עובדיה

עובדיה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4100 מקורות עבור עובדיה. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

עובדיה פרק א

 

2

משנה מסכת עבודה זרה פרק ד

 משנה ה[*] כיצד מבטלה קטע ראש אזנה ראש חוטמה ראש אצבעה פחסה אף על פי שלא חיסרה בטלה רקק בפניה השתין בפניה גררה וזרק בה את הצואה הרי זו אינה בטילה מכרה או משכנה רבי אומר ביטל וחכמים אומרים לא ביטל:משנה ו[*] ע"ז שהניחוה עובדיה בשעת שלום מותרת בשעת מלחמה אסורה בימוסיאות של מלכים הרי אלו מותרות מפני שמעמידין אותם בשעה שהמלכים עוברים:משנה ז[*] שאלו את הזקנים ברומי אם אין רצונו בע"ז למה אינו מבטלה אמרו להן אילו לדבר שאין צורך לעולם בו היו עובדין היה מבטלו הרי הן עובדין לחמה וללבנה ולכוכבים ולמזלות יאבד עולמו מפני השוטים

3

תוספתא מסכת עבודה זרה (צוקרמאנדל) פרק א

 אבק עבודה זרה: הלכה ידאבק לשון הרע לא יסיח אדם אפילו בטובתו של חבירו מפני אבק לשון הרע: הלכה טוישראל ההולכין ליריד מותר לישא ולתת עמהן ובחזירה מותר גוים שהולכין לתרפות אסור לישא ולתת עמהם ובחזירה מותר מפני שהוא כעבודה זרה שהניחוה עובדיה וישר' בין בהליכה ובין בחזירה אסור: הלכה טזלא יטייל אדם עם שיירא אפילו לצאת אפילו מקדים אפילו מחשיך אפילו מתיירא מפני גוים ומפני ליסטין ומפני רוח רעה שנ' לא תלכו אחרי אלהים אחרים: הלכה יזר' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי אומ' אם ראית צדיק יוצא לדרך ואתה מבקש לצאת לאותה דרך הקדם

4

תוספתא מסכת עבודה זרה (צוקרמאנדל) פרק ו

 הלכה ידאבנים שנשרו מן המרקוליס אם היו נראות עמו אסורות ואם לאו מותרות ר' ישמעאל אומ' של תפוסות לו אסורות שאין תפוסות לו מותרות ישראל שהביא אבנים מן המרקוליס הרי אילו אסורות מפני שנאסרו לעבודה זרה גוי שהביא אבנים מן המרקוליס הרי אילו מותרות מפני שהן כעבודה זרה שהיניחוה עובדיה ומרקוליס שנעקר ממקומו מותר בהנאה: הלכה טובזורק אבן למרקולס מהו א' כצרור אבן במרגמה כן נותן לכסיל כבוד כשם שזורק אבן למרקוליס מכבדו ואין יודע כבוד כך כל המכבד את הרשע מכבדו ואין יודע כבוד: הלכה טזדבר אחר כצרור אבן במרגמה כשם שזורק אבן למרקוליס הרי זה

5

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק מג

 י"ג כ"ו). שערי ירושלם נקראו אהובים] שנאמר אוהב ה' שערי ציון (תהלים פ"ז ב'): ארבעה נקראו אש. הקב"ה נקרא אש שנאמר כי ה' אלהיך אש אוכלה (דברים ד' כ"ד). התורה נקראת אש שנאמר מימינו אש דת למו (שם ל"ג ב'). ישראל נקראו אש שנאמר והיה בית יעקב אש (עובדיה א' י"ח). העולם הבא נקרא אש שנאמר מי יגור לנו אש אוכלה (ישעיה ל"ג י"ד): ד' דגלים לכסא הכבוד. צדק. ומשפט. חסד. ואמת. שנאמר צדק ומשפט מכון כסאך חסד ואמת יקדמו פניך (תהלים פ"ט ט"ו): שנים עשר נקראו חיים. [הקב"ה שנקרא חיים] שנאמר הוא אלהים חיים ומלך עולם (ירמיה י' י')

6

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק א

 שכפאו שד, אמרתי לו כל כך למה, אמר לי כדי שלא תעלה על דעתי אשה אחרת ונמצאו בני באים לידי ממזרות.מעיקרא אמרו לה בניך יפים, איכספא לא הוה בעיא למימר להו, אמרו תורה אנו צריכים ללמוד ואנו מתביישין, בשעת התשמיש מהו אצליך, כיון דחזאי הכי, אמרה להו כל עובדיה. לא במשמרה ראשונה, ולא במשמרה אחרונה, שהן זמן ביאה, אלא באמצעית, שאין בה זמן ביאה. הלכה טזמכאן אמרו עשרה כממזרים ואינם ממזרים, ואלו הן, בני נדה, בני נדוי, בני אמה, בני שנואה, בני אנוסה, בני מפותה, בני גרושת הלב, בני תמורה, בני שכורה, בני ערבוביא, ויש אומרים אף בני

7

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ב

 כוליה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, שמתם עצמכם עיקר, הריני עוקר שמיכם שלא תעלו בחשבון עולם. מנא הני מילי, דכתיב באונן והיה אם בא אל אשת אחיו ושחת ארצה, שהיה מחמם את עצמו ומוציא שכבת זרע לבטלה, וכתיב בדור המבול כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. ער מאי עובדיה, כמעשה אונן, והיינו דכתיב וימת גם אותו. תאנא למפרע הוא רע, וכיוצא בו נח למפרע חן. הלכה חכל המקשה עצמו חייב מיתה.אמר רב אשי כל המקשה עצמו יהא בנדוי, ולימא אסור, משום דמגרי יצר הרע אנפשיה, שמע מינה אסור ליגע בערוה, כדתניא כל הנוגע באמה ומשתין מים,

8

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ט

 חד גוי, פרש להו ארבע ערשוון, ועבד להו שירו סגי, איתון לון חמרא, אמרין חזיין אנן דהדיין חמרא דמיתא הוה; אייתון לון בשרא, אמרין הדין בשרא דכלבא הוה; אייתון לון מורייסא, אמרין מי רגלים הוה ביה; אייתון לון חרדלא, אמרו חפשושין אית ביה; אזל לגבי ההוא קפילא, אמר ליה מאי עובדיה דהאי חמרא, לא אמר ליה ולא מידי, אמר ליה אשבעתך דתימא לי, אמר ליה כרמא דאבא הוה, והוה ביה קבריה; אזל לגבי טבחא, ואמר ליה גדייא הוא דמיתה אימיה ואיניקתיה מן דכלבתא; אזל לגבי מדבשא, אמר ליה לילא חד הוינא דוי, ואחדוניה ללבא באפי, וצריכנא למי רגלים, ולא מסתגי

9

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ברכות פרק ט

 עבודה זרה מן המקום הזה נעקרה ממקום אחד ונקבעה במקום אחר מקום שניתנה בו אומר ברוך ארך אפים ומקום שנעקרה ממנו אומר ברוך שעקר עבודה זרה מן המקום הזה יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו כשם שעקרתה אותה מן המקום הזה כך תעקור אותה מן המקומות כולם ותחזיר לב עובדיה לעובדך ולא נמצא מתפלל על עובדי עבודה זרה תני רבי ישמעאל בן גמליאל אומר אף בחוצה לארץ צריך לומר כן. אמר רבי יוחנן [קהלת ט ד] כי מי אשר יחובר. יבחר כתיב. אל כל החיים יש בטחון שכל זמן שאדם חי יש לו תקוה מת אבדה תקותו. מה טעמא

10

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת עבודה זרה פרק ב

 מלמטה לא ישוח לפניו שלא ירוץ את גולגולתו. ומרחיב לו את הדרך אם שאלו להיכן הולך יפליגנו כשם שהפליג יעקב אבינו לעשו שאמר לו [בראשית לג יד] עד אשר אבוא אל אדוני שעירה והלך לסוכות. א"ר הונא לא מצינו שהלך יעקב אבינו לשעיר א"ר יודן בריה דרב לעתיד לבוא א"ל [עובדיה א כא] ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו: בת ישראל לא תיילד את הנכרית. מפני שמעמדת בן לע"א: אבל נכרית מיילדת בת ישראל. ותני כן מיילדת מבחוץ אבל לא מבפנים לא תכניס ידה לפנים שלא תמיק את העובר במיעיה ולא תשקינה כוס של עיקרין. היתה חכמה ייבה

1234567891011121314151617181920