ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קטז

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קטז

  


והמצוה הקי"ו היא שצונו ית' בערכי בתים והוא אמרו (שם) ואיש כי יקדיש את ביתו קדש לי"י והעריכו הכהן. וכבר התבארו משפטי מצוה זו במסכת ערכין: