עדות

עדות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 22135 מקורות עבור עדות. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

ספרא ויקרא - דבורא דחובה פרשה ט פרק טו

 ספרא ויקרא - דבורא דחובה פרשה ט פרק טו(א) כיצד היו חמשה תובעין אותו ואומרים לו בוא והעידנו שיש לנו ביד פלוני פקדון ותשומת יד וגזל ואבדה שבועה שאיני יודע לכם עדות שיש לכם ביד פלוני פקדון ותשומת יד וגזל ואבדה מנין שהוא חייב על כל אחת ואחת תלמוד לומר לאחת וגו'.(ב) יכול מפני שהן חמשה ומנין אפילו אמר לו אדם אחד בוא והעידני שיש לי ביד פלוני פקדון ותשומת יד גזל ואבדה שבועה שאיני יודע לך עדות שיש ביד פלוני פקדון ותשומת יד וגזל ואבדה, מנין שהוא חייב על כל אחת ואחת וגו'.(ג) יכול מפני שהן הרבה

82

ספרא ויקרא - דבורא דחובה פרשה ט פרק טז

 שלא עשה בה את המזיד כשוגג אין חייב אלא אחת שמיעת הקול שעשה בה את המזיד כשוגג יהא חייב על כל אחת ואחת תלמוד לומר אחת וגו'.(ה) כיצד היה אחד תובעו ואומר לו בוא והעידני שיש לי ביד פלוני חטים ושעורין וכוסמין שבועה שאיני יודע לך עדות מנין שאינו חייב אלא אחת וגו'.(ו) כיצד היה אחד תובעו ואומר לו בא והעידני שיש לי ביד פלוני חטין שהפקדתי אצלו אמש ושלפניו שבועה שאיני יודע לך עדות מנין שאין חייב אלא אחת וגו'.(ז) יכול מפני שהוא מין אחד מנין אפילו אמר לו בא והעידני שיש לו ביד פלוני חטין

83

ספרא ויקרא - דבורא דחובה פרשה יב סוף פרק כ

 כמה מיתות נקנסו לו לדורותיו ולדורו' דורותיו עד סוף כל הדורות, השב מן הפיגול ומן הנותר והמתענה ביום הכפורים על אחת כמה וכמה שמזכה לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות.(יא) רבי עקיבא אומר הרי הוא אומר על פי שנים עדים או שלשה אם מתקיימת עדות בשני' למה פרט לך הכתוב שלשה אלא להביא השלישי להחמיר עליו לעשות דינו כיוצא באילו, אם כך ענש הכתוב את המטפל לעוברי עבירה על אחת כמה וכמה שישלם שכר [לנטפל] לעושי מצוה כעושי מצוה.(יב) רבי אומר הרי הוא אומר ואשר יבוא את רעהו ביער לחטוב עצים ונדחה ידו בגרזן לכרות העץ

84

ספרא שמיני פרשה ז סוף פרק ח

 נאמר עכשיו, רבי נחמיה ורבי אליעזר בן יעקב אומר חצבים גדולים שיעורן בשני לוג הפכי' הגלילים והחבינות שיעור קרקרותיהם כל שהם ואין להם דפנות.(ד) אל תוכו את שיש לו תוך טמא ואת שאין לו תוך טהור פרט למיטה ולכסא ולספסל ולשולחן ולספינה ומנורה של חרס, זאת עדות העיד חזקיה אבי עקש לפני רבן גמליאל הזקן כל שאין לו תוך בכלי חרס אין לו אחוריים.(ה) אל תוכו, מתוכו הוא מטמא ואינו מטמא מאחוריו הלא דין הוא מה כלי שטף שאינו מטמא מתוכו מטמא מאחוריו כלי חרס שמטמא מתוכו אינו דין שמטמא מאחוריו ת"ל מתוכו, מתוכו הוא מטמא ואין מטמא

85

ספרא קדושים פרשה ב פרק ד

 איש פלוני אתה חייב,(ז) ומנין שכשיצא אחד מן הדיינים לא יאמר אני מזכה וחבירי מחייבים אבל מה אעשה ורבו עלי לכך נאמר לא תלך רכיל בעמך, וכן הוא אומר הולך רכיל מגלה סוד ונאמן רוח מכסה דבר.(ח) ומנין שאם אתה יודע לו עדות אין אתה רשאי לשתוק עליה תלמוד לומר לא תעמוד על דם רעך, ומנין אם ראית טובע בנהר או ליסטים באים עליו או חיה רעה באה עליו חייב אתה להצילו בנפשו תלמוד לומר לא תעמוד על דם רעך, ומנין לרודף אחר חבירו להורגו ואחר הזכור ואחר נערה המאורס' חייב אתה להצילו בנפשו תלמוד לומר ולא תעמד

86

ספרא אמור פרשה יג סוף פרק יז

 אף בשבת, תמיד אף בטומאה.(ח) מחוץ לפרוכת העדות מה ת"ל לפי שנאמר וישם את המנורה באהל מועד נוכח השולחן, ואיני יודע אם סמוכה לפרוכת ואם סמוכה לפתח, וכשהוא אומר מחוץ לפרוכת העדות באהל מועד מלמד שהיא סמוכה לפרוכת יותר מן הפתח.(ט) העדות עדות לכל באי העולם שהשכינה בישראל וכי צריכים לנר, והלא כל ארבעים שנה שעשו ישראל במדבר לא צרכו לנר שנאמר כי ענן ה' על המשכן ואש תהיה לילה בו, אם כן למה נאמר העדות עדות לכל באי העולם שהשכינה בישראל.(י) יערוך אותו אהרן ובניו מה תלמוד לומר לפי שנאמר אל מול פני המנורה יאירו שבעת

87

ספרי זוטא פרק כח

 אם כן למה נאמר ריח ניחוחי תשמרו להקריב לי במועדו בשביל להרבות שכרן של ישראל: תשמרו, תשקלו להביא מן השקול [יכול שאין לי שתשמרו להביא מן השקול] אלא מה שבענין כשאמר לי ריבה כל שהן מביאין לשמי שתשקלו להביא מן השקול: להקריב לי במועדו, יהא לו מועד מכאן עדות בן ארבעים יום למזבח:פסוק ג(ג). ואמרת להם זה האשה אשר תקריבו לה', יכול אף מנחות ועופות אמרת כבשים ולא עופות כבשים ולא מנחות שומע אני כבשים ולא בקר עדיין אני אומר אם הביא מכל בהמה דקה עולה לו ת"ל כבש ממעט אני את הרחל [ולא אמעט את העז ת"ל

88

ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא קפח

 אינו קם קם הוא לשבועה. על פי שנים עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר, לא על פי כתבם ולא על פי תורגמן. [על פי שנים] מיכן אמרו המקנא לאשתו רבי אליעזר אומר מקנא על פי שנים ומשקה על פי עד אחד שהיה בדין מה אם עדות הראשונה שאינה אוסרתה איסור עולם אין מתקיימת פחות משנים עדות האחרונה שאוסרתה איסור עולם אינו דין שלא תתקיים בפחות משנים תלמוד לומר ועד אין בה כל שיש בה לא היתה שותה סליק פיסקא

89

מדרש תנאים לדברים פרק יז

 לי אלא ישראל גרים מנ' ת"ל את האיש או את האשה לחייב על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו: וסקלתם באבנים אם לא מת באבן אחת ימות בשנייה: וסקלתם באבנים ומתו שתהא סקילתן מיתתן:פסוק ו(ו). על פי שנים עדים או שלשה עדים אם מתקיימת עדות בשנים למה פרט הכת' שלשה אמר ר' עקיבה לא בא השלישי אלא להחמיר עליו ולעשות דינו כיוצא באלו: אם כך ענש הכת' לניטפל לעוברי עבירה כעוברי עבירה על אחת כמה וכמה שישלם שכר לניטפל לעושי מצוה כעושי מצוה ולומר לך מה שנים נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלה אף שלשה

90

מדרש תנאים לדברים פרק יט

 יזקקנו לשבועה: ויזקקנו לתשלומין והדין נותן מה אם פיו שאינו זוקקו לשבועה הרי הוא זוקקו לתשלומין עד אחד שהוא זוקקו לשבועה דין הוא שיזקקנו לתשלומין ת"ל לכל עון ולכל חטאת לכל עון ולכל חטאת אינו קם קם הוא לשבועה: על פי שנים עדים או על פי של' עד' אם מתקיימת עדות בשנים למה פירט הכת' שלשה אלא להקיש שלשה לשנים מה שלשה מזימין את השנים אף שנים מזימין את השלשה מנ' אפלו מאה ת"ל עדים: ר' שמעון אומר מה שנים אין נהרגין עד שיהו שניהם זוממין אף השלשה אינן נהרגין עד שיהו שלשתן זוממין ומנ' שאפילו מאה ת"ל עדים והוא

1234567891011121314151617181920