ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה צג

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה צג

  

והמצוה הצ"ג היא שצוה הנזיר לגלח ראשו ולהביא קרבנותיו במלאת ימי נזרו. ולשון ספרא (מצורע פ"ב ה"ו) שלשה מגלחין ותגלחתן מצוה הנזיר והמצורע והלוים. אמנם גלוח הלוים היה במדבר ואינו נוהג לדורות וגלוח מצורע ונזיר נוהג לדורות. ומבואר הוא כי לנזיר שני גלוחים, גלוח טומאה והוא אמרו (שם) וכי ימות מת עליו, וגלוח טהרה והוא אמרו יתעלה (שם) וביום מלאת ימי נזרו, ואין ראוי שימנו שני גלוחים אלו בשתי מצות לפי שגלוח טומאה הוא מדין מצות נזירות כי מצות עשה שלו הוא שירבה פרע בקדושה כמו שבאר אותו ודן אותו הכתוב בזה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.