עובדיה

עובדיה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4100 מקורות עבור עובדיה. להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

ילקוט שמעוני תורה פרשת בשלח

 פתוחות כמין זכר וכמין נקבה היו דברי רבי אליעזר, ר' יהושע אומר החירות מצד זה ומגדל מצד זה והים לפניהם ומצריים מאחוריהם, ד"א אין חירות אלא מקום חירותן, מקום אטלס מקום בית ע"ז שלהן לשעבר היה נקרא פתום שנאמר ויבן ערי מסכנות וגו' חזרו להן ונקראת פי החירות שהיא מאחרת עובדיה ויסעו בני ישראל מרעמסס לסכות ומסכות לאתם ומאתם לפני פי החירות נסעו בערב שבת ושבת ובאחד בשבת, שני בשבת שהוא רביעי לנסיעתן התחילו ישראל מתקנים את כליהם ומציעים את בהמתן לצאת א"ל האוקטורין הגיע פרוטגמא שלכם לחזור למצרים שנאמר דרך שלשת ימים וגו'. אמרו להן ישראל וכשיצאנו ברשות מי

162

ילקוט שמעוני תורה פרשת פינחס

 ללמדך שכל צדיק וצדיק שגדל בחיק רשע ולא עשה כמעשיו להודיע כמה צדקו גדול שגדל בחיק רשע ולא עשה כמעשיו [וכל רשע שגדל בחיק הצדיק ולא עשה כמעשיו להודיע כמה רשע גדול שגדל בחיק צדיק ולא עשה כמעשיו] עשו גדל בין שני צדיקים בין יצחק ובין רבקה ולא עשה כמעשיהם, עובדיה גדל בין שני רשעים בין אחאב ואיזבל ולא עשה כמעשיהם נתנבא על עשו הרשע שנאמר חזון עובדיה כה אמר ה' אלהים לאדום למשפחות מנשה בן יוסף שכשם שחבב יוסף את הארץ כך יוצאי חלציו חבבו את ארץ ישראל, ואלה שמות בנותיו מחלה וגו' יכול הקודם במקרא קודם במעשה, ת"ל

163

ילקוט שמעוני תורה פרשת עקב

 ואם אתה רוצה אתה מושל בו שנאמר ואתה תמשל בו, ואומר אם רעב שונאך האכילהו לחם וגו' כי גחלים אתה חותה על ראשו וה' ישלם לך, רע הוא יצר הרע מי שברא אותו מעיד עליו שנאמר כי יצר לב האדם רע מנעוריו:ולמדתם אותם [יא, יט], תני רב עובדיה קמיה דרבא ולמדתם שתהא למודך תם כדי שיהא ריוח בין הדבקים, עני רבא בתריה כגון בכל לבבך, על לבבך, בכל לבבכם, עשב בשדך, ואבדתם מהרה הכנף פתיל אתכם מארץ מצרים, נשים חייבות במזוזה, פשיטא, מהו דתימא נקיש מזוזה לתלמוד תורה ותלמוד תורה נשים פטורות דכתיב את בניכם ולא בנותיכם אף מזוזה

164

זוהר כרך א (בראשית) פרשת בראשית

 מקפא מאבן טבא ודהבא ותמן איהו פתחא חדא דנחית לקבל פתחא דגיהנם, מתמן מסתכלן בכל אינון חייבי (דישראל) (נ"א דעובדי ע"ז) דלא עאלו בברית קיימא קדישא ואתתרכו באינון מלאכי חבלה דטרדי לון בנורא דדליק ואינון חמאן וחדאן על דאתגיירו, ותלת זמנין ביומא נהרין מגו נהירו עלאה ומשתעשען תמן, ועילא מנהון עובדיה ואנקלוס גיורא ושאר גיורין דאתגיירו, כגוונא דא לעילא כד זכאן לסלקא נשמתהון לאתעטרא תמן:היכלא תנינא היכלא דא קיימא לגו מהאי היכלא קדמאה והאי (פתחא איהו סמיך לגו מערתא) (נ"א היכלא סמיך למערתא) דאבהן, והאי היכלא נהיר מקדמאה הכא אית כל אבנין יקירין דמקפן ליה, בגו דהאי היכלא אית

165

זוהר כרך א (בראשית) פרשת תולדות

 ליעקב ואינון ברכאן דבריך יצחק לעשו אתקיימו כלהו, א"ל כל אינון ברכאן מתקיימי וברכאן אחרנין דברכיה קודשא בריך הוא ליעקב, אבל מיד יעקב נטל לעילא ועשו נטיל לתתא, לבתר כד יקום מלכא משיחא יטול יעקב לעילא ותתא ויתאביד עשו מכלא ולא יהא ליה חולקא ואחסנא ודוכרנא בעלמא כמה דאת אמר (עובדיה א') והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש וגו' בגין דיתאביד עשו מכלא וירית יעקב תרין עלמין עלמא דין ועלמא דאתי, ובהאי זמנא כתיב (שם) ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו והיתה ליי' המלוכה, ההוא מלכו דעשו דנטל בהאי עלמא יהב ליה קודשא בריך

166

זוהר כרך א (בראשית) פרשת וישלח

 ומראה ולא בחידות, שאר נביאי הוו נפלי על אנפייהו ואתחלש חילא דלהון ולא הוו יכלי לקיימא על בורייה דמלה מאן גרם לו דא בגין דכתיב כי נגע בכך ירך יעקב והוא צולע על ירכו, וכל אינון נביאין לא יכילו לקיימא על מה דזמין קודשא בריך הוא למעבד ליה לעשו בר עובדיה נביאה דהוה גיורא דאתי מסטרא דעשו, דא קאים בקיומיה עליה דעשו ולא אתחלש חיליה ועל דא כל שאר נביאי אתחלש תוקפייהו ולא הוו יכלין לאתקיימא לקבלא מלה על בורייה כדקא יאות מאי טעמא בגין כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה, דנסיב ושאיב כל חילא דירכא ועל דא אתבר

167

זוהר כרך ב (שמות) פרשת שמות

 דעלמא אלא בגיניהון דישראל דלהויין בגלותהון דהא עמין אלין בשפלותא הוו בשאר עמין ומאיכין הוו מכלהו ובגין ישראל אתתקפו, מצרים דכתיב (שמות כ') מבית עבדים עבדים אקרון ממש דהא (שמות י"ז ע"א) מצרים בשפלותא דשאר עמין הוו, בבל דכתיב (ישעיה כ"ג) הן ארץ כשדים זה העם לא היה, אדום דכתיב (עובדיה א') הנה קטן נתתיך בגוים בזוי אתה מאד, וכלהו לא נטלו תוקפא אלא בגיניהון דישראל, דכד ישראל בגלותהון מיד מתתקפי על כל שאר עמין דעלמא, מ"ט בגין דישראל אינון בלחודייהו לקבל כל (ט"ז א') עמין דעלמא, כד עאלו ישראל בגלותא דמצרים מיד הוה קימה למצרים ואתתקף שולטנותא דלהון לעילא

168

זוהר כרך ב (שמות) פרשת ויקהל

 בשעתא דנשקי לההיא מלה פתחי ואמרי זכאין אתון ישראל דידעיתו לאעטרא למאריכון בעטרין קדישין, זכאה איהו פומא דמלה דעטרא דא נפקא מניה, כדין פרחין אתוון דקיימין באוירא דבשמא קדישא דתריסר אתוון דההוא שמא שליט באוירא והאי איהו (בראשית טז א) שמא דהוה טאס ביה אליה"ו עד דאסתלק לשמיא והיינו דקאמר עובדיה לאליהו (מלכים א יח) ורוח יי' ישאך בגין דבשמא דא הוה אליהו טאס ביה באוירא והאי איהו שמא דשליט באוירא, ואינון אתוון פרחין וסלקין בההיא מלה וההוא ממנא דמפתחן דאוירא בידיה וכל אינון ממנן אחרנין כלהו סלקין ביה עד רקיעא ואתמסר בידא דממנא אחרא לסלקא לעילא, לסטר דרום אית

169

זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת ויקרא

 כחדא תרי פלגי אתעבידו חד גופא וכדין אקרי אחד, והשתא קודשא בריך הוא לא אקרי אחד, ורזא דמלה כנסת ישראל בגלותא וקודשא בריך הוא סליק לעילא לעילא וזווגא אתפרש ושמא קדישא לא אשתכח שלים ואחד לא אקרי, ואימתי יתקרי אחד בשעתא דמטרוניתא תשתכח ביה במלכא ויזדווגון כחדא, הדא הוא דכתיב (עובדיה א) והיתה ליי' המלוכה מאן מלוכה דא כנסת ישראל דמלכו בה אתקשר כדין (זכריה יד) ביום ההוא יהיה יי' אחד ושמו אחד ועל דא הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד, (תהלים קלג) כשמן הטוב על הראש, מאן שמן הטוב דא משח רבות קודשא דנגיד ונפיק מעתיקא

170

זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת מצורע

 ועל דא כתיב כלו כאדרת שער, ת"ח דוד בשפירו דסומקא נפק ואתאחד בקדושה דמאריה ועל דא כתיב (שמואל א יו) והוא אדמוני עם יפה עינים וטוב ראי אבל יעקב בוכרא הוה מניה דעשו, לאו מטפה אלא דכוונא דרעותא באילנא עלאה רברבא ותקיף, ועשו בההוא אתר דסיומא דכלא, ובגין כך כתיב (עובדיה א) הנה קטן נתתיך בגוים בזוי אתה מאד, ר' יהודה הוה מתני הכי עשו נקרא ראשון דכתיב (בראשית כה) ויצא הראשון אדמוני כלו, וקודשא בריך הוא אקרי ראשון דכתיב (ישעיה מד) אני ראשון ואני אחרון ואת אחרונים אני הוא, וזמין לאתפרעא ראשון מראשון, ולמבני ראשון דכתיב (ירמיה יז) כסא

1234567891011121314151617181920