ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה צח

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה צח

  


והמצוה הצ"ח היא שצונו (שם) לדון בטומאת אוכלין ומשקין הדינין הכתובים. ומצוה זו כוללת טומאת אוכלין ומשקין בכללם: