, דכתיב שמע בכל לשון שאתה שומע.ולא מבעי ליה לגמגומי מליה, דתני רב עובדיה קמיה דרבא ולמדתם כדי שתהא למודה תמה, וכדי שיתן ריוח בין הדבקים. עני רבא בתריה כגון בכל לבבך, על לבבך, בכל לבבכם, עשב בשדך, ואבדתם מהרה, על לבבכם, הכנף פתיל, תזכרו ועשיתם, אתכם מארץ.ומבעי ליה לאיניש לאפסוקי בין היום לתיבה דבתריה. דאמרינן בגמרא ההיא גבי כורכין את שמע היכי עבדי, אמר רב

188

סדר רב עמרם גאון (הרפנס) סדר ראש השנה

 הוא זה מלך הכבוד ה' צבאות הוא מלך הכבוד סלה +תהלים כ"ד, ז' - י'+.ועל ידי עבדיך הנביאים כתוב לאמר. כה אמר ה' מלך ישראל וגואלו ה' צבאות אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלהים +ישעיהו מ"ד, ו'+. ונאמר, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו והיתה לה' המלוכה +עובדיה א', כ"א+. ונאמר והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד +זכריה י"ד, ט'+.ובתורתך ה' אלהינו כתוב לאמר. שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד +דברים ו', ד'+.או"א מלוך על כל העולם כולו בכבודך וכו' והשיאנו ה' אלהינו כו'. ותוקע קשר"ת.היום הרת

189

שאילתות דרב אחאי פרשת ואתחנן שאילתא קמג

 בדברים אחרים מאי היא שיחת חולין ד"א בם עשם קבע ואל תעשם עראי וצריך לאגבוהי קליה כי היכי דשמעי אודניה מאי טעמא שמע כתיב השמע לאזניך מה שאתה מוצא מפיך ואי קרא בכל לישנא נפיק ידי חובתיה דכתיב שמע בכל לשון שאתה שומע ולא מיבעי ליה למיגז במילתיה דתני רב עובדיה קמיה דרב ולמדתם שיהא למודך תם כדי ליתן ריוח בין הדבקים עני רבא בתריה כגון בכל לבבך על לבבך בכל לבבכם עשב בשדך ואבדתם מהרה על לבבכם הכנף פתיל אתכם מארץ אמר רבי חמא בר' חנינא כל הקורא את שמע באותותיה אפי' נתחייב גזר דינה של גיהנם מצננין לו

190

ספר השטרות לרב האי גאון נספח ב

 ולא תחלל עליו הדא דלאל ברת יחי דתו וקבלון עליהון אחריות שטר [פרנא] זה כחומר השטרות דקבעו רבנן וקנינא מנהון קניין גמור וחמור בכלי הכשר למקניא ביה על כל מאי דכתיב ומפורש ומוחזק ומהימן בכל בית דין שיפוק ויתקר[י] בין בנימוס אומי עלמא בין בדיניהון דמרינן ורבנן אקוליתוס. עובדיה הכ[הן]... פתח הכ.. ביר יוסף ננ... [ע"ב] בכל מאי דהוא עבד... [וקביל] עלוי הדין מבורך בר יפת... המלכות לית ליה רשות למיש[בקה]... והיא תחות רשותיה בטב דלא כפינא ו[לא] צהיתא וקידש הדין מבורך בר י[פת להדה דלאל כלתה ברת יחי] קידושים גמורין ואלין מה דעלת עמה

1234567891011121314151617181920