ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער ז

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער ז

  

במה שנזקקים ב"ד ודנין למכור במקח ובממכר והוא על שלשים דינים.
הדין האחד היכא שנשתתפו שנים בדבר שאינו ראוי לחלק ורוצה האחד לחלק ממנו והשני אינו רוצה יש מן הדין על הא' שאינו רוצה או שיקח ממנו חלקו או שימכור לו חלקוא) כדגרסינן אתמר רב הונא אמר אית דינא דגוד או אגוד ורב כהנא א' לית דינא דגוד או אגודב) וא"כ הוא אותו חפץ שכל א' וא' רוצה לפדות חלק חברו כגון שכל א' וא' מהן צריך לו ואין א' מהן רוצה שיקח אותו חברו מן הדין ראוי שימכר אותו חפץ לאחרים ויחלוקו הם את הדמיםג) כדג' רבין בר חנינא ורב די ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.