עדות

עדות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 22135 מקורות עבור עדות. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

קהלת רבה (וילנא) פרשה ז

 נאמן הוא, וכלכל זה יוסף דכתיב (בראשית מ"ז) ויכלכל יוסף, אמרו מצרים כלום עבד זה מלך עלינו אלא בחכמתו נטלו שבעים פיתקין והיו משליכין לפניו והיה קורא כל אחד ואחד בלשונו, ולא עוד אלא שהיה מדבר בלשון הקדש שלא היו יודעין ומכירין בו, ואינן יכולין לשמוע בו, וכה"א (תהלים פ"א) עדות ביהוסף שמו, ודרדע זה דור המדבר שכולו דעה, בני מחול אלו ישראל שמחל להם הקב"ה על מעשה העגל.ב (מלכים א' ה') וידבר שלשת אלפים משל, א"ר שמואל בר נחמני חזרנו על כל המקרא ולא מצינו שנתנבא שלמה אלא קרוב לשמונה מאות פסוקים, ואת אמרת שלשת אלפים, אלא מלמד

112

מדרש זוטא - שיר השירים (בובר) פרשה א

 רמה, שנאמר קול ברמה נשמע (ירמיה ל"א ט"ו). נקראה עדן, שבניה עתידים להכנס ולהתעדן בתוכה. שבעים שמות קרא שלמה לתורה. ראשית, קנין, חכמה, מוסר, בינה, צדק, משפט, מישרים, ערמה, דעת, מזמה, לקח, ירושה, תחבלות, משל, מליצה, חידה, תורה, יראה, ספר הברית, מלחמות, תמימה, טהורה, נאמנה, מחכימה, משיבת נפש, מאירת עינים, עדות, נוצר, משמחי לב, עומדת לעד, חמודה, זהב, כסף, גזית, כלי פז, טובה, פנינים, לוית חן, ענקים, אשורית, דבש, נפת צופים, שמן תורק, מגדים, שעשועים, מועצות, אמרי אמת, נעימים, נחלה, מתוקה, עמוקה, רחבה, עטרת, אשת נעורים, אילת אהבים, יעלת חן, דודים, חכמים, חלב, עץ חיים, יקרה, חרוץ, תבואה. ובשבעים שמות

113

ספרי דאגדתא על אסתר - מדרש אבא גוריון (בובר) פרשה א

 הראשונה שור וכנגדו ארי, שניה טלה [וכנגדו] זאב, שלישית גדי [וכנגדו] נמר, רביעית צבי [וכנגדו] דוב, חמישית נשר [וכנגדו] יונה, ששית נץ [וכנגדו] צפור, והוא עולה ונותן שלום ביניהן, והיה קורא על כל מעלה ומעלה פסוק אחד, על מעלה ראשונה אומר תורת ה' תמימה משיבת נפש (תהלים יט ח), בשניה עדות ה' נאמנה מחכימת פתי (שם שם /תהלים י"ט/), בשלישית פקודי ה' ישרים משמחי לב (שם שם /תהלים י"ט/ ט), ברביעית מצות ה' ברה מאירת עינים (שם שם /תהלים י"ט/), בחמישית יראת ה' טהורה עומדת לעד (שם שם /תהלים י"ט/ י), בששית משפטי ה' אמת צדקו יחדו (שם שם /תהלים

114

פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא ד - פרה אדומה

 ויכלכל יוסף את אביו וג' (בראשית מז: יב). אמרו המצריים כלום מלך העבד הזה עלינו אלא בחכמתו, מה עשו, נטלו שבעים פיתקים וכתבו עליהם שבעים לשון והיו משליכין אותן לפניו והיה קורא כל אחד ואחד בלשונו, ולא עוד שהיה מדבר בלשון הקודש שלא היו יכולין לשמוע אותו, הדה היא דכת' עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים וג' (תהלים פא: ו), אשמע כתב. ודרדע (מלכים /א'/ שם /ה'/), זה דור המדבר, ולמה הוא קורא אותו דרדע שהיו כולם מליאים דיעה. בני מחול (שם /מלכים א' ה'/), אילו ישר', בנים שמחלה להם שכינה על מעשה העגל.וידבר שלשת אלפים משל וגו'

115

פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא יא - ויהי בשלח

 וצייר לי צורת הולד בדמות אבותם, הד"ה דכת' לראובן משפחת הראובני, לשמ' משפחת השמעני (עיין במדבר כו: ז, יד). אמ' ר' מרינוס בר' הושעיה כאנש דאמ' ברוני סברוני סכיווני. א"ר אדי הי ברישי דתיבותא, ויוד בסופה, י"ה מעיד עליהן שהן בניהם של אבותיהם. ומה טעמא, ששם עלו שבטים שבטי יה עדות לישראל (תהלים קכב: ד), שהן בניהם של אבותיהם.ד"א גן נעול אחותי כלה גל נעול (שה"ש =שיר השירים= ד: יב), אילו הבתולות. גל נעול (שם /שיר השירים ד'/), אילו הבעולות. מעין חתום (שם /שיר השירים ד/), אילו הזכרים, תני בשם ר' נתן גן נעול גל נעול שני פעמים, כדרכה

116

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא יד - פרה

 זה יוסף ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו (בראשית מ"ז י"ב), אמרו המצריים כלום מלך העבד עלינו אלא בחכמתו, מה עשו נטלו שבעים פיתקין וכתבו עליהם שבעים לשונות והיו משליכים אותם לפניו, והיה קורא כל אחד ואחד בלשונו, ולא עוד אלא שהיה מדבר בלשון שלא היו יודעים לשמוע אותו הה"ד עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים שפת לא ידעתי אשמע (תהלים פ"א ו'), ודרדע זה דור המדבר ולמה היו קורא אותו דרדע דור שהיו כולם מלאים דיעה, בני מחול בני ישראל שמחלה להם שכינה על מעשה העגל. וידבר שלשת אלפים משל (מלכים שם /מלכים א' ג'/) א"ר שמואל בר

117

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא כא - י' הדברות פ' קמייתא

 ביניהם, זה הרג את אביו וסבור שאינו אביו, ולא תחמוד לא תרצח סוף שאשתו עושה לו כשפים ורוצחתו, לא תחמוד לא תנאף תני חזקיה והיה מקל זנותה [וגו'] (ירמיה ג' ט'), לא תחמוד לא תגנב עליו הכתב אומר מים גנובים ימתקו (משלי ט' י"ז), לא תחמוד לא תענה הרי שיודע עדות לאביו, סבור שאינו אביו והרי הוא אביו, נמצא מעיד על אביו עדות שיקרא, לא תחמוד כמשמעו, ר' יהודה אומר העובר לא תחמוד עובר על שבעה לאווין שיש כאן, לא יהיה לך, לא תשא, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה, ולא תחמד.נאמרו חמשה [הדברות האחרונים כנגד חמשה]

118

מדרש תנחומא (בובר) פרשת כי תשא

 אמר רב הונא אמר ריש לקיש, מה הכלה הזאת מתקשטת בעשרים וארבעה תכשיטין, כך תלמיד חכם צריך להיות זריז בכ"ד ספרים, אמר ר' לוי מהו ככלותו, מה הכלה הזו כל זמן שהיא בבית אביה היא מצנעת עצמה ואין אדם מכירה, באה להכנס לחופה מגלת פניה לאמר כל מי שיודע לי עדות יבא ויעיד לי, כך תלמיד חכם צריך להיות צנוע ככלה הזו, ומפורסם במעשיו הטובים ככלה הזו שהיא מפורסמת, ויתן אל משה ככלותו.[יב] [ויתן אל משה ככלותו]. אמר ר' אבהו כל ארבעים יום שעשה משה למעלה, היה לומד תורה ושוכחה, א"ל משה רבונו של עולם הרי יש לי מ'

119

מדרש תנחומא (בובר) פרשת פקודי

 לדברות, כיון שבא ליתן חשבון, אמר להן כך וכך יצא למשכן, וביותר עשיתי משכן העדות, שנאמר אלה פקודי המשכן משכן העדות, מהו משכן משכן שתי פעמים, אמר ר' (שמעון) [שמואל] נתמשכן ב' פעמים על ידם, אמר ר' ישמעאל זה סימן לכל באי עולם שאין סליחה אלא לישראל בלבד, משכן העדות עדות הוא לכל באי עולם שהקב"ה נתרצה לישראל, משל למה הדבר דומה, למלך שנשא אשה, והיה מחבבה ביותר, כעס עליה והניחה, והיו שכינותיה אומרות לה אינו חוזר עליך, לאחר ימים נתרצה לה המלך, ונכנס [עמה] לפלטין שלו, ואכל ושתה, ולא היו שכינותיה מאמינות שנתרצה לה, והיה ריח בשמים עליה, מיד

120

מדרש תנחומא (בובר) פרשת מצורע

 כה).[י] כי תבואו אל ארץ כנען וגו' ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם (ויקרא יד לד). ילמדנו רבינו על כמה דברים הצרעת באה, כך שנו רבותינו, על אחת עשרה דברים הנגעים באים, על ע"ז, ועל ברכת השם, ועל גילוי עריות, ועל הגניבות, ועל לשון הרע, ועל עדות שקר, ועל הדיין המקלקל את הדין, ועל שבועת שוא, ועל הנכנס בתחום שאינו שלו, ועל החושב מחשבות של שקר, ועל המשלח מדנים בין אחים, ויש אומרים אף על עין רעה, [ואת דורש כולן]. על ע"ז מנין, שבשעה שעשו את העגל לקו בצרעת, שנאמר וירא משה את העם כי פרוע הוא (שמות לב

1234567891011121314151617181920