עגונה

עגונה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2581 מקורות עבור עגונה. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת גיטין פרק א

 והמביא ממדינה למדינה וממדינת הים צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נתחתם רשב"ג אומר אפי' מהגמוניא להגמוניא: גמ' וקשיא אילו המביא שטר מתנה ממדינת הים שמא חש לומר בפני נכתב ובפני נחתם. ר' יהושע בן לוי אמר שנייא היא שאינן בקיאין בדיקדוקי גיטין. א"ר יוחנן קל היקלו עליה שלא תהא יושבת עגונה והיינו קל אינו אלא חומר שאילו לא אמר לה בפני נכתב ובפני נחתם אף את אין מתירה להינשא. א"ר יוסי חומר שהחמרתה עליה מתחילה שיהא צ"ל בפני נכתב ובפני נחתם היקלתה עליה בסוף שאם בא ועירער עררו בטל. רבי מנא סבר מימר בערר שחוץ לגופו אבל בערר שבגופו בערר

2

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת גיטין פרק ד

 שיש לו אשה פלונית וכל שם שיש לה מפני תיקון העולם: גמ' לית הדא פליגא על ריש לקיש דריש לקיש אמר אין אדם מבטל שליחותו בדברים. פתר לה בבית דין שכחו מרובה. מפני תיקון העולם. אמרין בשם ריש לקיש שלא תבוא לידי ממזירות. ואמרין בשם ריש לקיש שלא תהא יושבת עגונה. מאן דאמר שלא תהא יושבת עגונה סבורה שביטל והוא לא ביטל. ונמצאת יושבת עגונה. ומאן דאמר שלא תבוא לידי ממזרות סבורה שלא ביטל והוא ביטל והיא הולכת ונישאת בלא גט ונמצאו בניה באין לידי ממזירות. סבורה שביטל והוא לא ביטל ובא אחר וקידשה תופסין בה קידושין. והיא סבורה שלא

3

איכה רבה (בובר) פרשה א

 עליו מנויין יותר מעשרה. (וא"ת בלא כוליות היו עולין לגבוה, י"ל כי לא הפרישו כוליות ממש אלא כנגדם לוקחים אבנים ומביאים למלך). תני ר' חייא אפילו ארבעים ואפילו חמשים. תני בר קפרא אפילו מאה, ואותו הפסח נכנסו להר הבית ולא החזיקן, ונקרא אותו הפסח פסח מעוכין. היתה כאלמנה. שהיא יושבת עגונה ממתנת את בעלה שהניחה והלך לו בדרך רחוק, ולא אלמנה ממש, וכה"א כי לא אלמן ישראל ויהודה מאלהיו (ירמיה נא ה). כאלמנה. א"ר אייבו הם לא חיפשו אחר מדת הדין [אף מדת הדין לא חיפשה אחריהם, הם לא חיפשו אחר מדת הדין], דכתיב, ויהי העם כמתאוננים (במדבר יא א)

4

ספר הלכות גדולות סימן לט - הלכות גיטין

 פסק] ועגונה דאתיא לבי דינא ואמרה הוו עלי סהדי דפלוני דאיתיה במדינת הים שויתיה שליח לקבלה לקבולי לי גיטא מן בעלי וכתבין לבי דינא דמדינת הים ומשוי ליה תוב בעל לההוא שליח שליח לקבלה וכתיב גיטא ויהיב ליה, עם דנפיל גיטא לידא דשליח אם נקרע או נשרף מיגרשא הדא עגונה.(שם כב ב) הכל כשרין לכתוב את הגט ואפילו חרש שוטה וקטן. אמר רב הונא (שם כג א) והוא שגדול עומד על גבן.א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן (שם כג ב) אין העבד נעשה שליח לקבל גט וקידושין לאשה מיד בעלה, לפי שאינו בתורת גיטין וקידושין, אבל נעשה שליח

5

תשובות הגאונים - גאוני מזרח ומערב סימן יז

 תשובות הגאונים - גאוני מזרח ומערב סימן יזוששאלתם עגונה שאמרה אני אניח כתובתי לבעלי ואמחול לו עליה ואין אני רוצה בו וכתבו וחתמו עלי שמחלתי לו מעתה ואפי' אם יהיה בחיים... אין אני תובעת אותו כלום מכתובתי לפי שמחלתי אותה לו מעכשיו אלא יכתוב לי גט בלבד ויפטר אבל מה שהבאתי מבית אבי שהוא בחזקתי שאלו היה בעלי בכאן וגרשני הייתי לוקחת אותן אני עתה אטלנו ואתננו או שאורישנו למי שארצה שמעינן מיניה או לא... כך ראינו שאין מקבלין ממנה ואין מתנתה מתנה קיימת כל זמן שהוא בחיים והיא לא קבלה גיטה ואפי' התנה הוא על עצמו שלא יירשנה אין

6

תשובות הגאונים החדשות - עמנואל (אופק) סימן קנב

 תשובות הגאונים החדשות - עמנואל (אופק) סימן קנבסא. שאמר אדונינו בתשובותיו כי הלוקחת גט על תנאי שלא תנשאי לפלני אין לה לישא בעל עד שימות אותו האיש שהתנה בו וכן כל התנאין עד שיתקיימו, אם כן מאי אהנו לה לקיחת הגט והיא נשארת עגונה. ואם תאמר אהני לה מפני חליצה ויבום אם יהיו לו אחים, מה הנאתה מאותו הגט והיא לא תוכל להנשא לאחר, ילמדנו אדונינו. והתנאי צריך להיות בשעת נתינה שיאמר לה בפני שנים קבלי גיטיך על מנת כך וכך, או אם יהיו התנאים מקודם ותקבל אותם ובעת הנתינה לא יאמר לה כלום יהיו קיימין. וצריך קניין (ש)אם

7

תשובות הגאונים - הרכבי סימן פח

 הנה כוונת ארבעין בכתפיה אינה כמו שחשבת אלא כוונתו [מי שעבר] עבירה שחייב עליה מלקות יהא כשר. ואין הדבר תלוי בקבלת המלקות ובהנחתן אלא הדבר תלוי בתשובה כמו שאמרו עד שיחזרו בהן חזרה גמורה. ומה שהקשית מאמרם ומודה רב נחמן לעדות אשה שפסול. אין בזה קושייא. כי לא אמרו לעדות עגונה שפסול אבל אמרו לעדות אשה. והכוונה בזה לגיטין וקידושין שבהם יוקחו [דברי העדים] בתורת עדות אבל בעגונה יוקחו בתורת סיפור. הלא תראה כי גוי מסיח לפי תומו משיאין על פיו. וכן זה אם בא בסיפור כדרך הסיפורים מקבלין סיפורו ואם בא בדרך עדות אין מקבלין עדותו:

8

תשובות הגאונים - הרכבי סימן קנח

 תשובות הגאונים - הרכבי סימן קנחומה שראית בענין מסירת הגט על תנאי שלא תתגרש בו אלא לאחר זמן כך וכך. - מה שאמר הגאון בזה הוא הנכון. משום שכשאמר לה מעכשיו לא יוכל לבטלו קודם שיגיע הזמן ואם יניחוהו אצל שליש יוכל לבטלו ותשאר [אשתו] עגונה. ומה שאתה חושש פן תעשה שתנשא בו [קודם שיגיע הזמן] במקום אחר זהו דבר רחוק כי לא יעלה על הדעת שהיא תפסיד לעצמה כל כך עד שתצא מזה ומזה ואין לה כתובה על זה ועל זה והוולד ממזר מזה ומזה. הלא תראה אמרם במקום אחר דאם כן מלוה גופיה לא שאביק סבר שמעו בי רבנן

9

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ג שער א סימן כח

 לה תקנה עד שיחלוץ לה אותו משומד. דתנן (שם /יבמות/ דף כ"ב ע"א): מי שיש לו אח מכל מקום זוקק את אשת אחיו ליבום ואחיו הוא לכל דבר חוץ ממי שיש לו בן מן השפחה ומן הנכרית. אבל משומד כיון דהורתו ולידתו בקדושה היתה היא זקוקה ליבום ולא משתריא והיא עגונה לאותו משומד. עד הנה +(יבמות מ', א"ע קנ"ז א')+.

10

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ג שער א סימן נ

 תשובות הגאונים שערי צדק חלק ג שער א סימן נרב פלטוי גאון ז"ל.וששאלתם שני אחים אחד יהודי ואחד משומד, עמד אותו יהודי ארש אשה, ונפטר, ואחיו המשומד בארץ ברביים ויש לו שני בנים ונשתקע שם בין הגויים, והמקום רחוק אין השיירות מצויות, והארוסה ישבת עגונה. יש לה תקנה? - כך ראינו: שזו הארוסה שנפלה לפני יבם משומד מתעגנת ויושבת לעולם ואין לה תקנה ולא אפשר לה לינשא עד שיחלוץ לה משומד, דכיון דהורתו ולידתו בקדושה היתה היא זקוקה ליבום ולא משתרייא ההיא עגונה עד דחליץ לה. (עיין לעיל סימן כח ולקמן סימן נ"ג). עד הנה.

1234567891011121314151617181920