ספרי דברים פרשת ראה פיסקא צד

ספרי דברים פרשת ראה פיסקא צד

  

(טז) הכה תכה, מנין לא יכולת להמיתו במיתה האמורה בו המיתו באחת מכל מיתות האמורות בין קלות בין חמורות תלמוד לומר הכה תכה. מנין יצא ידך לא יצא ידי תלמוד לומר הכה תכה.
את יושבי העיר ההיא, מיכן אמרו אין מקיימים את הטפלים אבה חנן אומר +דברים כד טז+ לא יומתו אבות על בנים בעיר הנדחת הכתוב מדבר.
הכה תכה את יושבי העיר ההיא, ולא יושבי עיר אחרת מיכן אמרו החמרת והגמלת העוברת ממקום למקום הרי אלו מצילים אותה. לפי חרב, לתוך פיה של חרב שלא תנוולם. החרם אותה, פרט לנכסי צדיקים שבחוצה לה. ואת כל אשר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.