עבדות

עבדות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1785 מקורות עבור עבדות. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת כתובות פרק ג

 לו הוייה בה והוא משלם קנס שנייא היא שיש לה הוייה אצל אחר הרי בתו יש לה הוייה אצל אחר ואינו משלם קנס שנייא היא שהוא מתחייב בנפשו שכל המתחייב בנפשו אינו משלם ממון. נתינה. אמר רבי יוסי נתינים לא חשו להם אלא משום פסולי משפחה אין תימר משום פסולי עבדות מעתה הבא על הנתינה לא יהיה לה קנס ותנינן הבא על הנתינה יש לה קנס. כותית. אתיא כמאן דאמר כותי כישראל לכל דבר ברם כמאן דמר כותי כגוי לא בדא דאיתפלגון כותי כגוי דברי רבי רבן שמעון בן גמליאל אומר כותי כישראל לכל דבר אפילו תימא כותי כגוי כותי

2

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת קידושין פרק ד

 ויעש מהם שבעים אלף נושא סבל ושמונים אלף חוצב בהר. רב הונא אמר בימי ר' לעזר בן עזריה ביקשו לקרבן. רבי אבהו מפיך לישנא בימי רבי לעזר. אמרו מי מטהר חלקו של מזבח הדא אמרה יהושע ריחקן. אפילו תימא יהושע ריחקן כלום ריחקן אלא פסולי משפחה. אין תימר משום פסולי עבדות. מעתה הבא על הנתינה לא יהא לה קנס והתנינן הבא על הנתינה יש לה קנס. אמר ר' אלעזר איררן כנחש. שנאמר [יהושע ט כג] ועתה ארורים אתם. וכתיב [שם ז] ויאמר איש ישראל אל החוי. וכי חוי היו אלא שעשו מעשה חיוי. אמר יודע אני שאמר הקב"ה [בראשית ב

3

בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה מד

 ותקיפא יתירה.יח [טו, יג] ויאמר לאברם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך, ידוע שאני מפזרן, תדע שאני מכנסן, ידוע שאני ממשכנן, תדע שאני פורקן, ידוע שאני משעבדן תדע שאני גואלן, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, משיראה לך זרע, א"ר יודן גירות בארץ לא להם עבדות עינוי לאספטיא שלהם.יט [טו, יד - יט] וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי היה לומר גם, מאי וגם אלא גם הוא מצרים, וגם, לרבות ארבעה גליות, אשר יעבודו דן אנכי, ר"א בשם ר' יוסי בר זמרא בשתי אותיות הללו הבטיח הקב"ה לאברהם אבינו שהוא גואל את בניו ושאם יעשו תשובה גואלן

4

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת לך לך פרשה מד

 זו אדום דכת' דחילה ואימתני (דניאל ז ז).(יג) [ויאמר לאברם ידוע תדע] ידוע שאני מפזרן תדע שאני מכנסן, ידוע שאני ממשכנן תדע שאני פורקן, [ידוע שאני משעבדן תדע שאני גואלן].כי גר יהיה זרעך וגו' משתראה לך זרע לארבע מאות שנה, אמר ר' יודן גירות עבדות עינוי בארץ לא להם לארבע מאות שנה לאספטיה שלהם.(יד טו) [וגם את הגוי וגו'] אמר ר' חלבו וגו' וגם את הגוי אשר יעבדו וגו' גם הוא גם מצרים וארבע מלכיות אשר יעבידוך. דן אנכי ר' אלעזר בשם ר' יוסי בשתי אותיות הללו הבטיח הקב"ה לאבינו שגואל את בניו ושמא עשו תשובה גואלן

5

פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא ה - החדש הזה

 נגאלין אמרו לו, רבינו משה, היאך אנו נגאלין ואין בידינו מעשים טובים. א' להן, הואיל והוא חפץ בגאולתכם אינו מביט במעשיכם הרעים, ובמי הוא מביט, בצדיקים שבכם כגון עמרם ובית דינו. ואין הרים וגבעות אלא בתי דינין, היך מה דאת אמר אלכה וירדתי אל ההרים (שופטים יא: לז). א"ר יודן עבדות וגירות בארץ לא להם, ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה (בראשית טו: יג), אפילו על איספיטלית שלהם. ר' יודן בשם ר' ליעזר בנו של ר' יוסי הגל' /הגלילי/ ר' חונה בשם ר' ליעזר בן יעקב, קול דודי הנה זה בא (שה"ש שם /שיר השירים ב'/), זה מלך המשיח, בשעה

6

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא טו - החודש

 בחודש זה אתם נגאלים אמר לו ר' משה האיך אנו נגאלים ואין בידינו מעשים א"ל משה הואיל והוא חפץ לגאולתכם אינו מביט) למעשיכם הרעים, ובמי הוא מביט בצדיקים שבכם כגון עמרם ובית דינו, ואין הרים וגבעות אלא בתי דינים כד"א ואלכה וירדתי על ההרים (שופטים י"א ל"ז), אמר רבי יודן עבדות וגרות בארץ לא להם ארבע מאות שנה אפילו של איספטלים שלהם, רבי יודן ורבי חמא בשם רבי אליעזר בנו של יוסי הגלילי ורב הונא בשם רבי אליעזר בן יעקב אומר קול דודי הנה זה בא זה מלך המשיח, בשעה שהוא בא ואמר לישראל בחודש הזה אתם נגאלין, (אמרו) [אומרים]

7

מדרש אגדה (בובר) דברים פרשת שופטים - כי תצא פרק כא

 עליו וארח כל אלה אם חפץ בה יגיירנה ויקחנה לאשה, ואחר שיגיירנה ויבעלנה אם לא חפץ ללקחה לאשה יניחנה בת חורין ואל יחזיקנה כשפחה ואין לו רשות למכרה, שנאמר והיה אם לא חפצת בה:סימן יד[יד] לא תתעמר בה. תחת אשר עניתה. שאין עושה לו שום עבדות. מהו תתעמר בה לשון שימוש, שכן במקום פרס קוראין למקום שמשתמשין עמיתרא:סימן טו[טו] כי תהיין לאיש שתי נשים וגו'. וכי יש אהובה לפני המקום או שנואה, אלא אהובה בנישואיה ושנואה בנישואיה, כגון יפת תואר שעליה נאמרה שנואה, אי נמי חייבי לאוין:סימן טז[טז] והיה ביום הנחילו את בניו. וכי

8

משנת רבי אליעזר פרשה ט

 מה עשו. וישראל אומ' להן, מפני שפשטו ידיהן בגרים עשינו להן כך. מיד היו נותנין שבח והודייה לפני הקב"ה, ואומרין, אין כאומה זו בעולם, בשביל גרים הורגין בני מלכיהם. מיד נתגיירו מאומות העולם כמה אלפים ורבבות.לא סוף דבר, [ישראל] שהרג גר, אפלו הרג עבד כנעני שהוטבל לשם עבדות, הרי זה נהרג, שנ' וכי יכה איש את עבדו או את אמתו, נקם ינקם. ר' ישמעאל אומ', נקם ינקם, מיתה אתה אומ' או אינו אלא ממון, תלמוד לומ' והבאתי עליכם חרב נקמת נקם ברית. מה להלן מיתה, אף כאן מיתה. אך אם יום או יומים יעמד. אם נפטר הוא ביום, [עמוד

9

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת לך לך פרק טו

 שמחליפין.סימן יגיג) ויאמר לאברם ידוע תדע. שתי ידיעות הללו למה, ידוע שאני מפזרן, תדע שאני מכניסן, ידוע שאני ממשכנן, תדע שאני פורקן, ידוע שאני משעבדן, תדע שאני גואלן: כי גר יהיה זרעך. משתראה לך זרע חשוב ארבע מאות שנה, א"ר יודן שלשה הן, גירות, עבדות, עינוי:סימן ידיד) וגם את הגוי. לרבות ארבע מלכיות להפרע מהם כאשר פרע ממצרים, אשר יעבודו דן אנכי, הבטיחן הקב"ה בשתי אותות תחלה דם ולבסוף נגע, לכך נאמר דן אנכי, וע"ב אותיות הבטיחן הקב"ה כשיעשו תשובה, דכתיב או הנסה אלהים (דברים ד לד), א"ר יודן מלבא לקחת לו גוי עד מוראים גדולים

10

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת ויצא פרק ל

 היה לו ללבן בנים, דכתיב ורחל באה עם הצאן אשר לאביה (בראשית כט ט), ואח"כ היה לו בנים, דכתיב וישמע את דברי בני לבן לאמר. תכף צדיקים ברכה, דכתיב נחשתי ויברכני ה' בגללך:סימן כחכח) ויאמר נקבה שכרך עלי ואתנה. לפי שהשלימו י"ד שנים של עבדות, הוצרך להתנות לו בתחלה: נקבה. פרש, מלשון אשר נקבו בשמות (במדבר א יז):סימן כטכט) ויאמר אליו אתה ידעת את אשר עבדתיך. באמונה ולא בעצלות: ואת אשר היה מקנך אתי. שהיו מעוטים ונתברכו:סימן לל) כי מעט אשר היה לך לפני ויפרוץ לרוב. ר' יהודה ב"ר סימון בש"ר חזקיהו אמר כמה

1234567891011121314151617181920