ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער ל

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער ל

  

דין מי שקונה ממון ממוכר דאין לו למוכר באותו ממון שמוכר ולא כלום והוא נמי על חמשה דינין.
הראשון צריך שיחזיר את הקרקע לבעלים בלא נתינת מעות כלל ויחזור על המוכר במה שנטל ממנו מן הדמים ויטול נמי כל מה שהשביח הקרקע והני מילי הוא שלא הכיר בשעת הקנייה שהיא אינה שלו, ותדע דתורת השבח יש אחריותו על המוכר ואף על פי שלא פיר' אותו בשטר כדג'א) אמר רבא הלכתא המוכר שדה לחברו ונמצאת שאינה שלו יש לו מעות ויש לו שבח ואף על פי שלא פי' את השבח.
השני [צ"ע] יחזיר קרק' לבעליו ויחזור בתביעת הדמים שנתן בו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.