סתומה

סתומה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2255 מקורות עבור סתומה. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת סוכה פרק ה

 משנה ח[*] חל להיות יום אחד להפסיק בינתיים משמר שזמנו קבוע היה נוטל עשר חלות והמתעכב נוטל שתים ובשאר ימות השנה הנכנס נוטל שש והיוצא נוטל שש רבי יהודה אומר הנכנס נוטל שבע והיוצא נוטל חמש הנכנסין חולקין בצפון והיוצאין בדרום בילגה לעולם חולקת בדרום וטבעתה קבועה וחלונה סתומה:סליק מסכת סוכה

2

משנה מסכת קינים פרק ב

 משנה מסכת קינים פרק במשנה א[*] קן סתומה שפרח ממנה גוזל לאויר או שפרח בין המתות או שמת אחד מהן יקח זוג לשני פרח לבין הקריבות פסול ופוסל אחד כנגדו שהגוזל הפורח פסול ופוסל אחד כנגדו:משנה ב[*] כיצד שתי נשים לזו שתי קנים ולזו שתי קנים פרח מזו לזו פוסל אחד בהליכתו חזר פוסל אחד בחזירתו פרח וחזר פרח וחזר לא הפסיד כלום שאפילו הן מעורבות אין פחות משתים:משנה ג[*] לזו אחת לזו שתים לזו שלש לזו ארבע לזו חמש לזו שש לזו שבע פרח מן הראשונה לשניה לשלישית לרביעית לחמישית לששית לשביעית חזר פוסל אחד בהליכתו

3

משנה מסכת קינים פרק ג

 ומחצה פסול כולן למטן מחצה כשר ומחצה פסול חצין למעלן וחצין למטן שתיהן פסול שאני אומר חטאת קריבה למעלן ועולה למטן:משנה ד[*] חטאת ועולה וסתומה ומפורשת עשה כולן למעלן מחצה כשר ומחצה פסול כולן למטה מחצה כשר ומחצה פסול חצין למעלן וחצין למטן אין כשר אלא סתומה והיא מתחלקת ביניהן:משנה ה[*] חטאת שנתערבה בחובה אין כשר אלא מנין חטאת שבחובה חובה שנים בחטאת מחצה כשר ומחצה פסול וחטאת שנים בחובה במנין שבחובה כשר וכן עולה שנתערבה בחובה אין כשר אלא מנין עולות שבחובה חובה שנים בעולה מחצה כשר ומחצה פסול עולה שנים בחובה המנין שבחובה כשר:משנה ו

4

תוספתא מסכת חגיגה (ליברמן) פרק ב

 אמרתם בנדרים ונדבות שאין זמנן קבוע תאמרו בחגיגה שזמנה קבוע אמרו להן בית שמיי אף חגיגה פעמים שאין זמנה קבוע שמי שלא חג ביום טוב הראשון של חג חוגג את כל הרגל ויום טוב האחרון של חג אבא שאול היה אומרה בלשון אחרת משם בית הלל ומה אם בשעה שכירתך סתומה כירת רבך פתוחה שעה שכירתך פתוחה לא תהא כירת רבך פתוחה דבר אחר שלא יהא שלחנך מלא ושלחן רבך ריקן הלכה יאמעשה בהלל הזקן שסמך על העולה בעזרה וחברו עליו תלמידי שמיי אמ' להם בואו וראו שהיא נקבה וצריך אני לעשותה זבחי שלמים הפליגן בדברים והלכו להן מיד

5

תוספתא מסכת מעשר שני (ליברמן) פרק א

 מטמא את הידים אמרו אין לוקחין חיה לבשר התאוה אבל לוקחין עוף לבשר התאוה ר' לעזר בן יהודה איש אבלין אומ' אף לא העוף לבשר התאוה שכן הגת שנעשת על גבי בשר תאוה טמאה לקודש טמאה לתרומה הלכה יהלוקח חבית בירושלם פתוחה צריך לאכל כנגד הקנקן סתומה אין צריך לאכל כנגד הקנקן במה דברים אמורים בשל יין אבל בשל ציר ושל חומץ ושל מוריס ושל שמן ושל דבש בין פתוחה בין סתומה אין צריך לאכל כנגד הקנקן דיתבאות של תמרה ופוטליאות ודרוסות של תמרה אין אוכל כנגדו אם היו קופות הרי זה אוכל ושאר כל הדברים אין אוכל כנגדן

6

תוספתא מסכת סוכה (ליברמן) פרק ד

 מה משמר הנכנס חולק בצפון מפני שקרוב לעבודה הלכה כועשרים וארבע טבעו' היו שם כנגד עשרים וארבע משמרות כהונה הלכה כזעשרים וארבע חלונות היו שם כנגד עשרים וארבע משמרות לויה הלכה כחבלגה לעולם חולקת בדרום וטבעתה קבועה וחלונה סתומה מפני מרים בת בלגה שנשתמדה הלכה ונשאת לסרדיוט אחד ממלכי יון וכשנכנסו גוים להיכל באתה וטפחה על גגו של מזבח אמרה לו לוקס לוקס אתה החרבת ממונן של ישראל ולא עמדת להם בעת צרתם ויש אומ' מפני עיכוב משמרות נכנס ישבאב ושימש תחתיה לפיכך בלגה נראית יוצא לעולם וישבאב נראית נכנסת לעולם כל השכנים הרעים לא קבלו שכר

7

תוספתא מסכת שבועות (צוקרמאנדל) פרק א

 אמרו בעוון שפיכות דמים שכינה נעלית ובית המקדש מיטמא: הלכה הכל הטמאים שבתורה בין שניטמאו טומאה קלה ובין שניטמאו טומאה חמורה חייבין על טומאת מקדש וקדשיו שנ' בכל דבר טמא לרבות כל הטמאים שבתורה או נפש למה נאמ' לפי ששלש מצוות האמורות בפרשה שתים מפורשות ואחת סתומה תלמד סתומה ממפורשה מה מפורשה שבע אף סתומה שבע או אפילו אמר לעדים בואו והעידוני שלא נטמאתי ואמרו לו שבועה שאין אנו יודעין לך עדות יכול יהו חייבין תל' לומ' או נפש השיאו הכת' מכלל הטומאות ובא לו לכלל שבועות: הלכה ואו נפש לרבות כל הנפשות אף נפש נשיא ומשיח ר'

8

תוספתא מסכת תרומות (ליברמן) פרק ה

 נתפרדו רמונין נתפתחו חביות נתחתכו דלועין נתפרסו ככרות יעלו באחד ומאתים נפלו ואחר כך נתפתחו בין בשוגג בין במזיד הרי אלו לא יעלו דברי ר' מאיר ור' יודה ור' שמעון או' בין בשוגג בין במזיד יעלו ר' יוסה אומ' בשוגג יעלו במזיד לא יעלו וכן היה ר' יוסה או' תרומה סתומה שנתערבה בפתוחות ונתפתחה סתומה בסתומות ונתפתחו ופתוחה בפתוחות הרי אילו יעלו שלא אסרו אלא סתומה שבסתומות כשתמצא או' כלל שר' אליעזר או' בידוע לא תעלה בשאין ידוע תעלה ר' יהושע או' בין בידוע בין בשאין ידוע [לא] תעלה [דברי ר' מאיר] ר' יהודה ור' אליעזר אומ' בין בידוע בין

9

מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק א

 אם כן יודע לקרות. הלכה ידספר תורה שכתבו מין, או מסור, או גר, או עבד, או חרש, או שוטה, או קטן, אל יקרא בו. זה הכלל, כל המוציא את הרבים ידי חובתן, אף כתבו מוציא את הרבים ידי חובתן. הלכה טופתוחה שעשאה סתומה, סתומה שעשאה פתוחה, הרי זה יגנז. איזו היא פתוחה, כל שלא התחיל בראש השיטה, ואיזו היא סתומה, כל שהניח מבאמצע השיטה. וכמה יניח בראש השיטה, ותהא נקראת פתוחה, כדי לכתוב שם של שלש אותיות. וכמה יניח באמצע השיטה, ותהא נקראת סתומה, כדי לכתוב שם של שלש אותיות. הלכה טזגמר את כל הפרשה בסוף הדף,

10

מסכתות קטנות מסכת ספר תורה פרק א

 תגנז. הלכה חעברית שכתבו תרגום, תרגום שכתבו עברית, האזינו שעשו רצוף, או שעשו את המסורג שלא כהלכתו, אל יקרא בו. הלכה טגמר כל הספר ושייר בו פחות מדף, מסרגו ועושה אותו דף קטן ואינו נמנע. הלכה יפתוחה שעשאה סתומה, וסתומה שעשאה פתוחה, הרי זו תגנז. איזו היא פתוחה, כל שהתחיל מראש השיטה. כמה יניח בסוף השיטה ויתחיל מראש השיטה והיא נקראת פתוחה, כדי לכתוב שם של שלש אותיות. הלכה יאגמר כל הפרשה בסוף הדף, אם שייר שיטה אחת ופרשה סתומה היא, מתחיל באמצע השיטה, ואם פתוחה היא, מתחיל מלמעלה, ומניח את השיטה ההיא.

1234567891011121314151617181920