סרסור

סרסור מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1010 מקורות עבור סרסור. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת בבא בתרא פרק ה

 לא קנה אם היה פקח שוכר את מקומן הלוקח פשתן מחבירו הרי זה לא קנה עד שיטלטלנו ממקום למקום ואם היה במחובר לקרקע ותלש כל שהוא קנה:משנה ח[*] המוכר יין ושמן לחבירו והוקרו או שהוזלו אם עד שלא נתמלאת המדה למוכר משנתמלאת המדה ללוקח ואם היה סרסור ביניהן נשברה החבית נשברה לסרסור וחייב להטיף לו שלש טפין הרכינה ומיצה הרי הוא של מוכר והחנוני אינו חייב להטיף שלש טפין רבי יהודה אומר ערב שבת עם חשכה פטור:משנה ט[*] השולח את בנו אצל חנוני ופונדיון בידו ומדד לו באיסר שמן ונתן לו את האיסר שבר את הצלוחית ואבד את

2

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא בתרא פרק ה

 משך ולא מדד קנה מדד ולא משך לא קנה אם היה פיקח שוכר את מקומן הלוקח פשתן מחבירו הרי זה לא קנה עד שיטלטלנו ממקום למקום ואם היה במחובר לקרקע ותלש כל שהוא קנה המוכר יין ושמן לחבירו והוקרו או שהוזלו עד שלא נתמלאת המידה למוכר משנתמלאת המידה ללוקח היה סרסור ביניהן נשברה החבית נשברה לסרסור חייב להטיף לו שלש טיפין הרכינה ומיצת הרי זה של מוכר והחנווני אינו חייב להטיף לו שלש טיפין רבי יהודה אומר בלילי שבת עם חשיכה פטור: גמ' והיכי אם בשהיתה המידה למוכר חזקה למוכר אם היתה ללוקח חזקה ללוקח. ר' יהודה בשם שמואל ר'

3

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת מגילה פרק ד

 יצחק עאל לכנישתא חמא חד בר נש קאים מתרגם סמיך לעמודא א"ל אסור לך כשם שניתנה באימה וביראה כך אנו צריכין לנהוג בה באימה וביראה ר' חגי אמר ר' שמואל בר רב יצחק עאל לכנישתא חמא חונה קאים מתרגם ולא מקים בר נש תחתוהי א"ל אסור לך כשם שניתנה ע"י סרסור כך אנו צריכין לנהוג בה ע"י סרסור עאל ר' יהודא בר פזי ועבדה שאילה [דברים ה ה] אנכי עמד בין ה' וביניכם בעת ההוא להגיד לכם את דבר ה' ר' חגיי אמר ר' שמואל בר רב יצחק עאל לכנישתא חמא [דף כח עמוד א] חד ספר מושט תרגומא מן

4

ספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקא שנד

 ספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקא שנד (יח) ולזבולון אמר, למה נאמר לפי שנאמר +בראשית מז ב+ ומקצה אחיו לקח חמשה אנשים ויציגם לפני פרעה ולא נתפרשו שמותם וזה אחד מהם. שמח זבולון בצאתך, מלמד שהיה זבולון סרסור לאחיו והיה לוקח מאחיו ומוכר לגוים ומן הגוים ומוכר לאחיו: ויששכר באהליך, מלמד ששבטו של יששכר משתבח בתורה שנאמר +דהי"א יב לג+ ומבני יששכר יודעי בינה לעתים וכן מצינו שאביו משבחו שנאמר +בראשית מט טו+ וירא מנוחה כי טוב דבר אחר ויששכר באהליך מלמד שבית הבחירה היה ראוי ליבנות בחלקו של יששכר. (יט) עמים הר יקראו, מנין אתה אומר שהיו אומות ומלכיות

5

מדרש תנאים לדברים פרק לג

 מאה ושלשים וחמשה אלף לקיים מה שנ' והם רב' אפ' והם אלפי מנשה:פסוק יח(יח). ולזבולון אמר שמח זבו' בצ' לפי שהוא אומ' (בר' מז ב) ומקצה אחיו לקח חמ' אנ' ולא נתפרשו בשמתם זה אחד מהם: שמח זבו' בצ' פרש איפודין שלך לפי שהיה זבולון סרסור בין אחיו לאחרים לוקח מאחיו ומוכר לאחרים ולוקח מאחרים ומוכר לאחיו: ד"א שמח זבולון בצ' בשעה שהוא יוצא למלחמה מלמד ששבט זבולון לעולם נוצח וחוזר מן המלחמה בשמחה: ויששכר באה' אלו בתי מדרשות שלך שהן מפלפלין דברי תורה: מנ' אתה אומ' ששבטו שליששכר משובח בתורה בכל מקום שנ' (במד' ז יח - יט)

6

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה ח

 ויום נמלך, משל למלך שהיה לו סנקתדרון, ולא היה עושה דבר חוץ מדעתו, ר' אמי אמר בלבו נמלך, משל למלך שבנה פלטין ע"י ארדכל ראה אותה ולא ערבה לו, על מי יש לו להתרעם לא על ארדכל, אתמהא, הוי ויתעצב אל לבו, א"ר אסי משל למלך שעשה לו סחורה ע"י סרסור והפסיד, על מי יש לו להתרעם לא על הסרסור, אתמהא, הוי ויתעצב אל לבו.ד א"ר ברכיה בשעה שבא הקב"ה לבראת את האדם הראשון ראה צדיקים ורשעים יוצאים ממנו, אמר אם אני בורא אותו רשעים יוצאים ממנו, ואם לא אברא אותו היאך צדיקים יוצאים ממנו, מה עשה הקב"ה הפליג

7

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כז

 היה מורד בי, אמר רבי לוי מתנחם אני שעשיתי אותו וניתן בארץ, ויתעצב אל לבו, אמר רבי ברכיה משל לשר שבנה פלטין ע"י אדריכל, ראה אותה ולא ערבה לו על מי יש לו להתכעס לא על אדריכל, כך ויתעצב אל לבו, אמר ר' אסי משל לשר שעשה סחורה על ידי סרסור והפסיד על מי יש לו להתרעם לא על הסרסור כך ויתעצב אל לבו, אפיקורס אחד שאל את רבי יהושע בן קרחה אמר לו אין אתם אומרים שהקב"ה רואה את הנולד, אמר לו הן, והא כתיב ויתעצב אל לבו, אמר לו נולד לך בן זכר מימיך אמר לו הן, אמר

8

בראשית רבה (וילנא) פרשת תולדות פרשה סז

 לה' בתי, חרדה שהחריד יעקב ליצחק שנאמר ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאד, יתן מוקש, בדין היה לקללו אלא ובוטח בה' ישוגב שברכו ואמר גם ברוך יהיה.ב ויחרד יצחק חרדה גדולה וגו', א"ר חמא בר"ח מאד מחרדה שחרד על גבי המזבח, אמר מי הוא זה שנעשה סרסור ביני לבין המקום שיטול יעקב את הברכות, כלפי רבקה אמרו, א"ר יוחנן מי שיש לו שני בנים אחד יוצא ואחד נכנס חריד אתמהא, אלא בשעה שנכנס עשו אצל אביו נכנסה עמו גיהנם, רבי אחא אמר התחילו כתלי הבית מרתיתים, הדא הוא דהוא אמר מי אפוא מי הוא זה שהוא עתיד ליאפות כאן

9

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה ח

 שהיה לו סונקתידרון ולא היה עושה דבר חוץ מדעתו, ר' אמי אמר בליבו נמלך, משל למלך שבנה פלטין על ידי ארדכל ראה אותה ולא ערבה לו, על מי להתרעם לא על ארדכל אתמהא כך ויתעצב אל לבו (בראשית ו ו), אמר רב יאסי משל למלך שעשה לו סחורה על ידי סרסור והפסיד על מי להתרעם לא על הסרסור אתמהא כך ויתעצב אל לבו. אמר ר' ברכיה בשעה שבא הקב"ה לבראות אדם הראשון ראה צדיקים ורשעים עומדים ממנו, אמר אם אבראנו רשעים עומדים ממנו, לא אבראנו צדיקים היאך עומדים ממנו, מה עשה הקב"ה הפליג דרכן שלרשעים מכנגד פניו ושיתף בו מידת

10

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת תולדות פרשה סז

 את לי"י בתי וגו' (שם שם /רות ג'/ י), חרדה שהחריד יעקב ליצחק בדין היה לקללו אלא ובוטח בי"י ישוגב נתן בלבו ובירכו שנ' גם ברוך יהיה.ויחרד יצחק חרדה גדולה וגו' אמר ר' חמא בר' חנינה עד מאד מחרדה שחרד על גבי המזבח, אמר מי הוא שנעשה סרסור ביני לבין המקום שיטול יעקב את הברכות כלפי רבקה אמו, אמר ר' יוחנן מי שיש לו ב' בנים אחד נכנס ואחד יוצא חרד אתמהא, אלא בשעה שנכנס עשו נכנסה גיהינם עמו, רב נתן בשם ר' אחא התחילו כותלי הבית מרתיחין הה"ד מי אפוא מי הוא שעתיד ליאפות כאן אני או בני,

1234567891011121314151617181920