עובדיה

עובדיה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4100 מקורות עבור עובדיה. להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת שמות

 כט) וירא והנה באר בשדה וגו', ומשה דכתיב וישב על הבאר.(יא) [ב, טז] ולכהן מדין וגו' כל שבחו של אותו צדיק להיות הולך לו אצל עובדי ע"ג הקב"ה מקנא לעובדי ע"ג והאיך הוליך למשה למקום עובדי ע"ג אלא שיתרו כומר היה לע"ז ולעולם ע"ג בסורה בפני עובדיה ויתרו רואה חרטומין שלה ובוסר עליהן והרהר לעשות תשובה עד שלא יבא משה וקרא לכל בני עירו ואמר להן עד עכשיו הייתי משמש אתכם עכשיו אני זקן בחרו לכם כומר אחר עמד והוציא כלי תשמישי ע"ז ונתן להם ועמדו הם ונדוהו שלא יזדקק לו אדם ולא יעשו לו מלאכה שלא ירעו את

102

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת משפטים

 שם /במדבר ל"א/).(ט) [כב, כד] אם כסף תלוה את עמי, זש"ה כספו לא נתן בנשך (תהלים טו) בא וראה כל מי שיש לו עושר ונותן צדקה לעניים ואינו מלוה בריבית מעלין עליו כאלו קיים את כל המצות שנאמר עושה אלה לא ימוט לעולם, ומי המה זה עובדיה שהיה עשיר אפוטרופוס של אחאב שנאמר (מלכים א יח) ויקרא אחאב אל עובדיה אשר על הבית ועובדיהו היה ירא את ה' והיה מפרנס את הנביאים מנכסיו כל אותו הרעב ולוה ברבית מיהורם בן אחאב, עובדיהו קיים כספו לא נתן בנשך, ויהורם שנתן בריבית אמר הקב"ה עד עכשיו הוא חי יבא יהוא ויהרגנו

103

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת תרומה

 שם /בראשית/ לג) נסעה ונלכה ואלכה לנגדך א"ל עשו נהלך שנינו ביחד, א"ל יעקב טול עולמך ועבור שנאמר (שם /בראשית ל"ג/) יעבור נא אדוני לפני עבדו עד אשר אבוא אל אדוני שעירה, א"ר יעקב ב"ר חזרתי על כל המקרא ולא מצאתי שהלך יעקב לשעיר ואימתי הוא הולך לעולם הבא שנאמר (עובדיה א) ועלו מושיעים בהר ציון וגו' לפיכך ואוהב את יעקב שהוא שותף עם עשו ואוכל בעה"ז אבל לעה"ב (דברים לב) ישאהו על אברתו ה' בדד ינחנו וגו', וכן אמר שלמה (משלי ה) יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך, אהבתי אתכם אמר הקב"ה ראו כמה חבבתי אתכם מן הארץ עד

104

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת תצוה

 אשר הוביש ה' את מי ים סוף מפניכם בצאתכם ממצרים וגו', ונשמע וימס לבבנו ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם כי ה' אלהיכם הוא אלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת (יהושע ב) וכן כתיב והאללים כליל יחלוף (ישעיה ב) אותה שעה ונשגב ה' לבדו ביום ההוא (שם /ישעיהו ב'/), וכן (עובדיה א) ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו, ובאותה שעה והיתה לה' המלוכה וכתיב והיה ה' למלך וגו', וכן (ירמיה י) כדנא תאמרון להום אלהיא די שמיא וארקא לא עבדו יאבדו מארעא ומתחות שמיא אלה, עושה ארץ בכחו מכין תבל בחכמתו, וכן יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד

105

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת צו

 ועם חיות ברא להוי מדרך (שם /דניאל/ ד) כשם שהביא מכות על פרעה ועל מצרים כך הביא על נבוכדנצר שנא' (שם /דניאל/ ג) אתיא ותמהיא די עבד עמי אלהא עלאה שנפל אימת שירוף עליו לכך נאמר היא העולה על מוקדה, היא העולה על מוקדה זו מלכות אדום שעלתה עצמה שנא' (עובדיה א) אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים וגו', ונדונית באש שנא' (דניאל ז) חזה הוית עד די קטילת חיותא והובד גשמה ויהיבת ליקידת אשא אמר הקב"ה והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש וגו' (עובדיה א) ומה דבר ע"י משה שנאמר היא העולה על מוקדה, ואח"כ

106

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת תזריע

 איום ונורא זה פרעה, ממנו משפטו ושאתו יצא זה משה, ואף המשיח שעתיד ליפרע מגוג ומגוג וחיילותיו שם עמהם גדל במדינה שנאמר (ישעיה כז) שם ירעה עגל ושם ירבץ וכלה סעיפיה, דבר אחר איום ונורא הוא זה אדום שנאמר (דניאל ז) דחילא ואמתני ותקיפא וגו' ממנו משפטו ושאתו יצא זה עובדיה שהיה גר אדומי והיה מתנבא על ה' שנא' (עובדיה א) חזון עובדיה כה אמר אדני אלהים לאדום שמועה שמענו, הוי איום ונורא זה אדום, משפטו ושאתו יצא זה עובדיה, דבר אחר איום ונורא זה סנחריב מלך אשור שכתוב בו (מלכים ב יט) ואחריב בכף פעמי כל יאורי מצור, וכן

107

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת במדבר

 בטנך ערמת חטים למה נמשלו לחטים מה ערמת חטים זו נכנסה לאוצר במנין ויוצאים במנין אף כאן אמר הקב"ה שיהיו נמנין בכל שעה לכך נאמר בטנך ערמת חטים, אבל התבן והקש אינן נמנין ולא נמדדין כך או"ה נמשלין כתבן וכקש שנאמר (תהלים לה) יהיו כמוץ לפני רוח, וכן הוא אומר (עובדיה א) ובית עשו לקש, למה שאין לו להקב"ה מהן הנאה שנאמר (ישעיה מ) כל הגוים כאין נגדו מאפס ותוהו נחשבו לו, אבל ישראל להקב"ה הנאה לו בהן קורין ק"ש ומתפללין ומברכין שמו בכל יום ובכל שעה על כל דבר ודבר לפיכך הם נמנין בכל שעה, ולכך נמשלו בחטים בטנך

108

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת בהעלותך

 אתה לעבור לפניהם ויהיו רואין אותך ועומדין לפניך ואתה מביאן לידי יראת שמים שנאמר מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת, למה, שמעלתן של צדיקים היא מעלה שאין לה ירידה, אבל מעלתו של עשו מעלה שכולה ירידה הוא היום אפרכוס למחר סגן למחר סרדיוט וכן כל גדוליהן, וכן הנביא אומר (עובדיה א) אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים וגו' משם אורידך, אבל מעלתו של יעקב מעלה שאין לה ירידה ואין קדושתם מתחללת לעולם, וכן אתה מוצא שהזקנים אחד משלש עשרה דברים שהן כתובים לשמו של הקב"ה אלו הן הכסף והזהב והכהנים והלוים וישראל והבכורות והמזבח והתרומות ושמן המשחה ואהל מועד

109

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת דברים

 שנכה את ארם ונחזור עליהן לכך נאמר וישב יואב ויך את אדום בגי מלח, אמר הקדוש ברוך הוא מה אתם מועילין שתכו את אדום קמעא קמעא אבישי בן צרויה הרג י"ח אלף ויהי כל אדום לדוד לעבדים נושאי מנחה (שמואל ב ח) כשיגיע זמן אני אכלה את אדום ואחריבנה שנאמר (עובדיה א) וירשו הנגב את הר עשו וגו' את שדה אפרים ואת שדה שמרון וגו' וגלות החל הזה לבני ישראל וגו' ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו וגו', באותה שעה והיתה לה' המלוכה.(ד) [ב, ג] רב לכם סב את ההר הזה, זשה"כ השבעתי אתכם בנות ירשלים בצבאות

110

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת כי תצא

 נערה מאורשה והרג את הנפש הה"ד ויבא עשו מן השדה והוא עיף (שם /בראשית כ"ה/), ואין שדה אלא נערה מאורשה שנא' (דברים כב) ואם בשדה ימצא האיש וגו', ואין עיף אלא הורג נפש שנא' (ירמיה ד) אוי נא לי כי עיפה נפשי להורגים, ר' זכאי רבה אמר אף גנב שנאמר (עובדיה א) אם גנבים באו לך וגו', אמר הקב"ה אני כבר הבטחתי את אברהם אוהבי ואמרתי לו ואתה תבוא אל אבותיך בשלום וגו' (בראשית טו), ועכשיו יוצא לחוץ ורואה את בן בנו ורואהו יוצא לתרבות רעה ושומע בני אדם מה הן אומרים על בן בנו ורואהו יוצא לתרבות רעה מגלה

1234567891011121314151617181920