עדות

עדות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 22135 מקורות עבור עדות. להלן תוצאות 171 - 180

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


171

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) ויקרא פרשת מצורע

 כענין שאת או ספחת. ועל הגנבות ועל שבועת שוא דכתיב (זכריה ה) הוצאתיה נאום ה' (אלהים) [צבאות] ובאה אל בית הגנב ואל בית הנשבע וגו'. וכתיב (שם) וכלתו ואת עציו ואת אבניו. זו צרעת דכתיב ונתץ את הבית את אבניו ואת עציו. ועל לשון הרע המצורע המוציא שם רע. על עדות שקר. שהעידו ישראל ואמרו אלה אלהיך ישראל וכתיב כי פרוע הוא. ועל קלקול הדין. דכתיב (ישעיה ה) לכן כאכל קש לשון אש וחשש להבה ירפה שרשם נמק יהיה ופרחם כאבק יעלה בענין אם פרוח תפרח. ועל הנכנס בתחום שאינו שלו. מעוזיהו דכתיב והצרעת זרחה במצחו. ועל משלח מדנים בין

172

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) ויקרא פרשת אמור

 שכבה מדשנו ומדליקו ממזבח העולה. תמיד אפילו בשבת:[כד, ג] מחוץ לפרכת העדות. מה תלמוד [לומר] לפי שנא' (שמות מ) וישם את המנורה באהל מועד ואיני יודע אם סמוכה לפרוכת ואם סמוכה לפתח האהל לפיכך הוצרך לומר מחוץ לפרכת העדות מלמד שהיא סמוכה לפרוכת יותר מן הפתח. העדות. עדות לכל באי העולם שהשכינה בישראל. יערוך אותו אהרן. ובואתה תצוה אומר יערוך אותו אהרן ובניו. שלא יהא כהן א' נכנס בשבעה נרות ולא שבעה בשבעה נרות. מערב עד בקר. שיהו דולקין מערב עד בקר. ד"א מערב עד בקר שלא תהא להם עבודה מערב עד בקר אלא היא. לפני ה' תמיד. אף

173

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) במדבר פרשת נשא

 את אשתו אפילו בא על חמותו. ונעלם מעיני אישה. הא אם ידע בה בעלה אינו רשאי להערים עליה להשקותה. ונסתרה והיא נטמאה. כמה שיעור סתירה כדי טומאה כלומר כדי ביאה וכמה כדי הקפת דקל. ונסתרה והיא נטמאה ועד אין בה. אין עדים לטומאה אבל יש עדים לסתירה. ועד אין בה. עדות אין בה שכל מקום שנאמר ועד אין בה הרי שנים אמור עד שיפרוט לך הכתוב אחד כגון (במדבר לה) ועד אחד לא יענה בנפש למות. למדנו דעדות שלימה אין בה. והיא לא נתפשה. הא אם נתפשה כלומר אם נאנסה לא נאסרה על בעלה. אבל בכהנת דין אחר בין נתפשה

174

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) במדבר פרשת בהעלותך

 שנדחה מפני הטומאה. יצא זה שנתגייר בין י"ד בניסן לי"ד באייר שלא היה לו רשות לעשות את הראשון הואיל וכן לא יעשה את השני. ולאזרח הארץ. בא הכתוב והשוה את הגר לאזרח לכל מצות שבתורה:וביום הקים את המשכן. זה אחד בניסן. כסה הענן את המשכן לאהל העדות. עדות היא לכל באי העולם שהשכינה בישראל:כן יהיה תמיד הענן יכסנו. אפילו בשעת המסעות אלא שהיה נתלה הענן כעין כיפה על נושאי המשכן ועל כל מחנה הלוים. ומראה אש לילה. מלמד שאם היה מלבין היו יודעין שהאיר המזרח. ואם היה מאדים היו יודעין ששקעה החמה: ולפי העלות הענן מעל האהל. שהיה

175

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) במדבר פרשת שלח לך

 וכיון שאמרו ישראל נשלחה אנשים לפנינו אמר לו הקב"ה למשה יודע אני מה הם מבקשים הואיל והדבר כן שלח לך. יקראו שלוחיך ולא שלוחי. אין אדם בוחר חלק רע לעצמו. הזקנים היו צדיקים והגונים לפני הקב"ה נאמר בהם (שם) אספה לי שבעים איש אבל המרגלים ראה אותם שהן עתידין להעד עדות שקר לא קראם על שמו. וכן הוא אומר בישראל (ויקרא כה) כי עבדי הם. (שמות ג) והוצאתי את עמי בני ישראל מתוכם. וכיון שחטאו הוא אומר (שם לב) לך רד כי שחת עמך. וכאן נאמר שלח לך אנשים לפיכך נסמכה פרשת שלח לך לפרשת מרים שבמרים הוא אומר (במדבר

176

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) דברים פרשת שופטים

 שוה מלמד שהיו בודקין את העדים בשבע חקירות כדתנן בסנהדרין. והנה אמת נכון הדבר. להביא בדיקות. ומה בין חקירות לבדיקות אלא שחקירות אמר אחד איני יודע ואפילו שנים אומרים אין אנו יודעין עדותן בטילה. ובבדיקות אמר אחד איני יודע ואפילו שנים אומרים אין אנו יודעין עדותן קיימת משום דהוי לה עדות שאין אתה יכול להזימה בחקירות שעיקר העדות בחקירות. באיזה יום באיזה שעה באיזה מקום. אבל בדיקות בודקין אותו במה הרגו ומה היה לבוש. ואין הזמה בכך. אחד חקירות ואחד בדיקות בזמן שמכחישים זה את זה עדותם בטלה. נעשתה התועבה הזאת בישראל:והוצאת את האיש ההוא. לא אנוס ולא מוטעה.

177

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) דברים פרשת האזינו

 בציון. וכפר אדמתו עמו. מלמד ששפיכות דמם היא כפרתם. שנאמר (תהלים עט) שפכו דמם כמים סביבות ירושלים וכתיב (שם) עזרנו אלהי ישענו על דבר כבוד שמך והצילנו וכפר על חטאתינו למען שמך. וכפר אדמתו עמו. וכן הוא אומר (ישעיה לג) העם היושב בה נשוא עון. למדנו שהשירה הזאת יש בה עדות בכל דור ודור ויש בה לימות המשיח ויש בה לעתיד לבוא. אשריהם ישראל שהם חשובים לפני קונם לדבר עליהם דברים אשר לא נאמרו על כל אומה ולשון. (תהלים קמד) אשרי העם שככה לו אשרי העם שה' אלהיו:ויבא משה עד והוא והושע בן נון. יכול לפי שהצפה דעתו עליו (

178

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שיר השירים פרק ג

 נו) ברוך י"י אשר נתן מנוחה לעמו ישראל בכל אשר דבר: שישים גבורים סביב לה. כ"ד משמרות כהונה וכ"ד משמרות לויה לשרת את עבודת הכהנים וי"ב שבטי ישראל, מלמד שעתידין כל ישראל להקבץ להיות משרתים בבית י"י כימי עולם וכשנים קדמוניות, שנאמר (תהלים קכב, ד) ששם עלו שבטים שבטי יה עדות לישראל להודות לשם י"י, ואומר שם יעבדוהו יהודה וכל בית ישראל כולו.סימן ח(ח) כולם אחוזי חרב. כולם יהיו בעלי תורה. וכן הוא אומר (תהלים קמט, ו) רוממות אל בגרונם וגו'. ומהו משפט כתוב, עין תחת עין שן תחת שן (שמות כא, כד). משפט כתוב ואתה על במותימו

179

בראשית רבתי פרשת בראשית

 המשנה מתחלת במ' ומסיימת במ', וכן דוד ע"ה רמז כן הה"ד תורת ה' תמימה [משיבת נפש] (תהלים י"ט ח') זהו סדר נשים, שכל מי ששומר עצמו מן הערוה הוא משיב את נפשו משאול, שכל מי שטועה בהן, מה כתוב כל באיה לא ישובון ולא ישיגו ארחות חיים (משלי ב' י"ט). עדות ה' נאמנה (תהלים שם) זה סדר זרעים שהוא מאמין בחייו של עולם וזורע. יראת ה' טהורה (שם י') זה סדר טהרות שהוא מפריש בין טומאה לטהרה. פקודי ה' ישרים [משמחי לב] (שם ט') זה סדר [עמוד 8] מועד שיש בו (חובה אל לב) [סוכה ולולב] ומועדות שכתוב בהם ושמחת

180

בראשית רבתי פרשת וירא

 לבניו שנאמר מהר קח את הלבוש (אסתר ו' י').יח, י והוא אחריו. זה ישמעאל. והוא אחריו מפני ייחוד, והוא אחריו הרגישה שבא אורח.יח, טו לא צחקתי כי יראה. מכאן שהנשים כזבניות הן, כי יראה מפני היראה מכזבת ואינן מודות על האמת לכך אין מקבלין עדות מן הנשים. ויאמר לא כי צחקת, אמר לה אברהם דברי המקום ודבריך דברי המקום אמת ודבריך בדאים.יח, יז אז יגלה אוזן אנשים (איוב ל"ג ט"ז) זה יעקב אבינו ע"ה שגלה לו הב"ה את הקץ וכשבקש לגלותו לבניו חתם בפיו, הוי ובמסרם יחתום (שם). אז יגלה אוזן אנשים, זה אברהם שנאמר וה' אמר

1234567891011121314151617181920