ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קיח

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קיח

  


והמצוה הקי"ח היא שצונו שיהיה כל הנהנה מן ההקדש או אוכל קדש כלומר התרומה בשגגה משלם מה שאכל או שעור מה שנהנה ותוספת חומש. והוא אמרו יתעלה (ס"פ ויקרא) ואת אשר חטא מן הקדש ישלם וחמישיתו יוסף עליו. ואמר גם כן (אמור כב) ואיש כי יאכל קדש בשגגה וגו'. וכבר התבארו משפטי מצוה זו במסכת מעילה ובמסכת תרומה (פ"א מ"ח פ"ו - ח מ"א ופי"א מ"ב) גם כן: