עדות

עדות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 22135 מקורות עבור עדות. להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


31

תוספתא מסכת סוכה (ליברמן) פרק ב

 אוכל בסוכה וירדו עליו גשמים והלך ועמד לו אע"פ שפסקו גשמים אין מחייבין אותו לחזור עד שיגמור היה ישן בסוכה וירדו עליו גשמים ועמד והלך לו אע"פ שפסקו גשמים אין מחייבין אותו לחזור עד שייעור הלכה המפני ארבעה דברים מאורות לוקין מפני כותבי פלסטיר ומפני מעידי עדות שקר ומפני מגדלי בהמה דקה ומפני קוצצי אילנות טובות מפני ארבעה דברים בעלי בתי ישראל נמסרין למלכות מפני כובשין שטרות פרועין ומפני מלוה בריבית ומפני שפוסקין צדקה ואין נותנין ושספק בידן למחות ואינן מוחין הלכה ובזמן שהמאורות לוקין סימן רע לאומות העולם משל למלך בשר ודם שבנה פלטרין ושכללה והתקין בה

32

תוספתא מסכת סנהדרין (צוקרמאנדל) פרק ה

 אותן אוספי שביעית ר' יהודה היה קורא אותן סוחרי שביעית ובכולן היה ר' יהודה אומ' בזמן שיש להם אומנות אחרת הרי אילו פסולין וחזרו בהן הרי אילו כשרים וחכמים אומ' בזמן שיש להם אומנות אחרת הרי אילו פסולין במה דברים אמורים בקידוש החודש ובעיבור החודש בדיני ממונות ובדיני נפשות אבל עדות שהאשה כשירה לה הן כשירין לה: הלכה גגיסו לבדו ר' יהודה אומ' חורגו לבדו: הלכה דאין דנין לא זה את זה ולא זה עם זה ולא זה על זה ולא זה בפני זה היה יודע לו עדות כשהוא חתנו מתה בתו עד שהוא סוחר שביעית וחזר בו

33

תוספתא מסכת סנהדרין (צוקרמאנדל) פרק ט

 חט' נפשו: הלכה יארבע מיתות נמסרו לבית דין הרשות לא ניתן לה אלא סייף בלבד: הלכה יאאמ' ר' אלעזר בר' צדוק תינוק הייתי והייתי רכוב על כתיפו של אבא וראיתי בת כהן שזינתה והקיפוה חבילי זמורות ושרפוה אמרו לו תינוק היית ואין עדות לתינוק ר' יהודה או' הרי הוא אומ' ואהבת לרעך כמוך ברור לו מיתה יפה כיצד עושין לו מניח ראשו על הסדן קופץ בקופיץ אמרו לו אין מיתה מנוולת מזו אלא משום שנ' ובחוקותיהם לא תלכו:

34

תוספתא מסכת ראש השנה (ליברמן) פרק א

 פירות האילן בחג על המים וגזר דינו של אדם נחתם ביום הכפורים ר' יוסה אומ' אדם נידון בכל יום שנאמ' ותפקדנו לבקרים הלכה ידעל ששה חדשים השלוחין יוצאין ר' התקין שיהו יוצאין אף על אדר השני מפני הפורים הלכה טובראשונה היו מקבלין עדות החדש מכל אדם פעם אחת שכרו ביתסין שני עדים לבוא להטעות את חכמים לפי שאין ביתסין מודין שתהא עצרת אלא אחר שבת בא אחד ואמ' עדותו והלך לו בא השני ואמ' עולה הייתי במעלה אדומים וראיתיו רבוץ בין שני סלעים ראשו דומה לעגל אזניו דומות לגדי קרניו דומות לצבי וזנבו מונחת לו בין יריכותיו ראיתיו

35

תוספתא מסכת שבועות (צוקרמאנדל) פרק א

 חייבין על טומאת מקדש וקדשיו שנ' בכל דבר טמא לרבות כל הטמאים שבתורה או נפש למה נאמ' לפי ששלש מצוות האמורות בפרשה שתים מפורשות ואחת סתומה תלמד סתומה ממפורשה מה מפורשה שבע אף סתומה שבע או אפילו אמר לעדים בואו והעידוני שלא נטמאתי ואמרו לו שבועה שאין אנו יודעין לך עדות יכול יהו חייבין תל' לומ' או נפש השיאו הכת' מכלל הטומאות ובא לו לכלל שבועות: הלכה ואו נפש לרבות כל הנפשות אף נפש נשיא ומשיח ר' ירמיה אמ' דבר מלמד מעיניינו שנ' ואם לא תגיע ידו די שה ואמ' אם לא תשיג ידו לשתי תורים או לשני בני

36

תוספתא מסכת שבועות (צוקרמאנדל) פרק ב

 אחת ואחת זה חומר לשעבר מלעתיד לבוא: הלכה ההמשביע את הגוים ואת הנשים ואת הקטנים ואת הקרובים ואת הפסולים פטורין שנ' והוא עד בעד שראוי להוציא ממון הכתוב מדבר יצאו אילו שאין ראיין להוציא ממון ר' אלעז' אומ' המשביע בעד אחד פטור שאין ראוי להוציא ממון עדות ממון מתקיימת בראייה שלא בידיעה ובידיעה שלא בראייה ואיזו היא ראייה שאין בה ידיעה תן לי מאתים זוז שיש לי בידך אין לך בידי לא מניתי לך במעמד פלוני ופל' יאמרו ואני אתן זו היא ראייה שאין בה ידיעה ואיזו היא ידיעה שאין בה ראייה תן לי מאתים זוז שיש לי בידך

37

תוספתא מסכת שבועות (צוקרמאנדל) פרק ג

 עונו ונאמ' להלן עונו ישא מה עונו ישא האמור להלן נטילת נשמה אף עונו ישא האמור כאן נטילת נשמה ונשא עון עונו עונו מלמד שבכלל נשיאות עון קרבן ר' יהושע אומ' ארבעה אין חייבין לשלם מן הדין ואין מן השמים מוחלין להן עד שישלמו: הלכה בהיודע עדות לחבירו ואינו מעיד לו אין חייב לשלם מן הדין ואין מן השמים מוחלין לו עד שישלם שכר עידי שקר העיד וגבה אין חייב לשלם מן הדין ואין מן השמים מוחלין לו עד שישלם: הלכה גהכובש קמה לפני האור והפורץ גדר לפני בהמה אין חייבין לשלם מן הדין ואין מן השמים מוחלין

38

תוספתא מסכת שבועות (צוקרמאנדל) פרק ד

 תוספתא מסכת שבועות (צוקרמאנדל) פרק ד הלכה אחומר בשבועת העדות שאין בשבועת הפיקדון ובשבועת הפיקדון שאין בשבועת העדות ששבועת העדות נוהגת בעבדים ובשטרות ובקרקעות כיצד אמ' לעדים בואו והעידוני שיש לי ביד פלוני עבדים ושטרות וקרקעות ואמרו לו שבועה שאין אנו יודעין לך עדות הרי אילו חייבין וחייבין על זדונה מכות על שגגתה קרבן עולה ויורד מה שאין כן בשבועת הפקדון חומר בשבועת הפקדון ששבועת הפיקדון נוהגת באנשים ובנשים ברחוקים ובקרובים ובכשרים ובפסולין אמ' לו תן לי פקדון שיש לי בידך מה אתה בא אחריי שבועה שאין לך בידי הרי זה חייב ומשלם קרן וחומש ומביא אשם בשתי סלעים

39

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק מא

 תקצור אתה תאכל ולא תשבע וישחך בקרבך ותסג ולא תפליט (מיכה ו' י"ד וט"ו). אמר להם הקב"ה אני נותן לכם עסיות מרובות שתפרישו לי חלה ולא רציתם אני נותן לכם דבר שהוא פטור מן החלה [ומהו בשר בניכם ובנותיכם]: שלוח חיה רעה באה לעולם על שבועת שוא ועל עדות שקר ועל חילול השם: חרב בא לעולם על עוות הדין ועל ענוי הדין: מעשה ברבן שמעון בן גמליאל ורבי ישמעאל שהיו יוצאים ליהרג. והיה רבי שמעון בן גמליאל בוכה. א"ל רבי שמעון רבי מה אתה בוכה והלא [בשתי] פסיעות אתה נתון בצד אבותיך. א"ל וכי תעלה על דעתך שאני בוכה שלא

40

מסכתות קטנות מסכת דרך ארץ פרק המינין

 הלכה כהבשביל ארבעה דברים חמה לוקה, על אב בית דין שמת ולא נספד כהלכה, ועל נערה המאורסה שצעקה בעיר ואין מושיע לה, ועל משכב זכור, ועל שני אחים שנשפך דמם כאחד. הלכה כובשביל ארבעה דברים המאורות לוקין, על כותבי פלסתר, ועל מעידי עדות שקר, ועל מגדלי בהמה דקה, ועל קוצצי אילנות טובים. הלכה כזבשביל ארבעה דברים ממון בעלי בתים נמסר למלכות, על משהי שטרות פרועים, ועל מלוי רביות, ועל מי שיש בידו למחות ולא מיחה, ועל פוסקי צדקה ברבים ואין נותנין. הלכה כחבשביל ארבעה דברים נכסי בעלי בתים יורדין לטמיון, על עושקי שכר שכיר, ועל כובשי

1234567891011121314151617181920