ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה צט

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה צט

  


והמצוה הצ"ט היא שצונו (ס"פ מצורע) להיות הנדה טמאה ומצוה זו כוללת טומאת נדה ומשפטיה כלם: