ספרי דברים פרשת כי תצא פיסקא ריח

ספרי דברים פרשת כי תצא פיסקא ריח

  

(יח) כי יהיה לאיש בן, ולא כשיהיה בן לאשה. בן, ולא בת. בן, ולא איש קטן פטור שלא בא לכלל מצות. סורר, שתי פעמים. ומורה, שוטה. דבר אחר סורר מין שמורה לעצמו דרך אחרת, דבר אחר בשביל שאכל זה ממון אביו אמרת בן סורר ומורה ימות אלא נידון על שם סופו מוטב ימות זכיי ואל ימות חייב אביו של זה חשק יפת תואר והכניס שטן לתוך ביתו ונעשה בנו סורר ומורה וסופו להמיתו מיתה משונה. כי יהיה באיש חטא משפט מות והומת, לא בשבת ולא בימים טובים.
דבר אחר סורר על דברי אביו, ומורה על דברי אמו. סורר על דברי תורה, ומורה ע ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.