עבודת ישראל ליקוטים לאבות פרק ו

עבודת ישראל ליקוטים לאבות פרק ו

  

משנה א
שנו חכמים בלשון המשנה. ירצה, כי האדם צריך ללמוד בלשון המשנה, רצה לומר שיהא דיבורו נכפל לעילא ותתא, שכמו שמדבר כאן בזה העולם דברי תורה או איזה תפילה, כמו כן יהא דיבורו בעולמות העליונים. ובודאי הצדיקים בכל דיבוריהם שהם מדברים בזה העולם הם קשורים בדיבורם בעולמות העליונים. וזהו מאמרם (סוכה כא ב) שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכים לימוד:
או יאמר שנו חכמים בלשון המשנה. דהנה איתא בזוה"ק דבני ישראל נמשלו ליונה, כמו היונה דכשהיא מצפצפת היא משמעת שתי קולות, כך ישראל כשמוציאין קולן לד ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.