עדות

עדות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 22135 מקורות עבור עדות. להלן תוצאות 21 - 30

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


21

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק א

 בו אחריות תפש הניזק במטלטלין שמין לו מהן בפני בית דין ואפי' מן היתומין והוא שתפס מחיים בפני בית דין מלמד שחייב עד שיעמד בדין ולא בבית דין הדיוטות על פי עדים מלמד שכל דבר שהוא קנס אין משלם על פי עצמו בני חורין ובני ברית יצאו גוים ועבדים ופסולי עדות הלכה גנשים בכלל הנזק אע"פ שלא דבר הכת' אלא באיש סופינו לרבות את האשה הניזק והמזיק בתשלומין לשלם חצי נזק הלכה דחמשה תמין וחמשה מועדין ר' מאיר אומ' אף הצבוע ר' לעזר אומ' אף הנחש במה דברים אמורים בזמן שבאו מן המדבר אבל היו מרות מועד משלם

22

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ב

 המועד עד שיעידוהו בפני בעלים ובפני בית דין העידוהו בפני בעלים ולא בפני בית דין בפני בית דין ולא בפני בעלים אין נעשה שור המועד עד שיעידוהו בפני בעלים ובפני בית דין העידוהו בפני שנים יום הראשון בפני שנים יום השיני בפני שנים יום השלישי הרי אילו שלש עדיות והן עדות אחת נמצאת כת הראשונה זוממת הרי יום אחד פטור מלשלם [שניה זוממת] שני ימים פטור מלשלם (שניה זוממת) הלכה גהרי שלשתן זוממין הוא פטור והן חייבין על זה נאמ' ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו הלכה דנשברה כדו וצלוחיתו ברשות הרבים ובא אחר והוזק בהן הרי זה

23

תוספתא מסכת ביכורים (ליברמן) פרק ב

 מיטמא למתים כאנשים ועובר על בל תקיף ועל בל תשחית כאנשים וחייב בכל מצות האמורות בתורה כאנשים הלכה הדרכים ששוה בהן לנשים מיטמי באודם כנשים ואין מתיחד עם האנשים כנשים ואין זוקק לייבום כנשים ואין חולק עם הבנים כנשים ואין חולק בקדשי קדשים כנשים ופסול מכל עדות שבתורה כנשים ואם נבעל בעבירה פסול מן הכהונה כנשים הלכה ודרכים ששוה לאנשים ולנשים חייבין על נזקו בין איש בין אשה ההורגו במזיד נהרג בשוגג גולה לערי מקלט אמו יושבת עליו בדם טוהר כאנשים וכנשים ומביאה עליו קרבן כאנשים וכנשים ונוחל בכל נחלות כאנשים וכנשים וחולק בקדשי הגבול כאנשים וכנשים ואם

24

תוספתא מסכת גיטין (ליברמן) פרק ז

 הכתב מלא שתי שיטין פסול פחות מיכן כשר כמה הרחיק את העדים מן הכתב ויהא כשר כדי שיהו ניקרין עמו דברי ר' ר' שמעון בן לעזר או' מלא שיטה אחת ר' דוסתיי בי ר' יניי אומ' מלא חתימת שני עדים גט שחתמו עליו חמשה עדים ונמצאו שלשה הראשונים פסולין תתקיים עדות בשאר עדים גט שכתבו בחמשה לשונות וחתמו עליו חמשה עדים בחמשה לשונות פסול נקרע כשר נתקרע פסול נקרע בו קרע של בית דין פסול הלכה יבנימוק או שהרקיב או שנעשה ככברה כשר נמחק או שנטשטש ובבואה שלו קיימת אם יכול לקרות כשר אם לאו פסול הלכה יגאני

25

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק יד

 לא מת) ונשאת ובא אחר ואמ' לא מת הרי זו לא תצא אבל כתחלה עד אומ' מת ועד אומ' לא מת אשה אומרת מת ואשה אומרת לא מת שאע"פ שנשאת תצא אחת אומרת מת ושתים אומרות לא מת הרי שתי נשים כאיש אחד ר' נחמיה אומ' כל מקום שהכשירו חכמים עדות האשה כאיש אחד הכל הולכין אחר הדיעות שתי נשים לאשה אחת כשני עדים לאיש אחד שנים אומ' מת ומאה אומ' לא מת הרי מאה כשני עדים הלכה בקדש אחת מחמש נשים ואין ידוע אי זו קידש וכל אחת ואחת אומרת אותי קידש לקח מקח מחמשה ואין ידוע מאי

26

תוספתא מסכת כתובות (ליברמן) פרק א

 והזוממין מקדימין לבית הסקילה זינתה כשהיא נערה ומשבגרה הוציא עליה שם רע הוא אין לוקה ואין נותן ארבע מאות זוז והיא וזוממיה מקדימין לבית הסקילה הלכה והיתה מעוברת אמרו לה מה טיבו של עובר זה מאיש פל' וכהן הוא רבן גמליאל ור' ליעזר או' נאמנת שהיא עדות שהאשה כשירה לה ר' יהושע או' אינה נאמנת אמ' להן ר' יהושע אי אתם מודים בשבויה שנשבית לבין הגוים שיש לה עדים שנשבית והיא אומר' טהורה אני שאין נאמנת אמרו לו לא אם אמרתם בשבויה שיש לה עדים תאמר בזו שאין לה עדים אמ' להם וכי מה עדות גדולה מזו שהרי כריסה

27

תוספתא מסכת מכות (צוקרמאנדל) פרק א

 כשר כת הראשונה חייבת ובאו אחרים והזימום הנידון חייב וכת הראשונה פטורה וכת השנייה חייבת כת אחת נכנסת וכת אחת יוצאה אפילו הן מאה כולן פטורין ר' יהודה אומ' איסטיטית היא זו ואינה נהרגת אלא כת הראשונה בלבד אמ' ר' יוסי במה דבר' אמורים בדיני נפשות אבל בדיני ממונות יתקיים עדות בשאר עדים ר' מאיר אומ' אף בדיני ממונות והוא לא ידע שיש להן קרוב או פסול תתקיים עדות בשאר עדים ר' דוסתאי בן יהודה או' עדים זוממין שבאו אחרים והזימו זוממיהן פטורין: הלכה יאעד זומם פסול מכל עדיות שבתורה דברי ר' יהודה אמ' לו ר' יוסי במה דבר'

28

תוספתא מסכת נדרים (ליברמן) פרק ב

 שאילמלי היא לא נתקיימו שמים וארץ שנ' אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי אין בין מן המודר הנאה מחבירו סתם למודר הימנו מאכל אלא דריסת הרגל וכלים שאין עושין בהן אוכל נפש המודר הנאה מחבירו ומת מביא לו ארון ותכריכין חלילין ומקוננות שאין הנאה למתים מעידו עדות ממון ועדות נפשות חלה נכנס לבקרו היה לו חלה אינו נכנס ומבקרו ושואל בשלומו היה כהן זורק עליו דם חטאתו ודם אשמו מפני דרכי שלום ורוחץ עמו במרחץ וישן עמו במטה ר' יהודה או' על הקטנה בימות החמה ועל הגדולה בימות הגשמים רוחץ עמו באבטי גדול מזיע עמו במרחץ

29

תוספתא מסכת נזיר (ליברמן) פרק ג

 ליברמן) פרק ג הלכה אאמ' ר' ישמעאל בי ר' יוחנן בן ברוקה לא נחלקו בית שמיי ובית הלל על שתי כתי עדים על שהיו שתי כתי עדים מעידות אותו שהוא נזיר בקטנה שבה על מה נחלקו על שהיו שני עדים מעידין אותו שבית שמיי אומ' נחלקה עדות ואין כן נזירות ובית הלל אומ' יש בכלל חמש שתים יהא נזיר שתים הלכה במי שאמ' הריני נזיר ושהא כדי דיבור ושמע חבירו ואמ' ואני הוא אסור וחבירו מותר כמה הוא כדי דיבור כדי שאילת שלום הלכה גהריני נזיר ושמע חבירו ואמ' פי כפיו ושערי כשערו הרי זה נזיר ידי

30

תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק א

 סוטה (ליברמן) פרק א הלכה אר' יוסה בי ר' יהודה אומ' משם ר' ליעזר מקנה על פי עד אחד או על פי עצמו ומשקה על פי שנים השיבו על דברי ר' יוסה בי ר' יהודה אין לדבר סוף הלכה באי זו היא עדות הראשונה זו עדות סתירה שניה זו עדות טומאה וכמה היא טומאה כדי ביאה וכמה היא כדי ביאה כדי העראה וכמה היא כדי העראה ר' ליעזר אומ' כדי חזרת דקל ר' יהושע אומ' כדי מזיגת הכוס בן עזיי אומ' כדי מזיגת הכוס לשתותו ר' עקיבא אומ' כדי לצלות ביצה ר' יהודה בן פתירה אומ' כדי לגמוע

1234567891011121314151617181920