עובדיה

עובדיה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4100 מקורות עבור עובדיה. להלן תוצאות 171 - 180

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


171

זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת אחרי מות

 מבועי דנחלין ולא אשתכח בקישורא חד, כביכול לא אשתכח חד, ובזמנא דתיתוב מטרוניתא לאתר היכלא ומלכא יזדווג עמה בזווגא חד, כדין יתחבר כלא כחדא בלא פרודא ועל דא כתיב ביום ההוא יהיה יי' אחד ושמו אחד, ביום ההוא בזמנא (קעא) דיתוב מטרוניתא להיכלא כדין כלא אשתכח חד בלא פרודא, וכדין (עובדיה א) ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט וגו', דתניא אר"ש לא תיעול מטרוניתא בחדוותא בהיכליה עד דיתדן מלכותא דעשו ותיסב מניה נוקמין דגרמא כל האי, לבתר תזדווג במלכא ויהא חדו שלים, הדא הוא דכתיב ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו בקדמיתא, ולבתר והיתה ליי' המלוכה, מאן מלוכה דא

172

זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת אמור

 ליקרא דאמא עלאה, תחת אמו לתתא, דכתיב (שמואל א ב) עד עקרה ילדה שבעה ורבת בנים אמללה עקרא דכל ביתא ילדה שבעה אלין שבעת יומין דחג הסכות, ורבת בנים אמללה אלין קרבנין דחג דנחתין בכל יומא מן מנינא, ות"ח אלין סלקין לעילא לעילא ואלין נחתין לתתא לתתא כמה דאת אמר (עובדיה א) אם תגביה כנשר ואם בין ככבים שים קנך משם אורידך נאם יי' וישראל סלקין מתתא לעילא דכתיב (בראשית כח) והיה זרעך כעפר הארץ וכתיב (שם כו) והרביתי את זרעך ככוכבי השמים, ולבתר סלקין על כלא ומתדבקן באתר עלאה על כלא הדא הוא דכתיב (דברים ד) ואתם הדבקים בה'

173

זוהר כרך ג (במדבר) פרשת בלק

 לאהדרא לה ליושנה דהא מכל סטרין לית לן רשו, מכאן ולהלאה אוי לך מואב דהא ההוא דהוה מגן עלך אתבר ובגין כך מואב כיון דחמו דמגן דלהון אתבר כדין ויגר מואב מפני העם מאד, מאי מאד יתיר ממותא, כי רב הוא, דהא כדין איהו הוה רב ורב הוה זעיר דכתיב (עובדיה א) הנה קטן נתתיך בגוים, וישראל הוה רב באתר עשו דכתיב ביה ורב, מ"ט בגין דחמו דשלטו ישראל עילא ותתא דכתיב את כל אשר עשה ישראל לאמורי אשר עשה ישראל מבעי ליה מאי את כל לאסגאה עילא ותתא עלא דאפילו משלטניהון רברבין ושלטנין דלעילא, ואפי' משלטניהון רברבנין ושלטנין דלתתא,

174

זוהר - רעיא מהימנא כרך ב (שמות) פרשת משפטים

 מיכה ז) כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות והאי איהו בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל לקיים בהון (ישעיה נד) ובחסד עולם רחמתיך אמר גאלך יי', ולבתר נטלי כלהו מגבורה דמניה משיח בן אפרים לנטלא נוקמא משנאוי דהכי בעי לנקאה עבורא דאינון ישראל בימינא ולבתר לאוקדא קש בשמאלא הדא הוא דכתיב (עובדיה א) והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש ודלקו בהם ואכלום, וכנישו דעבורא דא עמודא דאמצעיתא ביה (בראשית כה) ויאסף (אל עמיו) לאן אתר לביתא דא שכינתא אבל בדרגא דמשיח בן יוסף איהו דקא רמיז (במדבר כב) עתה ילחכו הקהל את כל סביבתינו כלחוך השור את

175

זוהר - רעיא מהימנא כרך ג (דברים) פרשת כי תצא

 עמוד א] ויומא ואתגברת עלה בחובין דישראל בנהא הדא הוא דכתיב (משלי ל) ושפחה כי תירש גבירתה דשולטנותא דשפחה לא הוי אלא ביומא תניינא בגיהנם וברביעי בלקותא דנהורין ואתהדרת לשלטאה בכל יומא ויומא ובת מלך אסירא בסרכות בבית הסהר בגלותא דילה ואיהי קינא דסמאל בין ככביא וקודשא בריך הוא אומי (עובדיה א) אם תגביה כנשר ואם בין ככבים שים קנך משם אורידך נאם יי' ושכינתא נגה ונגה לאש ומהכא קרו לבי כנשתא אש נוגה אש מאדים לישנא דאודם (שמות כח) טור אודם פטדה נוגה אשא חיורא ותרוויהו פני חמה ופני סיהרא נצח והוד אינון דנטלו חוורו מחסד וסומקו מגבורה אהרן

176

תיקוני זוהר תקונא עשרין ושית

 דלא ידע בגין דידע בקליפין ורעיא מהימנא איהו יתבר כל קליפין ונפיק מתמן מוחא דאיהו יקו"ק לארבע סטרי דאגוזא דאינון תהו ובהו וחשך ותהום ומפרנס מניה לההוא חולה דאיהי אדנ"י דבאלין קליפין די באגוז דאינון תהו ובהו וחשך ותהום אמר אסתירה פני מהם ואית שנויין אוחרנין לטב לכל חד כפום עובדיה [דף עב עמוד א] זמנין אתגלייא לון בדמות אריה הדא הוא דכתיב (עמוס ג') אריה שאג מי לא יירא זמנין בדיוקנא דשור הדא דכתיב (דברים ל"ג) בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו וזמנין בדיוקנא דנשר הוא דכתיב (שם ל"ב) כנשר יעיר קנו וזמנין בדיוקנא דאדם סבא כמה דאתדמיא

177

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת וישב

 פורקנא דישראל כצפרא דשארת לאנהרא זעיר זעיר עד י"ז שנין דאסתלק ההוא צדיק דרגא דטו"ב הה"ד יוסף בן י"ז שנה היה רעה את אחיו. דהא כדין יתחזי למיקם בפרץ קמי מדת דינא דהא אשתלימו חובי עלמא וכדין והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש ודלקו בהם ואכלום [עובדיה א]. וכדין יתער קב"ה טבוון סגיאין על ישראל ויתבע עלבונהון ועלבונא דאורייתא דאוקדו בנורא. ודמא דאינון דאתקטלו על קדושת שמיה וכדין יתרעי יוסף לאחוהי אפרים לא יקנא את יהודה ויהודה לא יצור את אפרים [ישעי' יא]. ת"ח דהכי הוא דתנן בי"ז בתמוז בוטל התמיד ובט' באב חרב בית מקדשא

178

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית ב מאמר היכלא קדמאה יסוד

 אות יא] ותמן איהו פתחא חדא. דנחית לקבל פתחא דגיהנם, מתמן מסתכלן בכל אינון חייבי, דלא עאלו בברית קיימא קדישא, ואתתרכו באינון מלאכי חבלה, דטרדי לון בנורא דדליק, ואינון חמאן וחדאן על דאתגיירו.[אות יב] ותלת זמנין ביומא, נהרין מגו נהירו עלאה, ומשתעשען תמן, ועילא מנהון, עובדיה ואונקלוס גיורא, ושאר גיורין דאתגיירו, כגוונא דא לעילא, כד זכאן לסלקא נשמתהון לאתעטרא תמן.

179

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת וישלח מאמר גיד הנשה

 בחידות. שאר נביאי, הוו נפלי על אנפייהו, ואתחלש חילא דלהון, ולא הוו יכלי לקיימא על בורייה דמלה, מאן גרם לון דא, בגין דכתיב, כי נגע בכף ירך יעקב והוא צולע על ירכו.[אות קו] וכל אינון נביאין, לא יכילו לקיימא, על מה דזמין קב"ה למעבד ליה לעשו, בר עובדיה נביאה, דהוה גיורא, דאתי מסטרא דעשו, דא קאים בקיומיה עליה דעשו, ולא אתחלש חיליה.[אות קז] וע"ד כל שאר נביאי, אתחלש תוקפייהו, ולא הוו יכלין לאתקיימא, לקבלא מלה על בורייה כדקא יאות, מאי טעמא, בגין כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה, דנסיב ושאיב כל חילא דירכא, ועל דא אתבר חילא

180

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת ויקהל מאמר עליית התפלה

 דנשקי לההיא מלה, פתחי ואמרי, זכאין אתון ישראל, דידעיתו לאעטרא למאריכון בעטרין קדישין זכאה איהו פומא, דמלה דעטרא דא נפקא מניה.[אות קל] כדין פרחין אתוון דקיימין באוירא, דבשמא קדישא דתריסר אתוון, דההוא שמא שליט באוירא, והאי איהו שמא, דהוה טאס ביה אליה"ו, עד דאסתלק לשמיא. והיינו דקאמר עובדיה לאליהו, ורוח יי' ישאך. בגין דבשמא דא, הוה אליהו טאס ביה באוירא, והאי איהו שמא דשליט באוירא.[אות קלא] ואינון אתוון פרחין וסלקין בההיא מלה, וההוא ממנא דמפתחן דאוירא בידיה, וכל אינון ממנן אחרנין, כלהו סלקין ביה עד רקיעא, ואתמסר בידא דממנא אחרא, לסלקא לעילא.[אות קלב] לסטר דרום, אית ממנא

1234567891011121314151617181920