עדות

עדות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 22135 מקורות עבור עדות. להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


141

מדרש אגדה (בובר) בראשית פרשת ויחי פרק נ

 אחי שיקברו אותו, כששמע פרעה שהוא אמר שיבטל השבועות, אמר לו עלה וקבור את אביך כאשר השביעך, ומי לימדו ליוסף שבעים לשונות, גבריאל, שבא באותה לילה שרצה לעמוד לפני פרעה ולימדנו שבעים לשונות, והיה גבריאל מלמדו ליוסף ויוסף היה שוכח, עד שנטל אות אחת משמו של הקב"ה והוסיפו ליוסף, שנאמר עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים שפת לא ידעתי אשמע (תהלים פא ו):סימן ט[ט] ויעל עמו גם רכב גם פרשים. מלמד על המלחמה באו:סימן י[י] ויבאו עד גרן האטד. וכי יש גורן לאטד, אלא מלמד שעשו עצמם כגרן לפני המטה:סימן יא[יא] וירא יושב

142

מדרש אגדה (בובר) שמות פרשת כי תשא פרק לא

 ויתן אל משה. מאי נתן לו, החכמה במתנה, שנאמר כי ה' יתן חכמה (משלי ב ו), והתורה מתנה, שנאמר ויתן אל משה. והשבת מתנה, שנאמר ראו כי ה' נתן לכם (את) השבת (שמות טז כט): לדבר אתו בהר סיני. ההר חמד אלהים לשבתו (תהלים סח יז): שני לחת העדות. מאי עדות, עדות בינו ובין ישראל: לחת אבן. רבותינו ז"ל אמרו כי מכסא הכבוד נחתכו והוא ספיר, כמו שנאמר ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר (שמות כד י), [ואומר כמראה אבן ספיר דמות כסא (יחזקאל א כו)]:

143

מדרש אגדה (בובר) שמות פרשת פקודי פרק לח

 וגו' (ישעיה ל' כ"ו), וכנגד כרובים שעשיתם לפני והם כנגד העופות, הריני מכניס גליותיכם, שנאמר מי אלה כעב תעופנה וגו' (ישעיה ס' ח'), וכנגד אהרן שתקנתם אותו למקדש, אף אני אתן לכם גדולה ככהנים, שנאמר ואתם כהני ה' תקראו וגו' (ישעי' ס"א ו'), לכך נאמר אלה פקודי המשכן משכן העדות עדות היא לכל באי העולם, שאין סליחה אלא לישראל, שנתרצה הקב"ה לישראל, שנאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם (שמות כ"ה ח'), שכיון שעשו ישראל את העגל, היו סבורים אומות העולם שאין הקב"ה מתרצה עוד לישראל כיון שעשו המשכן והשרה שכינתו ביניהם ונהיה להם לעדות שנתרצה להם הקב"ה, משל למטרונית שנשאת

144

מדרש אגדה (בובר) במדבר פרשת במדבר פרק א

 לפני המלך, ומוחל לו, ואין פגעיאל אלא לשון בקשה ותפלה, שנאמר ויפגע במקום (בראשית כח יא), ואומר אל תפגע בי (ירמיה ז טז), לכך נאמר פגעיאל בן עכרן:סימן יד[יד] לגד אליסף בן דעואל. על שם המזבח שבנו שלא היה דעתם למרוד במקום, אלא על שם עדות, שנאמר אל אלהים ה' [וגו'] אם במרד ואם במעל (יהושע כב כב), לכך נקרא אליסף, לפי שקיימו דברי משה רבינו ע"ה שהלכו במלחמה עם אחיהם, ולא שבו עד התנחל בני ישראל, נתקיים בהם ברכת יהושע בנכסים רבים שובו (לאהליכם) [אל אהליכם] (שם שם ח) היא היתה המלחמה של המצריים שהיו לוחמים עם

145

מדרש אגדה (בובר) דברים פרשת שופטים פרק יז

 מדרש אגדה (בובר) דברים פרשת שופטים פרק יזסימן ו[ו] על פי שנים עדים או שלשה עדים אם עדות מתקיימת בשנים למה צריך לומר שלשה. ולמה נאמר שלשה, לומר לך מה שנים אם נמצא אחד מהם קרוב או פסול עדותן בטלה, אף שלשה אם נמצא אחד מהם קרוב או פסול עדותן בטלה, והני מילי שהתרו בהם ולמה הם באים אעפ"י שנמצא השלישי קרוב או פסול אין עדותן בטלה וגם מתקיימת בשאר בין בדיני ממונות בין בדיני נפשות:סימן ח[ח] כי יפלא ממך דבר. אין יפלא אלא לשון כסוי, שנתכסה ממנו הדין, לפי שחביריו חולקין עליו, שנאמר לא נפלאת

146

מדרש אגדה (בובר) דברים פרשת שופטים פרק יט

 סימן יח[יח] ודרשו השופטים היטב. שידרשו אותם בשבע חקירות באיזו שבוע באיזו שנה באיזה חדש ומאיימין עליו וחוקרים העדות בטוב ואם נמצא אחד זומם הוזמו הכל:סימן יט[יט] ועשיתם לו כאשר זמם וגו'. והני מילי שהוזמו שניהם ועדיין לא נתחייב אותו האיש שמעידין עליו עדות שקר, שלא נהרג או שלא נגרע ממון, או לא לקה על ידיהם, אבל אם נהרג אלו שהוזמו אין נהרגין, שנאמר כאשר זמם, ולא כאשר עשה:סימן כא[כא] עין בעין. ממון:

147

פרקי דרבי אליעזר פרק יט

 מדינה של גיהנם, שנאמר [שם ג] טוב להודות לה'. להגיד בבקר חסדך, לכל באי העולם הבא שהוא דומה לבקר. ואמונתך בלילות [שם], לכל באי העולם הזה שהוא דומה ללילה, יגידו ויאמרו אמונתו וחסדו של הקדוש ברוך הוא שעשה עמי והצילני מדינה של גיהנם: עלי עשור ועלי נבל [שם ד]. כל עדות נאמנת לישראל, בעשרה. הכנור שהיה מנגן בו דוד בעשרה נימין. עדות ברית מילה בעשרה. עדות המת בעשרה. עדות ברכת השם בעשרה. עדות חליצה בעשרה. עדות ברכת נשואין בעשרה. שנאמר [רות ד, ב] ויקח (בעז) עשרה אנשים. אמר הקדוש ברוך הוא אני רוצה מישראל הגיון פיהם בנבל וכנור, שנאמר [תהלים

148

פרקי דרבי אליעזר פרק לט

 חלום פרעה כששרתה רוח הקדש עליו, שנאמר [שם לח] ויאמר פרעה אל עבדיו הנמצא כזה איש אשר רוח אלהים בו. וכל הלשונות היה יודע. ועוד כשהיה יוצא לשוק היה רואה את העמים עשוים כתות כתות חבורות חבורות והיו מדברים איש בלשונו, והיה יודע מה הם מדברים, שנאמר [תהלים פא, ו] עדות ביהוסף שמו וגו'. ועוד שהיה רוכב במרכבה ועובר בכל גבול מצרים, והיו בנות מצריות מצעדות על החומה ומשליכות עליו טבעות זהב, אולי יסתכל בהן את יפי תארן, ולא שזפתו עין אדם. והיה פרה ורבה בכל עין, שנאמר [בראשית מט, כב] בן פרת יוסף וגו'. ובאו כל הלשונות לשבר אכל,

149

פרקי דרבי אליעזר (היגר) - "חורב" פרק יח

 פשעיו בבית דין ועוזב ניצל מדינה של גיהנם, שנ' טוב להודות לה', להגיד בבקר חסדך, אמ' אדם הראשון כל באי העולם הזה שהוא דומה ללילה וכל באי העולם הבא שהוא דומה לבקר יגידו אמונתו וחסדו של הב"ה שעשה עמי והצילני מדינה של גיהנם, שנ' להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות, כל עדות נאמנת לישראל בעשרה, הכנור שהיה מנגן בו דוד בעשרה נבלים, עדות המת בעשרה, עדות ברכת השם בעשרה, עדות ברית מילה בעשרה, עדות חליצה בעשרה, שנ' ויקח בועז עשרה אנשים, אמר הב"ה אני רוצה לישראל הגיון בפיהם בנבל וכנור, שנ' עלי הגיון בכנור, כי שמחתני ה' בפעלך, אמ' אדם שמחני

150

פרקי דרבי אליעזר (היגר) - "חורב" פרק לח

 יוסף לשבור אוכל מיוסף, והיה יוסף מדבר לכל עם ועם כלשונו והיה יודע מה הם מדברים, לפי' נקרא שמו יהוסף, שנ' כי שומע יוסף כי המליץ בינותם, ועוד כשהיה יוצא לשוק היה רואה את העמים עשויים כתים כתים וחבורות חבורות, והיו מדברים איש כלשונו, והיה יודע מה הם מדברים, שנ' עדות ביהוסף שמע וכו', ועוד שהיה רוכב במרכבת ועובר בכל גבול ישמע"אל מצרים ומצריות מצעדות לו על החומות ומשליכות עליו טבעות זהב אולי יסתכל בהם לראות את יופי תארו שזפתו עין אדם, והיה פרה ורבה בכל עין, שנ' בן פרת יוסף בן פורת עלי עין, כי המליץ בינותם והם שוברים

1234567891011121314151617181920