ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה צב

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה צב

  

והמצוה הצ"ב היא שצוה הנזיר לגדל שער והוא אמרו יתעלה (נשא ו) גדל פרע שער ראשו. ולשון מכילתא (ספ"ז בילקוט ומדרש הגדול) קדוש יהיה יגדל בקדושה גדל פרע מצות עשה ומנין בלא תעשה ת"ל תער לא יעבור על ראשו [ל"ת רט]. ושם נאמר הא מה שיירתי בעשה החופף באדמה והנותן סמנין. כלומר שהנזיר כששם על ראשו רפואה להשיר השער לא יהיה אז עובר על מצות לא תעשה כי הוא לא העביר כעין תער ואמנם עבר על מצות עשה והוא אמרו גדל פרע וזה לא גדל. ולאו הבא מכלל עשה עשה הוא כמו שהוא השרש אצלנו (עמ"ע לח וש"נ). וכבר התבארו משפטי מצו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.