עדות

עדות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 22135 מקורות עבור עדות. להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

משנה מסכת כתובות פרק ב

 משנה ב[*] ומודה רבי יהושע באומר לחבירו שדה זו של אביך היתה ולקחתיה הימנו שהוא נאמן שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ואם יש עדים שהיא של אביו והוא אומר לקחתיה הימנו אינו נאמן:משנה ג[*] העדים שאמרו כתב ידינו הוא זה אבל אנוסים היינו קטנים היינו פסולי עדות היינו הרי אלו נאמנים ואם יש עדים שהוא כתב ידם או שהיה כתב ידם יוצא ממקום אחר אינן נאמנין:משנה ד[*] זה אומר זה כתב ידי וזה כתב ידו של חבירי וזה אומר זה כתב ידי וזה כתב ידו של חבירי הרי אלו נאמנין זה אומר זה כתב ידי וזה אומר זה

12

משנה מסכת מכות פרק א

 דיני ממונות ואחד דיני נפשות בזמן שהתרו בהן אבל בזמן שלא התרו בהן מה יעשו שני אחין שראו באחד שהרג את הנפש:משנה ט[*] היו שנים רואין אותו מחלון זה ושנים רואין אותו מחלון זה ואחד מתרה בו באמצע בזמן שמקצתן רואין אלו את אלו הרי אלו עדות אחת ואם לאו הרי אלו שתי עדיות לפיכך אם נמצאת אחת מהן זוממת הוא והן נהרגין והשניה פטורה רבי יוסי אומר לעולם אין נהרגין עד שיהו פי שני עדיו מתרין בו שנאמר (דברים י"ז) על פי שנים עדים דבר אחר על פי שנים עדים שלא תהא סנהדרין שומעת מפי התורגמן:משנה י

13

משנה מסכת נזיר פרק ג

 יצא הריני נזיר שלשים יום אם גלח ליום שלשים לא יצא:משנה ב[*] מי שנזר שתי נזירות מגלח את הראשונה יום שלשים ואחד ואת השניה יום ששים ואחד ואם גלח את הראשונה יום שלשים מגלח את השניה יום ששים ואם גלח יום ששים חסר אחד יצא וזו עדות העיד רבי פפייס על מי שנזר שתי נזירות שאם גלח את הראשונה שלשים יום מגלח את השניה יום ששים ואם גלח ליום ששים חסר אחד יצא שיום שלשים עולה לו מן המנין:משנה ג[*] מי שאמר הריני נזיר נטמא יום שלשים סותר את הכל רבי אליעזר אומר אינו סותר אלא שבעה הריני

14

משנה מסכת סוטה פרק ו

 משנה ב[*] אמר עד אחד אני ראיתיה שנטמאת לא היתה שותה ולא עוד אלא אפילו עבד אפילו שפחה הרי אלו נאמנין אף לפוסלה מכתובתה חמותה ובת חמותה וצרתה ויבמתה ובת בעלה הרי אלו נאמנות ולא לפסלה מכתובתה אלא שלא תשתה:משנה ג[*] שהיה בדין ומה אם עדות ראשונה שאין אוסרתה איסור עולם אינה מתקיימת בפחות משנים עדות אחרונה שאוסרתה איסור עולם אינו דין שלא תתקיים בפחות משנים תלמוד לומר (במדבר ה') ועד אין בה כל עדות שיש בה קל וחומר לעדות הראשונה מעתה ומה אם עדות אחרונה שאוסרתה איסור עולם הרי היא מתקיימת בעד אחד עדות הראשונה שאין אוסרתה איסור

15

משנה מסכת ראש השנה פרק א

 מעשה בטוביה הרופא שראה את החדש בירושלם הוא ובנו ועבדו משוחרר וקבלו הכהנים אותו ואת בנו ופסלו את עבדו וכשבאו לפני בית דין קבלו אותו ואת עבדו ופסלו את בנו:משנה ח[*] אלו הן הפסולין המשחק בקוביא ומלוי ברבית ומפריחי יונים וסוחרי שביעית ועבדים זה הכלל כל עדות שאין האשה כשירה לה אף הן אינן כשירים לה:משנה ט[*] מי שראה את החדש ואינו יכול להלך מוליכין אותו על החמור אפילו במטה ואם צודה להם לוקחין בידם מקלות ואם היתה דרך רחוקה לוקחין בידם מזונות שעל מהלך לילה ויום מחללין את השבת ויוצאין לעדות החדש שנאמר (ויקרא כ"ג) אלה מועדי

16

משנה מסכת ראש השנה פרק ב

 משנה מסכת ראש השנה פרק במשנה א[*] אם אינן מכירין אותו משלחין אחר עמו להעידו בראשונה היו מקבלין עדות החדש מכל אדם משקלקלו המינין התקינו שלא יהו מקבלין אלא מן המכירים:משנה ב[*] בראשונה היו משיאין משואות משקלקלו הכותים התקינו שיהו שלוחין יוצאין:משנה גכיצד היו משיאין משואות מביאין כלונסאות של ארז ארוכין וקנים ועצי שמן ונעורת של פשתן וכורך במשיחה ועולה לראש ההר ומצית בהן את האור ומוליך ומביא ומעלה ומוריד עד שהוא רואה את חברו שהוא עושה כן בראש ההר השני וכן בראש ההר השלישי:משנה דומאין היו משיאין משואות מהר המשחה לסרטבא ומסרטבא לגרופינא

17

משנה מסכת ראש השנה פרק ד

 וביבנה לא היו תוקעין אלא בבית דין בלבד:משנה ג[*] בראשונה היה הלולב ניטל במקדש שבעה ובמדינה יום אחד משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא לולב ניטל במדינה שבעה זכר למקדש ושיהא יום הנף כולו אסור:משנה ד[*] בראשונה היו מקבלין עדות החדש כל היום פעם אחת נשתהו העדים מלבוא ונתקלקלו הלוים בשיר התקינו שלא יהו מקבלין אלא עד המנחה ואם באו עדים מן המנחה ולמעלה נוהגין אותו היום קדש ולמחר קדש משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהו מקבלין עדות החדש כל היום אמר רבי יהושע בן קרחה ועוד זאת התקין רבן יוחנן בן

18

משנה מסכת שבועות פרק ד

 חייבין עד שיכפרו בהן בבית דין:משנה ב[*] וחייבין על זדון השבועה ועל שגגתה עם זדון העדות ואינן חייבין על שגגתה ומה הן חייבין על זדון השבועה קרבן עולה ויורד:משנה ג[*] שבועת העדות כיצד אמר לשנים בואו והעידוני שבועה שאין אנו יודעין לך עדות או שאמרו לו אין אנו יודעין לך עדות משביע אני עליכם ואמרו אמן הרי אלו חייבין השביע עליהן חמשה פעמים חוץ לבית דין ובאו לבית דין והודו פטורים כפרו חייבים על כל אחת ואחת השביע עליהן חמשה פעמים בפני בית דין וכפרו אינן חייבין אלא אחת אמר רבי שמעון מה טעם הואיל ואינם יכולים לחזור

19

תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק ב

 הרי זו חזקה בפני האב שתי שנים ובפני הבן שנה אחת הרי זו חזקה בפני האב שנה ובפני הבן שנה ובפני הלוקח שנה הרי זו חזקה הלכה טהחזיק האב בפני שנים שנה הראשונה בפני שנים שנה שנייה בפני שנים שנה שלישית הרי אילו שלש עדיות והן עדות אחת נמצאת כת הראשונה זוממת הרי בידו שתי שנים שניה הרי בידו שנה אחת שלישית אין בידו כלום היו הן הראשונים והן האחרונים ונמצאו זוממין בראשונה אין בידו כלום שנייה הרי בידו שנה אחת שלישית הרי בידו שתי שנים הלכה יאמ' ר' יוסי בא ר' יוחנן בן נורי אצל ר' חלפתה

20

תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק יא

 מיכן כשר וכמה יהו עדים רחוקין מן הכתב ויהא כשר כדי שיהו נקרין עמו דברי ר' ר' שמעון בן אלעזר אומ' מלא שיטה אחת ר' דוסתאי בר' ינאי אומ' מלא חתימת שני עדים הלכה יאשטר שחתמו עליו חמשה עדים ונמצאו שלשה הראשונים קרובין או פסולין תתקיים עדות בשאר עדים כתבו בחמשה לשונות וחתמו עליו חמשה עדים בחמשה לשונות כשר נקרע כשר נתקרע פסול נתקרע בו קרע של בית דין פסול נימוק או שהרקיב או שנעשה ככברה כשר נימוק או ניטשטש ובבואה שלו קיימת אם יכול לקרות כשר אם לאו פסול הלכה יבהאחין שהניח להן אביהן מרחץ אחד עני

1234567891011121314151617181920