ספר יראים סימן שמג [דפוס ישן - שעט]

ספר יראים סימן שמג [דפוס ישן - שעט]

  


ומיד בן נכר לא תקריבו. כתיב בפ' אמור ומיד בן נכר לא תקריבו את לחם אלהיכם מכל אלה ותניא בת"כ מניין שאין מקבלין שקלים מן העובד כוכבים ת"ל ומיד בן נכר לא תקריבו פי' שקלים לקנות מהם תמידין אין לי אלא תמידין פי' דמיקרו לחם דכתיב את קרבני לחמי מניין לרבות שאר קרבנות ת"ל מכל אלה והא דתניא בחולין פ"א [י"ג ב'] איש איש לרבות את העובדי כוכבים שנודרין נדרים ונדבות כישראל בקרבנות יחיד קאמר אבל בקרבנות צבור לא יהיה להם חלק ונחלה בגורל השם.