ספרי במדבר פרשת מטות פיסקא קנה

ספרי במדבר פרשת מטות פיסקא קנה

  

(קנה) כל נדר וכל שבועת איסר לענות נפש למה נאמר לפי שהוא אומר והפר את נדרה אשר עליה. שומע אני בין נדרים שיש בהן ענוי נפש בין נדרים שאין בהם ענוי נפש ת"ל כל נדר וכל שבועת איסר לענות נפש אישה יקימנו ואישה יפירנו. לא אמרתי אלא נדרים שיש בהם ענוי נפש אין לי אלא נדרים שיש בהן ענוי נפש נדרים שהם בינו לבינה מנין ת"ל אלה החקים אשר צוה ה' את משה בין איש לאשתו בין אב לבתו. שומע אני בין שיש בהן ענוי נפש ובין שאין בהן ענוי נפש ת"ל כל נדר וכל שבועת איסר לענות נפש. ומה זה נדר שאינו מתחלל אלא על פי אחרים ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.