ספר הפרנס סימן עז

ספר הפרנס סימן עז

  


בהמה שנשחטה ונמצאת טריפה בין ע"י סירכות בין שאר טריפות רק שלא הכיר בה הטריפות קודם שחיטה כל הגבינות שנעשו כבר ממנו מותרין. ויש מרבותינו שאוסרין הגבינות והחלב שנעשו תוך ג' ימים קודם שחיטה וי"א י"ב חודש ומורי הר"ם כתב בשם ר' יוסף ווליטי"ן כולן מותרות וה"ה לביצי תרנגולת שנמצאת טריפה שהביצים מותרים: