ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קכ

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קכ

  


והמצוה הק"כ היא שצונו להניח פאה מן התבואה והאילנות והדומים להם. והוא אמרו יתעלה (קדושים יט) תעזוב אותם אחר זכרו הפאה. ונתבאר בגמר מכות (יו ב) שהפאה היא לאו שניתק לעשה אמנם הלאו אמרו (שם) לא תכלה פאת שדך (ל"ת רי) והעשה אמרו תעזוב אותם. וכבר התבארו משפטי מצוה זו במסכת פאה. והיא אינה נוהגת אלא בארץ, זה הוא דין תורה: